Wilt u een gemeentelijke sporthal of sportterrein huren? Wij verhuren deze in overleg met sportverenigingen. U kunt geen sporthal of terrein huren voor feesten of partijen.

Dit zijn de voorwaarden

 • De sporthal of het terrein mag alleen gebruikt worden door de in het contract genoemde huurder. Behalve als schriftelijk anders is afgesproken.
 • De gemeente moet toestemming geven als niet-leden van de hurende vereniging meedoen.
 • De huurder en de gebruikers moeten 18 jaar of ouder zijn. De huurder moet op verzoek een de gemeente een legitimatiebewijs kunnen laten zien.
 • De sportaccommodatie mag worden gebruikt als de huurder het contract heeft ondertekend.
 • Het op- en afbouwen van materialen moet tijdens de gereserveerde tijd gebeuren.
 • Als u vaker huurt krijgt u aan het begin van elk kwartaal een rekening. Als u niet op tijd betaalt brengen we de wettelijke rente over deze periode in rekening. Ook kan een waarborgsom in rekening worden gebracht.
 • Als u vaker huurt en u een keer geen gebruik wilt maken van de sporthal of het terrein dan moet u dit 72 uur van tevoren doorgeven aan de gemeente. Als u helemaal wilt stoppen, dan moet u dit tenminste 4 weken voor aanvang van het volgende kwartaal laten weten. De opzegging geldt dan per volgend kwartaal.
 • De gemeente mag jaarlijks per  1 januari de huurtarieven wijzigen.
 • Op 1e en 2e kerstdag, 1e en 2e paasdag, 1e en 2e pinksterdag, nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag, carnavalsmaandag en -dinsdag en Koningsdag is huren niet mogelijk. Ook op 5, 24 en 31 december na 17.00 uur kunt u niet huren, behalve als de gemeente anders bepaalt.
 • De gemeente mag bij uitzondering, bijvoorbeeld bij belangrijke evenementen uw huur ongedaan maken. U krijgt dan een maand van tevoren bericht. Deze uren worden op uw volgende rekening in mindering gebracht.
 • Als de huurder één of meerdere afspraken uit deze overeenkomst of vanuit bijzondere voorwaarden niet of niet-tijdig nakomt, beschouwt de gemeente het contract als ontbonden. Een ingebrekestelling is niet nodig. De huurder heeft geen recht op vergoeding van kosten of schade, of op rente of terugbetaling van al betaalde huur.
 • Als de gemeente het door omstandigheden nodig vindt om de verhuring stop te zetten, dan heeft zij het recht om de huurder het gebruik te ontzeggen. Ze is dan niet tot een schadeloosstelling verplicht.
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, zoekraken of diefstal van eigendommen van de huurder, de leden of de bezoekers daarvan.
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor schade of ongevallen veroorzaakt door de huurder, de leden of de bezoekers daarvan. Tijdens het gebruik, het naar binnen of naar buiten gaan van de sporthal of het sportterrein. Bij het gebruik stelt de huurder de gemeente vrij van alle aanspraken die door schade of ongevallen ontstaan. De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade en eventuele verontreiniging die ontstaat bij gebruik, ook van het aanwezige materiaal of de inventaris. De huurder betaalt de kosten voor herstel of reiniging.
 • De huurder is verantwoordelijk voor de goede orde voor, tijdens en na gebruik. De huurder aanvaardt het niet als iemand zorgt voor schade en/of verontreiniging. De huurder heeft het recht om deze personen de toegang tot de sportaccommodatie te weigeren.
 • Alle aanwijzingen van de gemeente Bergen op Zoom moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.

Heeft deze informatie u geholpen?