In de Wet open overheid, de Woo, is het recht op toegang tot publieke informatie vastgelegd. Hiervoor maakt de overheid steeds meer informatie actief openbaar. Ook kan iedereen een verzoek doen naar informatie die bij de overheid aanwezig is. We noemen zo'n verzoek een ‘Woo-verzoek'. Vroeger heette dit een Wob-verzoek. Op deze pagina leest u meer informatie over het doen van een Woo-verzoek bij de gemeente Bergen op Zoom.

Voorwaarden

U kunt een Woo-verzoek doen als u op zoek bent naar informatie die is vastgelegd in documenten en betrekking heeft op het handelen van een overheid, zoals de gemeente. In uw verzoek geeft u aan waarover u informatie wenst, welke documenten u in wilt zien en van welke periode.

De gemeente kan niet in alle gevallen (volledig) tegemoetkomen aan een verzoek om informatie. U mag geen documenten inzien:

 • waaruit meningsverschillen tussen de Koning en het kabinet zouden blijken
 • die de staatsveiligheid kunnen schaden
 • met vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens van bedrijven
 • waarin bijzondere informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene verordening gegevensbescherming).

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten bepaalde informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en andere internationale organisaties
 • bescherming van de privacy van personen
 • financiële belangen van de gemeente
 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • de bescherming van het milieu
 • de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage.

Het kan ook zijn dat de gemeente documenten voor een deel openbaar maakt. Soms worden delen onleesbaar gemaakt. Bijvoorbeeld een paragraaf over toezicht door de gemeente of financiële informatie van de gemeente.

Een verzoek indienen

U kunt een Woo-verzoek op drie manieren indienen. Dit kan met een e-formulier, schriftelijk of mondeling. 

Verzoek indienen via een e-formulier

Met onderstaande e-formulieren kunt u makkelijk en snel een verzoek indienen om overheidsinformatie.

Als u een Woo-verzoek wil indienen, maak dan gebruik van het algemeen e-formulier Woo-verzoeken.

Wilt u informatie opvragen die betrekking heeft op uzelf, een overleden echtgenoot, een geregistreerd partner, ouder of kind of een rechtspersoon, dan kunt u hiervoor een speciaal Woo-verzoek indienen. Aan de verstrekking kunnen voorwaarden verbonden worden door uitzonderingen in de wet of ter bescherming van andere personen. Voor het indienen van dit verzoek moet u zich altijd legitimeren, omdat het hier over persoonsgegevens gaat. Dit kan op twee manieren: 

Legitimeren is niet nodig bij een algemeen Woo-verzoek.

Verzoek schriftelijk indienen

Als u uw verzoek schriftelijk wilt indienen, stuur deze dan naar: 

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Vermeld in uw verzoek: 

 • uw contactgegevens (voor- en achternaam, adres (verplicht), e-mailadres en telefoonnummer).
 • over welk onderwerp, welke zaak u informatie wilt inzien. Vermeld, indien bekend, het document- of zaaknummer. Dit kunt u bijvoorbeeld vinden op ontvangen brieven van de gemeente.
 • welke documenten u wilt zien en over welke periode.
 • hoe u de informatie wilt ontvangen. 

Wenst u specifiek op uzelf, een overleden echtgenoot, een geregistreerd partner, ouder of kind of een rechtspersoon betrekking hebbende informatie te willen ontvangen? Noteer dan de achternaam, voorletters en de geboortedatum van de persoon waar het over gaat. Let op: u moet zich op het stadskantoor legitimeren om deze informatie te verkrijgen.

Verzoek mondeling indienen

U kunt een Woo-verzoek ook mondeling doen, bijvoorbeeld in het stadskantoor, telefonisch of  tijdens een gesprek met een ambtenaar.

Behandeling van uw verzoek

Nadat u uw verzoek heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Dit bericht ontvangt u vaak binnen drie werkdagen. 

De gemeente beslist zo spoedig mogelijk over uw verzoek, in elk geval binnen vier weken. Lukt het niet om binnen vier weken een beslissing over uw verzoek te nemen, dan ontvangt u hierover tijdig bericht. De gemeente heeft dan nog twee weken de tijd om de beslissing te maken. Als uw verzoek voor de gemeente onvoldoende duidelijk of te omvangrijk is, nemen we contact met u op.
 
Als uw verzoek in behandeling wordt genomen, ontvangt u de beslissing op uw verzoek en de opgevraagde informatie via de contactgegevens die u aan de gemeente heeft doorgegeven.

Kosten

Het is mogelijk dat het verstrekken van de gewenste informatie kosten voor u met zich meebrengt. Dit is het geval als informatie moet worden geprint of gekopieerd.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente op uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Wet open overheid, het indienen van een Woo-verzoek of bent u op zoek naar bepaalde informatie? Neem contact op met onze Woo-contactfunctionaris via Contactfunctionaris-Woo@bergenopzoom.nl of bel naar de gemeente en vraag naar de Woo-contactpersoon. Wij helpen u graag verder.

Heeft deze informatie u geholpen?