Op de hoek Wattweg / Drebbelstraat te Bergen op Zoom zijn bouwgronden beschikbaar voor de realisatie van bedrijven tot en met milieucategorie 4.1. Het bedrijventerrein Lage Meren / Meilust is in de directe nabijheid gelegen van het stadscentrum van Bergen op Zoom. Daarmee biedt deze locatie uitzonderlijk veel mogelijkheden.

Wattweg
Wattweg / Edisonlaan

Het bedrijventerrein heeft een belangrijke economische functie voor de gemeente Bergen op Zoom en de regio. Er zijn momenteel circa 144 bedrijven gevestigd, welke werkgelegenheid biedt aan zo’n 5.200 personen. Het bedrijventerrein bestaat uit meerdere gedeelten: Lage Meren, Meilust, Wouwsestraatweg en directe omgeving. Het bedrijventerrein Lage Meren / Meilust biedt huisvesting aan zowel kleine als enkele grotere bedrijven uit diverse sectoren zoals industrie, bouwnijverheid, transport, groot -en detailhandel, onderwijs, gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening. Het bedrijventerrein is ontsloten door aansluitingen op de A58 / A4. 

Status: Beschikbaar
Aantal beschikbaar: OPTIE
Aanvaarding: Direct

Soort bouw: Nieuwbouw

Oppervlakte: 15000m2
Energielabel: G

Kosten: € 125 per m2 exclusief BTW en k.k.

Bedrijvenvereniging

Bedrijvenvereniging Lage Meren Meilust e.o. is een vereniging van ondernemers die gevestigd zijn op het bedrijventerrein. Het is een vereniging met een duidelijk doel: het op allerlei gebied behartigen van de gezamenlijke belangen van de bedrijven op het bedrijventerrein.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Lage Meren” (vastgesteld d.d. 21 oktober 2010) omvat het bedrijventerrein in het oosten van de kern Bergen op Zoom, nabij het knooppunt Zoomland (A4/A58). Het plangebied Lage Meren wordt begrensd door;
1. Randweg Oost, rijksweg A4 aan de oostzijde;
2. Wouwsestraatweg aan de zuidzijde;
3. Aan de west- en noordzijde door de spoorlijn Vlissingen-Roosendaal.

De beschikbare industriegronden vallen onder de bestemming ‘Bedrijf’ en zijn bestemd voor bedrijven behorende tot en met de milieucategorie 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten I. 

Detailhandel, zelfstandige kantoren, geluidzoneringsplichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen als bedoeld in het ‘Besluit externe veiligheid inrichtingen’ zijn niet toegestaan. Als u een kavel aankoopt mag u deze voor maximaal 80% bebouwen. De maximum bouwhoogte is 30 meter. 

Het volledige bestemmingsplan kunt u opvragen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Procedure

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de heer R. van Splunter of de heer P.J. Kleppe van het van het Team Economie, afdeling Stedelijke Ontwikkeling. Uw plannen kunnen dan besproken en getoetst worden, zodat u vooraf bekend bent met de (on)mogelijkheden. Ook is het mogelijk om uw bouwplan vooraf te laten toetsen door onze afdeling Vergunningen.

Na uw schriftelijk verzoek tot het ontvangen van een verkoopaanbieding ontvangt u via het college van Burgemeester en Wethouders een verkoopaanbieding. Deze verkoopaanbieding beschrijft welke grond aan u te koop wordt aangeboden, onder verwijzing naar een daarbij behorende tekening, en voorts onder vermelding van de verkoopprijs en de van toepassing zijnde verkoopvoorwaarden.

Indien en voor zover sprake is van afwijking van deze verkoopvoorwaarden en/of van het stellen van nadere voorwaarden en bepalingen, wordt dat nadrukkelijk in de verkoopaanbieding aangegeven. Nadere voorwaarden en bepalingen worden dan als zodanig omschreven.

Deze aanbieding is geldig voor een periode van zes weken. Binnen deze periode moet u schriftelijk kenbaar maken of u akkoord gaat met de verkoopaanbieding en dat u besloten heeft om tot aankoop van de grond over te gaan. Gelijktijdig met uw akkoordverklaring dient u een waarborgsom aan ons te voldoen ter grootte van 10% van de koopsom exclusief omzetbelasting.

Na uw akkoordverklaring en ontvangst van de waarborgsom zullen wij een verkoopbesluit opstellen ten behoeve van de eigendomsoverdracht bij de door u gekozen notaris. Deze eigendomsoverdracht dient plaats te vinden binnen vier weken na ontvangst van het verkoopbesluit.
Na de eigendomsoverdracht en als de omgevingsvergunning is verleend kunt u starten met de bouw van uw bedrijfsruimte. De procedure voor de omgevingsvergunning kunt u eventueel op eigen risico eerder opstarten, zodat u direct na de eigendomsoverdracht aan de slag kunt.

Heeft deze informatie u geholpen?