De gemeente Bergen op Zoom kent vier verschillende subsidieregelingen voor kunst en cultuur.

 • Stimuleringsregeling - open
  Het subsidieplafond voor non-profitorganisaties wordt op korte termijn bereikt. Dit betekent dat het deelbudget voor non-profitorganisaties bijna op is. Vraagt u aan als een non-profitorganisatie, dan wordt uw aanvraag om deze redenen mogelijk afgewezen.
  Met de stimuleringsregeling Cultuur wil de gemeente ervoor zorgen dat de cultuursector in Bergen op Zoom wordt versterkt en weer opbloeit na een bewogen coronaperiode. Een laagdrempelige regeling die gericht is op ontwikkelen.
 • Subsidie Bijzondere Culturele Activiteiten - open
  aanvragen: doorlopend (nu open).
  Hier kunt u een eenmalige bijdrage van de gemeente aanvragen voor een bijzondere culturele activiteit die met haar onderscheidende, vernieuwende karakter bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de gemeente.
   
 • Noodfonds - gesloten
  aanvragen: tussen 15 januari 2023 en 15 april 2023 (gesloten).
  De gemeente biedt ondersteuning aan culturele organisaties die getroffen zijn door de coronacrisis. De gemeente biedt compensatie voor het exploitatieverlies, kosten voor de artistieke leiding en kosten gemaakt voor maatregelen die het verenigen in tijden van corona hebben mogelijk gemaakt. Voor het jaar 2022 kon u vanaf 15 januari 2023 tot 15 april 2023 een aanvraag doen.
   
 • Basissubsidie - open
  aanvragen: tussen 1 augustus en 1 oktober (open).
  Hier kunt u een basissubsidie aanvragen als bijdrage om uw gebruikelijke culturele activiteiten uit te voeren.

Wij helpen u graag verder

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een subsidie, of wilt u ondersteuning of advies? Of wilt u zich inschrijven voor onze informatiemails en zo op de hoogte blijven van het laatste nieuws en ontwikkelingen? Neem dan contact met ons op via cultuur@bergenopzoom.nl.

Stimuleringsregeling Cultuur

Met de stimuleringsregeling Cultuur wil het college van burgemeester en wethouders het culturele verenigingsleven en creatieve professionele makers (zzp’ers) een financiële steun in de rug geven zodat zij zich ontwikkelen tot toekomstbestendige en krachtige partners. Het college wil ervoor zorgen dat de cultuursector in Bergen op Zoom wordt versterkt en weer opbloeit na een bewogen coronaperiode. Met de regeling wil het college ook stimuleren dat wordt bijgedragen aan de maatschappelijke opgave van de gemeente. Dat kan voor een culturele activiteit of investering op artistiek- of organisatorisch gebied.

Bent u een culturele non-profitorganisatie of een creatieve maker en heeft u een idee voor een culturele activiteit of een investering die een maatschappelijke impact heeft? En bent u gevestigd en actief in de gemeente Bergen op Zoom? Dan leest u hier hoe u een aanvraag kunt indienen.

Wat u moet weten

 • Dien op tijd uw aanvraag in. De doorlooptijd om de aanvraag te behandelen is 13 weken, al streeft de gemeente ernaar om dit binnen 6 weken te doen.
 • Voor het indienen van een aanvraag is het nodig om tijdig te informeren bij het evenementenloket of u een vergunning nodig heeft voor de activiteit. De doorlooptijd is namelijk 8 tot 12 weken afhankelijk van het type evenement.
 • In de stimuleringsregeling (artikel 5) staan de subsidiabele activiteiten. Advies is om in uw aanvraag te verwijzen naar één of meerdere van de daargenoemde activiteiten en aan te geven op welke wijze uw project daaraan bijdraagt.
 • Heeft u een Stimuleringssubsidie ontvangen? Dan moet u binnen dertien weken na afloop van de activiteit of het initiatief een verantwoording indienen via cultuur@bergenopzoom.nl. U kunt daarvoor het evaluatieformulier gebruiken.

Hoe aanvragen?

Maximale bijdrage

Voor de jaren 2022 en 2023 stelt de gemeente Bergen op Zoom via de Stimuleringsregeling Corona Cultuur in 4 subsidieronden geld beschikbaar. Per ronde wordt € 150.000 beschikbaar gesteld voor non-profit cultuurorganisaties en € 75.000 voor creatieve makers. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is € 25.000 voor non-profit cultuurorganisaties en € 10.000 voor creatieve makers.

Meer informatie

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Of wilt u ondersteuning of advies? Neem dan contact op via cultuur@bergenopzoom.nl.

Subsidie Bijzondere Culturele Activiteit

U kunt een eenmalige bijdrage van de gemeente aanvragen voor een bijzondere culturele activiteit. De culturele activiteit draagt door haar onderscheidende, vernieuwende karakter of door de passende locatie bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente.

Subsidie aanvragen

Waaraan u moet voldoen

De culturele activiteit:

 • draagt bij aan de belangrijkste pijlers uit de Cultuurvisie: talentvol, historisch, creatief of innovatief.
 • draagt door haar onderscheidende, vernieuwende karakter of door de passende locatie bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente.
 • overlapt diverse beleidsterreinen.
 • nodigt uit tot deelname van de inwoners van de gemeente.
 • draagt bij aan samenwerkingsverbanden, kennisdeling en kwaliteitsbevordering.

