Er zijn verschillende kinderopvanginstellingen in Bergen op Zoom. U kunt eventueel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang openen? Dan moet u aan een aantal verplichtingen voldoen. 

Hieronder vindt u de belangrijkste informatie over kinderopvang in de gemeente Bergen op Zoom. 

Aanbieders van kinderopvang

Er zijn verschillende kinderopvanginstellingen in Bergen op Zoom. Een actueel overzicht vindt u in het  Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.  

Wilt u meer weten over het onderwerp Kinderopvang? Bijvoorbeeld aan welke kwaliteitseisen een instelling moet voldoen? Raadpleeg dan de webpagina via rijksoverheid.nl.  

Als u een kinderopvang wilt starten of een wijziging wilt doorgeven kunt u hieronder terecht voor meer informatie. 

Kinderopvang starten of wijzigen

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang openen? Dan heeft u een aantal verplichtingen. Zo moet u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. En uw kinderopvang aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Daarna kunt u zich inschrijven bij de gemeente. 

Als uw kinderopvang aan alle wettelijke eisen voldoet, registreren wij deze in het Landelijk Register Kinderopvang. 

De aanvraagformulieren staan op de website van de Rijksoverheid

Heeft u nog vragen over bovenstaande informatie of lukt het niet om uw aanvraag digitaal te verzenden?  Neemt u dan gerust contact met ons op via 14 0164 of mail naar: kinderopvang@bergenopzoom.nl.   

Wijziging  

Veranderen uw (contact)gegevens of uw uitschrijving, inschrijving extra voorziening, wijziging in groepen (uitbreiding kindplaatsen/starten extra groep), verandering gebruiksruimte? Dan moet u dit doorgeven via 14 0164 of mail naar: kinderopvang@bergenopzoom.nl.  Dit moet schriftelijk, met een van deze wijzigingsformulieren

Wilt u meer weten over het wijzigen van uw kinderopvang? Kijk dan op Rijksoverheid

Voorwaarden starten kinderopvang 

Voorwaarden 

De GGD controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De inspecteur kijkt onder andere naar:  

 • de veiligheid en gezondheid  
 • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling  
 • de opleiding van uw personeel  
 • de inzet van stagiaires  
 • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen  
 • de groepsgrootte  
 • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk  
 • de ruimtes waar de kinderen verblijven  

U publiceert de inspectierapporten op uw website. Heeft u geen website? Leg de rapporten op een toegankelijke plaats zodat ze bekeken kunnen worden. De rapporten komen ook in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).  

U ontvangt van de gemeente een brief, waarin staat of u de voorziening mag starten.   

Verloop aanvraag 

Controle gemeente  

De gemeente controleert uw aanvraag en vraagt de GGD  om te onderzoeken of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. Bijvoorbeeld de grootte van de groepen en de diploma’s van de medewerkers. Is uw kinderopvanglocatie ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen.  

Gastouders moeten ook in dit register staan.  

De aanvraagformulieren staan op de website van de Rijksoverheid.  

Kinderopvangtoeslag

Maakt u voor uw kind gebruik van kinderopvang? Bijvoorbeeld van buitenschoolse opvang of dagopvang? En kunt u dit niet goed betalen? Misschien komt u in aanmerking voor een kinderopvangtoeslag. U krijgt dan een deel van de kosten voor opvang vergoed. U vraagt de toeslag aan bij de Belastingdienst. 

Goed om te weten 

 • Of u recht hebt op kinderopvangtoeslag hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen 
 • Er geldt ook een maximum uurtarief. Kijk voor alle informatie op de website van de  Belastingdienst 
 • Hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag? Soms hebt u op basis van een sociaal medische indicatie recht op een Tegemoetkoming kosten Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie.  Hieronder leest u er meer over. 

Tegemoetkoming sociaal medische indicatie 

Hebt u sociale of medische problemen en wilt u uw kind(eren) naar de kinderopvang brengen? En krijgt u geen kinderopvangtoeslag? Dan kunt u een sociaal-medische indicatie aanvragen via onderstaand formulier. Als u deze indicatie krijgt, vergoeden wij tijdelijk (een deel van) de kosten van kinderopvang 

Vanaf 1 januari 2022 voert de ISD Brabantse Wal de regeling Sociaal Medisch geïndiceerde Kinderopvang (SMI) uit voor de gemeente Bergen op Zoom. 

Uitgangspunten SMI 

De ISD Brabantse Wal voert de regeling uit volgens de uitgangspunten: 

 • Aan ouders met een sociaal medische indicatie kan een vergoeding verleend worden voor de kosten van kinderopvang. Over de noodzaak en de omvang van de kinderopvang wordt advies gegeven.  
 • Aanvragen en het contact over de regeling lopen via de afdeling bijzondere bijstand van de ISD. 
 • Een aanvraag kan het hele jaar door ingediend worden (voorheen: per kalenderjaar) maar de vergoeding wordt slechts met een terugwerkende kracht van één maand verstrekt. Tijdig aanvragen is dus aan te raden. 
 • De vergoeding wordt rechtstreeks overgemaakt aan de betreffende kinderopvangorganisatie op grond van de door de ouders te tekenen machtiging. 

Heeft deze informatie u geholpen?