Als u ontevreden bent over de manier waarop u door de gemeente bent behandeld, kunt u een klacht indienen.

Melden van een klacht

 • U neemt contact op met de gemeente. Dit kan via het klachtenformulier.
 • Vermeld hierbij:
  - uw naam en adres
  - een duidelijke omschrijving van uw klacht
  - de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

Termijn

 1. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. Indien nodig kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.
 2. Uw klacht kan, als u daarmee akkoord gaat, telefonisch of mondeling tijdens een gesprek worden afgehandeld.
 3. Is het niet mogelijk uw klacht op deze wijze naar tevredenheid op te lossen, dan wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting. Ook degene over wie wordt geklaagd wordt gehoord. De leidinggevende van het team zit de hoorzitting voor. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. De algemeen directeur neemt vervolgens een beslissing over uw klacht. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht.
 4. Bent u het niet eens met de wijze waarop u klacht is afgehandeld of met het besluit over uw klacht, dan kunt u zich tot de Nationale Ombudsman(externe link).

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nationale Ombudsman(externe link).

Overzicht klachten 2022

In 2022 heeft het college 63 klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht ontvangen.
Hiermee worden klachten bedoeld, die gaan over de wijze waarop het bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen, niet over bijvoorbeeld gebreken in de openbare ruimte.
Dit aantal is ongeveer in lijn met voorgaande jaren.
2021: 67
2020: 50
2019: 45

Clusters

De verdeling over de clusters was als volgt:

Sociaal:

USD: 31
Veiligheid Handhaving Toezicht: 15
Publieksdiensten: 5

Ruimte en economie:

Wonen & Leven: 3
Beheer & Ondersteuning: 7
Buitendienst: 2

Uitkomst klachtbehandeling

Van de 63 klachten werden:

 • 54 naar tevredenheid van de klager opgelost, zonder dat er een oordeel over de klacht werd uitgesproken, 83%;
 • 1 klacht werd ongegrond verklaard, 2%;
 • 4 klachten werden deels gegrond en deels ongegrond verklaard, 7%;
 • 1 klacht werd deels gegrond verklaard en deels niet in behandeling genomen, 2%;
 • 1 klacht werd geen oordeel over gegeven, 2%;
 • 1 klacht is nog in behandeling, 2%;
 • 1 klacht is ingetrokken, 2%;

Heeft deze informatie u geholpen?