De gemeenteraad wil graag uw mening horen! Iedere maand, en meestal zelfs tweemaal in de maand, vergadert de gemeenteraad beeldvormend. In deze beeldvormende vergadering is het mogelijk in te spreken. Dit inspreken kan over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over andere onderwerpen.

In Bergen op Zoom vergadert de gemeenteraad volgens het BOB-model: Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Beeldvorming is de eerste stap in het proces van de gemeenteraad om besluiten te nemen over voorstellen. Als het onderwerp waarover u de raad wilt informeren niet op de agenda staat kan de raad hier wel later met elkaar of met u over doorpraten. Tijdens de commissievergadering vormen raadsleden een oordeel en in de raadsvergadering neemt de raad een definitief besluit over de voorstellen.

Tijdens de beeldvorming kunt u dus inspreken op een onderwerp waarvan u vindt dat het belangrijk is om de gemeenteraad hierover te informeren. Er zijn een aantal uitzonderingen, op een aantal onderwerpen kan niet worden ingesproken. Dat is over: 

  • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan. 
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen  
  • Een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Aanmelden

Als u een inspraakbijdrage wilt leveren, moet u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de beeldvormende vergadering melden aan de raadsgriffie via griffie@bergenopzoom.nl. Vermeld hierbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. Sprekers krijgen op volgorde van aanmelding het woord, tenzij afwijking van die volgorde in het belang is van de orde van de vergadering.

U krijgt bij aanvang van het agendapunt 5 minuten om gebruik te maken van uw spreekrecht. Als de voorzitter of leden van de commissie vragen of opmerkingen hebben, kunt u hier vervolgens nog op reageren. U kunt vooraf informatie indienen, bijvoorbeeld alvast de tekst die u gaat uitspreken of foto’s die het verhaal ondersteunen. Er wordt dan gezorgd dat de gemeenteraad die voor de vergadering krijgt. 

Vergaderkalender

De exacte data de bijeenkomsten Beeldvorming en de vergaderlocatie vindt u op de vergaderkalender.

Voor een beeldvormende vergadering kunnen ook inwoners of organisaties door de raad worden uitgenodigd en kunnen deelnemen aan de vergadering. Ook de leden van het college van burgemeester en wethouders of medewerkers van de gemeente kunnen worden uitgenodigd als deelnemer.

Raadsleden willen zoveel mogelijk informatie verzamelen en weten wat er in de gemeente speelt. Uw inbreng is hiervoor heel belangrijk!

Heeft deze informatie u geholpen?