De gemeente Bergen op Zoom kent twee verschillende subsidieregelingen voor kunst en cultuur.

 • Subsidie Bijzondere Culturele Activiteiten - open
  aanvragen: doorlopend (nu open).
  U kunt een eenmalige bijdrage van de gemeente aanvragen voor een bijzondere culturele activiteit die met haar onderscheidende, vernieuwende karakter bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de gemeente.
 • Basissubsidie Kunst en Cultuur 2025
  aanvragen: tussen 1 augustus en 1 oktober 2024.
  U kunt een basissubsidie aanvragen als bijdrage om uw gebruikelijke culturele activiteiten uit te voeren.

Daarnaast kende de gemeente Bergen op Zoom de volgende Stimuleringsregeling Corona Cultuur: Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom houdende regels omtrent Stimuleringsregeling Cultuur Corona Bergen op Zoom 2022 en 2023 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Deze Stimuleringsregeling Corona Cultuur is gesloten.

Heeft u via deze Stimuleringsregeling een toekenning ontvangen? Dan moet u binnen dertien weken na afloop van de activiteit een verantwoording indienen via cultuur@bergenopzoom.nl. U kunt daarvoor het evaluatieformulier gebruiken.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen over uw subsidieaanvraag, twijfelt u of u in aanmerking komt voor een subsidie, wenst u advies of ondersteuning of ontvangt u graag onze infomails/nieuwsbrieven zodat u op de hoogte blijft van het laatste nieuws en ontwikkelingen? Neem dan contact met ons op via cultuur@bergenopzoom.nl.

Subsidie Bijzondere Culturele Activiteit

U kunt een eenmalige bijdrage van de gemeente aanvragen voor een bijzondere culturele activiteit. De culturele activiteit draagt door haar onderscheidende, vernieuwende karakter of door de passende locatie bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente.

Subsidie aanvragen

Waaraan u moet voldoen

De culturele activiteit:

 • draagt bij aan de belangrijkste pijlers uit de Cultuurvisie: talentvol, historisch, creatief of innovatief.
 • draagt door haar onderscheidende, vernieuwende karakter of door de passende locatie bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente.
 • overlapt diverse beleidsterreinen.
 • nodigt uit tot deelname van de inwoners van de gemeente.
 • draagt bij aan samenwerkingsverbanden, kennisdeling en kwaliteitsbevordering.

Uw organisatie:

 • is actief in de gemeente Bergen op Zoom en heeft een culturele doelstelling.
 • is een stichting of een vereniging.
 • voldoet aan de kwaliteitseisen: artistieke kwaliteit, ondernemerschap en betekenis voor de stad.
 • heeft een deugdelijk bestuur en integere bedrijfsvoering. Dit blijkt uit de registratie in het handelsregister.

Wat u moet weten

 • Subsidie kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd.
 • Subsidie kan alleen toegekend worden als de gemeente nog voldoende subsidiebudget heeft. De bijdrage van de gemeente Bergen op Zoom is maximaal 30% van de projectkosten, met een maximum van € 25.000.
 • De aanvraag moet dertien weken voorafgaand aan de activiteit worden ingediend. Daarna wordt de aanvraag niet meer in behandeling genomen.
 • Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan bent u verplicht om de gesubsidieerde activiteit uit te voeren en hierover verantwoording af te leggen. U bent verplicht wijzigingen, beëindiging of annulering van gesubsidieerde activiteiten, inclusief ontbinding van de rechtspersoon te melden.

Dit heeft u nodig

Meer informatie

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Of wilt u ondersteuning of advies? Neem dan contact met op via cultuur@bergenopzoom.nl.

Basissubsidie Kunst en Cultuur

Voor het jaar 2025 kunt u digitaal een aanvraag doen tussen 1 augustus 2024 en 1 oktober 2024. Over uw aanvraag wordt een besluit genomen voor 31 december 2024.

U kunt geen basissubsidie Kunst en Cultuur meer aanvragen voor het jaar 2024.
 

Wat u moet weten

U kunt een basissubsidie kunst en cultuur aanvragen als uw stichting of vereniging uit de gemeente Bergen op Zoom een culturele doelstelling heeft. Deze stichting of vereniging mag geen winstoogmerk hebben en moet minimaal 1 jaar actief zijn vóór de eerste aanvraag. U kunt een aanvraag doen in een van de volgende categorieën:

 • Podiumkunsten
 • Erfgoed (immaterieel)
 • Media, Letteren en Beeldende kunst

Een aanvraag voor de jaarlijkse basissubsidie dient vóór 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidietijdvak digitaal bij het college te worden ingediend.

Bij veranderingen in het ledenaantal, die leiden tot wijzigingen in het subsidiebedrag, dient er een nieuwe aanvraag ingediend te worden in de daarvoor aangegeven periode.

Waaraan uw vereniging of stichting moet voldoen

 • Draagt bij aan de gemeentelijke doelstellingen en het omschreven beoogd effect (zie Subsidieregeling Cultuur Bergen op Zoom)
 • Een bestuurslid neemt deel aan de overlegstructuur ten bate van kruisbestuiving en kennisdeling georganiseerd door het Cultuurbedrijf (niet vrijblijvend)
 • Heeft betekenis voor de lokale gemeenschap (ofwel door een minimum aantal actieve leden, ofwel door regulier actief betrokken vrijwilligers uit de gemeente Bergen op Zoom en omstreken)
 • Indien van toepassing: aansluiting bij landelijke organisatie ten bate van kwaliteitsbewaking

De stichting of vereniging moet voldoen aan de criteria zoals vastgelegd in de Beleidsregels 2017.

Hoogte subsidiebedrag

De basissubsidie per vereniging bestaat uit een vast bedrag van € 50 per lid, met een maximum van € 2.500 per vereniging per jaar (peildatum 1 juni van het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd).

Indien er geen sprake kan zijn van een ledenaantal, bedraagt de subsidie € 50 per vrijwilliger die aantoonbaar regulier actief bijdraagt aan de (artistieke) invulling van de verplichte openbare activiteiten, met een maximum van € 2.500 per stichting per jaar.

Dit heeft u nodig

 • Scan bankafschrift

Meer informatie

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Of wilt u ondersteuning of advies? Neem dan contact met op via cultuur@bergenopzoom.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?