Als u ontevreden bent over de manier waarop u door de gemeente bent behandeld, kunt u een klacht indienen.

Melden van een klacht 

 • U neemt contact op met de gemeente. Dit kan via het klachtenformulier. 
 • Vermeld hierbij:
  - uw naam en adres
  - een duidelijke omschrijving van uw klacht
  - de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

Termijn

 1. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. Indien nodig kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.
 2. Uw klacht kan, als u daarmee akkoord gaat, telefonisch of mondeling tijdens een gesprek worden afgehandeld.
 3. Is het niet mogelijk uw klacht op deze wijze naar tevredenheid op te lossen, dan wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting. Ook degene over wie wordt geklaagd wordt gehoord. De leidinggevende van het team zit de hoorzitting voor. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. De algemeen directeur neemt vervolgens een beslissing over uw klacht. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht.
 4. Bent u het niet eens met de wijze waarop u klacht is afgehandeld of met het besluit over uw klacht, dan kunt u zich tot de Nationale Ombudsman wenden.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nationale Ombudsman.  

Overzicht klachten 2020

In 2020 heeft het college 50 klachten als bedoeld in hoofdstuk van de Algemene wet bestuursrecht ontvangen. Hiermee worden klachten bedoeld, die gaan over de wijze waarop het bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen, niet over bijvoorbeeld gebreken in de openbare ruimte. 
Dit aantal is ongeveer in lijn met voorgaande jaren. In 2019 waren er 45 klachten, in 2018 34 en in 2017 stond het aantal klachten op 53. 

Beleidsterreinen 

De verdeling over de beleidsterreinen was als volgt:

Veiligheid Handhaving en Toezicht/
Publieksdiensten: 11

Openbare ruimte: 12 

Sociale Zaken/WMO/Jeugd: 26
    
Bedrijfsvoering: 3

Uitkomst klachtbehandeling

Van de 50 klachten werden:  
27 naar tevredenheid van de klager opgelost, zonder dat er een oordeel over de klacht werd uitgesproken;
6 klachten werd deels gegrond en deels ongegrond verklaard;
5 klachten werden ingetrokken en niet verder behandeld;
4 klachten werden ongegrond verklaard;
3 klachten werden gegrond verklaard;
3 klachten zijn nog in behandeling;
1 klacht werd deels ongegrond verklaard en deels werd geen oordeel gegeven;
1 klacht resulteerde erin dat het college zich onthield van een oordeel

Heeft deze informatie u geholpen?