Visie buitengebied Bergen op Zoom

Voor het buitengebied van Bergen op Zoom wordt een visie opgesteld. In deze visie komen de richtlijnen voor de inrichting van het buitengebied. Op deze wijze wordt voldaan aan de provinciale omgevingsverordening. De bedoeling is dat de Ontwerpvisie buitengebied eind januari/februari in de raad wordt behandeld en zij vanaf eind januari ter inzage ligt.

Waarom een Visie buitengebied?

De inrichting van het buitengebied is volop in beweging. Waar in het verleden het buitengebied voornamelijk ‘toebehoorde’ aan agrarische ondernemingen, vinden tegenwoordig tal van functies hun plek in het buitengebied.

Omdat de gemeente Bergen op Zoom geen actueel en integraal beleid kent voor het buitengebied, ontstaat een probleem voor de toekomst. Vanuit de provincie Noord-Brabant is vereist dat gemeenten beleid, (ontwikkelingsrichtingen) ontwikkelen, zodat op voorhand richtlijnen voor de inrichting van het landelijk gebied vastliggen. Zo wordt ad hoc planologie voorkomen. Als het beleid – de visie op het buitengebied – niet ontwikkeld wordt, kunnen nieuwe ontwikkelingen niet voldoen aan de provinciale regelgeving. Deze initiatieven kunnen niet zonder meer doorgang vinden.

De veranderingen in het buitengebied komen onder andere omdat agrariërs de keuze maken om te stoppen. De herontwikkeling van deze locaties zorgt voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Tegelijkertijd zien andere ondernemers hierin een kans om nieuwe bedrijvigheid te ontwikkelen. Dit worden nieuwe economische dragers genoemd. Ook het toevoegen van nieuwe woningen aan het buitengebied is niet nieuw. Nog altijd wordt veel gebruik gemaakt van de Ruimte voor ruimte-regeling van de provincie. Daarnaast ontstaan nieuwe woonvormen. Vanuit de provincie is aangegeven dat in de toekomst hier meer ruimte voor ontstaat. Nieuwe ontwikkelingen moeten een plek krijgen in plaats van of naast agrariërs.

De laatste jaren is er steeds meer oog voor kwaliteitsverbetering van het landschap. Enerzijds door natuurontwikkelingen, maar anderzijds vanwege het feit dat nieuwe ontwikkelingen gepaard moeten gaan met een goede landschappelijke inpassing. Bij grotere ontwikkelingen is kwaliteitsverbetering van het landschap een verplicht onderdeel.

Doelstelling: een visie die de veranderingen in het buitengebied in goede banen leidt.

Om alle belangen in het buitengebied een plek te kunnen geven, is een visie vereist die de veranderingen in het buitengebied in goede banen leidt. Hoe moet ons buitengebied er in de toekomst uitzien? Welke functies passen hierbij en welke juist niet? Wellicht dat een visie op het buitengebied ook antwoord kan geven op de vraag welke functies prevaleren boven andere functies.

De visie buitengebied zet de lijnen uit voor het buitengebied. Dit betekent dat met de visie buitengebied kaders ontwikkeld worden die dienen als toetsingskader bij concrete initiatieven. Tegelijkertijd is de roep om maatwerk steeds belangrijker geworden. Wellicht bestaat er een mogelijkheid dat vooraf kaders stellen en ruimte voor maatwerk naast elkaar kunnen bestaan. Bijvoorbeeld als een ontwikkeling een extra bijdrage levert aan kwaliteitsverbetering van het landschap of de inrichting van een nieuw natuurgebied.

Hoe vond de participatie plaats?

Met behulp van een ansichtkaartenactie, die uitstond in mei en juni 2022, zijn inwoners, ondernemers en bezoekers vragen voorgelegd over het buitengebied. Men kon aangeven wat zij waarderen aan het buitengebied van de gemeente Bergen op Zoom, wat de grootste minpunten zijn en welke suggesties/kansen zij zagen voor verbetering van de toekomst van het buitengebied. Alle inwoners en ondernemers uit het buitengebied én een steekproef van 200 inwoners uit Lepelstraat en 300 inwoners uit Halsteren hebben een ansichtkaart in de brievenbus ontvangen. Ook zijn deze vragen voorgelegd aan het Burgerpanel van Bergen op Zoom en is een oproep gedaan via sociale mediakanalen zodat alle inwoners van gemeente de mogelijkheid hadden om hun mening kenbaar te maken. Zo’n 800 mensen hebben de vragen beantwoord!

Men gaf aan het volgende te waarderen:
De natuur, rust en ruimte, het unieke afwisselende landschap, de (cultuur)historische elementen, de nabijheid en bereikbaarheid van het buitengebied, de recreatieve voorzieningen, de landbouw en het woongenot.

En dit vond men de grootste minpunten:
Het vele afval, de verkeersveiligheid, de oprukkende bebouwing en ontwikkelingen in het buitengebied, de versnippering en teloorgang van de natuur, de effecten van de grootschalige recreatie, de parkeeroverlast, het ontbreken van kleinschalige voorzieningen voor recreatie, het (gebrek aan) openbaar vervoer, overlast van wegen en industrie en het gebrek aan een gemeentelijke aanpak en visie.

Ten behoeve van verbetering van het buitengebied, zien zij kansen op het gebied van:
Behoud en bescherming van de natuur, balans tussen natuur en recreatie, kwalitatieve verbetering van bestaande bebouwing, informatievoorziening en educatie, afvalinzameling en onderhoud, controle en handhaving, toegankelijkheid en verkeersveiligheid, het betrekken van burgers en samenwerking met en stimulering van initiatieven.

Alle resultaten hebben we in een overzichtelijke rapportage samengevat, deze kunt u hier downloaden.

Op 9 juni geweest is er een bijeenkomst met de omgevingspartners geweest. In de vorm van een werkatelier. Alle omgevingspartners zijn gevraagd om hun ‘sector’ te representeren en een brede blik in te nemen over het gehele buitengebied van Bergen op Zoom.

De gemeente is vervolgens gedurende 10 dagen (van woensdag 28 juni tot en met zaterdag 8 juli 2023) via een online platform in gesprek gegaan met een groep van 50 inwoners, ondernemers en bezoekers van het buitengebied over de kansen, mogelijkheden en dilemma’s die in het koersdocument zijn beschreven. De rapportage met de resultaten van deze online community kunt u hier downloaden.

Meer informatie

Projectleider: Renske van Eldik, ondersteuning Wies Dam, beiden te bereiken via telefoonnummer: 140164. Of stuur een mail naar Visiebuitengebied@bergenopzoom.nl.

Ook zienswijzen kunnen gemaild worden naar Visiebuitengebied@bergenopzoom.nl

Fasen in het traject

De Visie buitengebied valt uiteen in 3 fasen:

 1. Momenteel bezig: Koersdocument

  Afgerond. Het Koersdocument is te vinden en te downloaden op de website van de gemeenteraad

 2. Nog te doen: Ontwerpvisie

  De bedoeling is dat de Ontwerpvisie buitengebied eind januari/februari in de raad wordt behandeld.

  De Ontwerpvisie wordt eveneens vanaf 25 januari t/m 7 maart ter inzage gelegd.

 3. Nog te doen: Definitieve visie

  Afronding in 2024

Heeft deze informatie u geholpen?