Als u ontevreden bent over de manier waarop u door de gemeente bent behandeld, kunt u een klacht indienen.

Melden van een klacht 

 • U neemt contact op met de gemeente. Dit kan mondeling of via het klachtenformulier. 
 • Vermeld hierbij:
  - uw naam en adres
  - een duidelijke omschrijving van uw klacht
  - de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

Termijn

 1. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. Indien nodig kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.
 2. Uw klacht kan, als u daarmee akkoord gaat, telefonisch of mondeling tijdens een gesprek worden afgehandeld.
 3. Is het niet mogelijk uw klacht op deze wijze naar tevredenheid op te lossen, dan wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting. Ook degene over wie wordt geklaagd wordt gehoord. De leidinggevende van het team zit de hoorzitting voor. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. De algemeen directeur neemt vervolgens een beslissing over uw klacht. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht.
 4. Bent u het niet eens met de wijze waarop u klacht is afgehandeld of met het besluit over uw klacht, dan kunt u zich tot de Nationale Ombudsman wenden.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nationale Ombudsman.  

Overzicht klachten 2019

In 2019 heeft het college 45 klachten als bedoeld in hoofdstuk van de Algemene wet bestuursrecht ontvangen. Hiermee worden klachten bedoeld, die gaan over de wijze waarop het bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen, niet over bijvoorbeeld gebreken in de openbare ruimte. 
Dit aantal is ongeveer in lijn met voorgaande jaren. In 2018 werden 34 klachten behandeld en in 2017 waren dat er 53. 

Beleidsterreinen 

De verdeling over de beleidsterreinen was als volgt:

Maatschappelijke Ontwikkeling/
Veiligheid Handhaving en Toezicht: 11

Realisatie & Beheer: 9

Sociale Zaken: 18
    
Stedelijke Ontwikkeling: 4    
            
Publieksdiensten: 3


Uitkomst klachtbehandeling

Van de 45 klachten werden 33 naar tevredenheid van de klager opgelost, zonder dat er een oordeel over de klacht werd uitgesproken. Vijf klachten werden gegrond verklaard. Bij drie klachten onthield het college zich van een oordeel. Twee klachten werden ongegrond verklaard. Eén klacht werd deels ongegrond verklaard en deels werd geen oordeel gegeven. Eén klacht werd deels gegrond en deels ongegrond verklaard.

Termijnen

Over het algemeen werden de klachten binnen de wettelijke termijn van 6 weken afgehandeld. In drie gevallen had het college meer tijd nodig, bijvoorbeeld omdat het wat langer duurde voordat een hoorzitting kon worden ingepland. 
 

Heeft deze informatie u geholpen?