Uw organisatie:

 • is actief in de gemeente Bergen op Zoom en heeft een culturele doelstelling.
 • is een stichting of een vereniging.
 • voldoet aan de kwaliteitseisen: artistieke kwaliteit, ondernemerschap en betekenis voor de stad.
 • heeft een deugdelijk bestuur en integere bedrijfsvoering. Dit blijkt uit de registratie in het handelsregister.

Wat u moet weten

 • Subsidie kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd.
 • Subsidie kan alleen toegekend worden als de gemeente nog voldoende subsidiebudget heeft. De bijdrage van de gemeente Bergen op Zoom is maximaal 30% van de projectkosten, met een maximum van € 25.000.
 • De aanvraag moet dertien weken voorafgaand aan de activiteit worden ingediend. Daarna wordt de aanvraag niet meer in behandeling genomen.
 • Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan bent u verplicht om de gesubsidieerde activiteit uit te voeren en hierover verantwoording af te leggen. U bent verplicht wijzigingen, beëindiging of annulering van gesubsidieerde activiteiten, inclusief ontbinding van de rechtspersoon te melden.

Dit heeft u nodig

Meer informatie

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Of wilt u ondersteuning of advies? Neem dan contact met op via cultuur@bergenopzoom.nl.

Noodfonds

Heeft uw non-profitorganisatie een exploitatieverlies gerelateerd aan de coronacrisis? Als u gevestigd en actief bent in de gemeente Bergen op Zoom kunt u hier compensatie voor krijgen via het Noodfonds Corona Cultuur.

Ook kunt u via dit fonds een tegemoetkoming krijgen voor door Corona extra gemaakte kosten. Heeft u uw artistieke leiding in deze periode doorbetaald? Of heeft u extra kosten gemaakt voor maatregelen die het verenigen in tijden van Corona mogelijk hebben gemaakt? Dan kunt u een bijdrage voor deze kosten ontvangen.

De gemeente stelt via dit Noodfonds Corona Cultuur voor 2021 en 2022 maximaal € 500.000 beschikbaar. Aanvragen voor de periode t/m 2021 is niet meer mogelijk. Voor het jaar 2022 kunt u vanaf 15 januari 2023 tot 15 april 2023 aanvragen.

Hoe aanvragen?

De aanvraagtermijn is gesloten. U kunt geen aanvraag indienen voor het Noodfonds.

Meer informatie

Twijfelt u of u in aanmerking komt of wilt u ondersteuning of advies? Heeft u andere vragen naar aanleiding van geleden schade door de coronapandemie? Neem dan contact met ons op via cultuur@bergenopzoom.nl.

Basissubsidie Kunst en Cultuur

Hier kunt u een jaarlijkse basissubsidie aanvragen voor uw reguliere activiteiten. Een basissubsidie wordt vastgesteld voor één kalenderjaar.

Voor het jaar 2024 kunt u digitaal een aanvraag doen tussen 1 augustus 2023 en 1 oktober 2023. Over uw aanvraag wordt een besluit genomen voor 31 december 2023.

Subsidie aanvragen

Wat u moet weten

U kunt een basissubsidie kunst en cultuur aanvragen als uw stichting of vereniging uit de gemeente Bergen op Zoom een culturele doelstelling heeft. Deze stichting of vereniging mag geen winstoogmerk hebben en moet minimaal 1 jaar actief zijn vóór de eerste aanvraag. U kunt een aanvraag doen in een van de volgende categorieën:

 • Podiumkunsten
 • Erfgoed (immaterieel)
 • Media, Letteren en Beeldende kunst

Een aanvraag voor de jaarlijkse basissubsidie dient vóór 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidietijdvak digitaal bij het college te worden ingediend.

Bij veranderingen in het ledenaantal, die leiden tot wijzigingen in het subsidiebedrag, dient er een nieuwe aanvraag ingediend te worden in de daarvoor aangegeven periode.

Waaraan uw vereniging of stichting moet voldoen

 • Draagt bij aan de gemeentelijke doelstellingen en het omschreven beoogd effect (zie Subsidieregeling Cultuur Bergen op Zoom(externe link))
 • Een bestuurslid neemt deel aan de overlegstructuur ten bate van kruisbestuiving en kennisdeling georganiseerd door het Cultuurbedrijf (niet vrijblijvend)
 • Heeft betekenis voor de lokale gemeenschap (ofwel door een minimum aantal actieve leden, ofwel door regulier actief betrokken vrijwilligers uit de gemeente Bergen op Zoom en omstreken)
 • Indien van toepassing: aansluiting bij landelijke organisatie ten bate van kwaliteitsbewaking

De stichting of vereniging moet voldoen aan de criteria zoals vastgelegd in de Beleidsregels 2017(externe link).

Hoogte subsidiebedrag

De basissubsidie per vereniging bestaat uit een vast bedrag van € 50 per lid, met een maximum van € 2.500 per vereniging per jaar (peildatum 1 juni van het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd).

Indien er geen sprake kan zijn van een ledenaantal, bedraagt de subsidie € 50 per vrijwilliger die aantoonbaar regulier actief bijdraagt aan de (artistieke) invulling van de verplichte openbare activiteiten, met een maximum van € 2.500 per stichting per jaar.

Dit heeft u nodig

 • Scan bankafschrift

Meer informatie

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Of wilt u ondersteuning of advies? Neem dan contact met op via cultuur@bergenopzoom.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?