Als u ontevreden bent over de manier waarop u door iemand van de gemeente bent behandeld, kunt u een klacht indienen.

Een klacht indienen

Als u een melding wilt doorgeven over iets in uw buurt, gebruik dan de pagina: Melden aan de gemeente.

Melden van een klacht

 • U neemt contact op met de gemeente. Dit kan via het klachtenformulier.
 • Vermeld hierbij:
  - uw naam en adres
  - een duidelijke omschrijving van uw klacht
  - de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

Termijn

 1. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. Indien nodig kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.
 2. Uw klacht kan, als u daarmee akkoord gaat, telefonisch of mondeling tijdens een gesprek worden afgehandeld.
 3. Is het niet mogelijk uw klacht op deze wijze naar tevredenheid op te lossen, dan wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting. Ook degene over wie wordt geklaagd wordt gehoord. De leidinggevende van het team zit de hoorzitting voor. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. De algemeen directeur neemt vervolgens een beslissing over uw klacht. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht.
 4. Bent u het niet eens met de wijze waarop u klacht is afgehandeld of met het besluit over uw klacht, dan kunt u zich richten tot de ;Nationale Ombudsman(externe link).

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nationale Ombudsman(externe link).

Overzicht klachten 2023

In 2023 heeft het college 62 klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht ontvangen.

Hiermee worden klachten bedoeld die gaan over de wijze waarop het bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen, niet over bijvoorbeeld gebreken in de openbare ruimte. In voorgaande jaren was dit het aantal klachten:

2022: 63
2021: 67
2020: 50

Clusters

De verdeling van het aantal klachten over de clusters was als volgt:

Sociaal:

 • Intergemeentelijke Sociale Dienst 34
 • Openbare Orde & Veiligheid 7
 • Publieksdiensten 4
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning jeugd en gezin 3
 • Klant Contact Centrum  - Personeel & Organisatie  3

Ruimte en economie:

 • Wonen & Leven 1
 • Beheer & Onderhoud 3
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning jeugd en gezin 3
 • Economie, recreatie & vrijetijdsbesteding 3
 • Werken & Recreëren 1

Uitkomst klachtbehandeling

Er waren 62 klachten:

 • 50 werden naar tevredenheid van de klager opgelost, zonder dat er een oordeel over de klacht werd uitgesproken;
 • 4 klachten werden ongegrond verklaard;
 • 4 klachten werden gegrond verklaard;
 • 1 klacht is niet in behandeling genomen;
 • 2 klachten zijn nog in behandeling;
 • 2 klachten zijn ingetrokken.

Overzicht: Afgehandeld 80%, gegrond 6%, ongegrond 6%, Nog in behandeling 3%, Niet in behandeling genomen 2%, ingetrokken 3%

Heeft deze informatie u geholpen?