De gemeente verzamelt en bewaart persoonsgegevens van u. Over deze persoonsgegevens heeft u een aantal privacyrechten.

Verzoek indienen

U kunt zowel met als zonder DigiD een verzoek over persoonsgegevens indienen:

Als u gebruik maakt van het formulier zonder DigiD, moet u zich in ieder geval nog bij de gemeente identificeren met een geldig legitimatiebewijs. U ontvangt hiervoor dan een uitnodiging van de gemeente.

Daarnaast kunt u ook een schriftelijk verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De gemeente kan zo nodig aanvullende informatie bij u opvragen voor de behandeling van het verzoek.

Wist u dat u via de website MijnOverheid(externe link) al een aantal persoonsgegevens kunt bekijken?

U kunt de gemeente het volgende vragen over uw gegevens:

  • Persoonsgegevens inzien (recht van inzage)
  • Verbeteren van uw gegevens (recht op rectificatie)
  • Verwijderen van uw gegevens (recht om vergeten te worden)
  • Gegevens tijdelijk niet gebruiken of afschermen (recht op beperking)
  • Gegevens overdragen aan een andere instantie of een bedrijf (recht op overdraagbaarheid)
  • Stoppen met de verwerking van uw gegevens (recht van bezwaar)

Uw rechten kunnen wel beperkt zijn door een wettelijke regeling. U kunt bijvoorbeeld niet vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP.

U kunt een verzoek indienen:

  • Als het gaat om uw eigen persoonsgegevens
  • Als het gaat over uw kind dat jonger is dan 16 jaar. En van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent
  • Als het gaat om persoonsgegevens die de gemeente registreert
  • Als het gaat om organisaties die hiervoor een duidelijke opdracht hebben gekregen van de gemeente

Termijn waarbinnen de gemeente moet reageren

De gemeente moet binnen 1 maand schriftelijk op uw verzoek reageren. De gemeente kan deze beslistermijn zo nodig met 2 maanden verlengen. Als de gemeente de termijn wil verlengen hoort u dit ook binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek.

Meer informatie

Meer informatie over uw privacyrechten is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens(externe link). Meer informatie over hoe de gemeente uw privacy in acht neemt is te vinden in onze Privacyverklaring.

Heeft deze informatie u geholpen?