In de gemeente Bergen op Zoom werken we volgens het gedifferentieerde tarievensysteem (Diftar) voor afvalinzameling. Dit betekent dat het aantal keer dat u restafval aanbiedt van invloed is op de hoogte van het uiteindelijk te betalen bedrag.