Project Snippergrond

De gemeente Bergen op Zoom is in 2023 gestart met het project Snippergrond. Het project heeft als doel om het gebruik van gemeentegrond te regelen, om zo te zorgen voor duidelijkheid over eigendomsgrenzen. De gemeente start binnenkort in het westelijk deel van Bergen op Zoom. Hieronder vallen onder andere de volgende wijken: Bergse Plaat, de Markiezaten, ScheldeVesting, Geertruidapolder, Augustapolder en Bedrijventerrein Theodorushaven/Noordland/De Poort.

Op veel plekken binnen de gemeente Bergen op Zoom gebruiken inwoners een stukje gemeentegrond. In sommige gevallen zijn afspraken gemaakt over dit gebruik. In andere gevallen is dit gebruik van gemeentegrond nog niet geregeld. Soms zijn inwoners zich helemaal niet bewust van deze situatie, omdat het bijvoorbeeld al zo was bij aankoop van de woning.

Met het project Snippergrond wil de gemeente het gebruik van gemeentegrond regelen. Inwoners die een stukje gemeentegrond direct grenzend aan hun woonperceel gebruiken, krijgen eventueel de mogelijkheid om deze grond aan te kopen. De gemeente heeft het grondgebruik in kaart gebracht en benadert de inwoners die het betreft.

Luchtfoto beschikbare grond

Wat is Snippergrond

Gemeentegrond is bedoeld voor algemene voorzieningen. Denk aan wegen, leidingen of aan openbaar groen. Snippergrond is grond van de gemeente zonder functie en grenzend aan een particuliere woning.   

Het waarom van dit project

Op sommige plaatsen zijn over het gebruik van een strook gemeentegrond afspraken gemaakt, maar in de meeste gevallen is er grond zonder overleg in gebruik genomen. Dat is onrechtvaardig voor inwoners die wel betalen voor de grond of geen toestemming hebben gekregen voor het gebruik van een strook gemeentegrond. Die grond is dan bijvoorbeeld nodig voor algemene voorzieningen. Om deze rechtsongelijkheid weg te nemen, is het van belang dat inzichtelijk is van wie welke grond is. In het project Snippergrond brengt de gemeente het gebruik van gemeentegrond in kaart.

Wat de gemeente gaat doen

Tijdens het project maakt de gemeente afspraken met inwoners over het gebruik van een strook gemeentegrond. Wijk voor wijk worden inwoners aangeschreven. Dit start met een algemene brief en een uitnodiging voor een informatieavond. Inwoners die gemeentegrond gebruiken, krijgen vervolgens een brief met informatie over hun persoonlijke situatie. Een medewerker van de gemeente maakt graag persoonlijk een afspraak om de situatie ter plaatse te bekijken en te bespreken.

Wat de mogelijkheden zijn

Als u gemeentegrond gebruikt, zijn er verschillende mogelijkheden om het grondgebruik met de gemeente te regelen:

1. Kopen

De gemeente kijkt of de grond aan u verkocht kan worden. Hiervoor is de beleidsnota Snippergrond 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Bij gemeentegrond met een oppervlakte van maximaal 150 m², geldt een prijs van €110,00 per m² (kosten koper).

Kosten Koper betekent dat de overdrachtsbelasting over de koopsom en de kosten van de notaris en het Kadaster voor uw rekening komen.

Wilt u een groenstrook of restgrond (snippergrond) kopen? Kijk dan op deze pagina.

2. Huren

In uitzonderingssituaties voldoet een strook grond niet aan de normen voor verkoop, maar kunt u de strook grond wel huren. Bijvoorbeeld als de gemeentegrond aan een huurwoning grenst. De jaarlijkse huurprijs is 5% van de potentiële verkoopprijs met een minimumbedrag van € 100,00 per jaar. 

3. Teruggeven

Indien blijkt dat de gemeente de strook gemeentegrond niet aan u kunt verkopen of als u geen interesse heeft in het aankopen van de strook gemeentegrond, dan dient u de grond terug te geven aan de gemeente. De gemeente richt de strook gemeenterond dan opnieuw in en neemt de grond weer in beheer.

4. Verjaring

Als grond lang in gebruik is, kan er sprake zijn van verjaring. Verjaring is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en verder uitgewerkt in rechterlijke uitspraken. De bewijslast voor een beroep op verjaring ligt bij u.

Uitvoerige informatie over verjaring Snippergrond is hieronder te lezen.

Verjaring Snippergrond

Gebruikt u de gemeentegrond al lang? Dan kunt u in sommige gevallen een beroep doen op verjaring. Dat is bepaald in het Burgerlijk Wetboek. Bij de beoordeling van een beroep gelden strenge eisen. Bij de beoordeling van een beroep op verjaring hanteert de gemeente drie uitgangspunten:

1. Het eigendom is in Nederland heel goed beschermd. Dit betekent dat een beroep op verjaring niet zomaar slaagt en aan strikte eisen moet voldoen;

2. De bewijslast voor een beroep op verjaring ligt bij u;

3. Als sprake is van verjaring, dan erkent de gemeente de verjaring.

Soorten verjaring

Er zijn twee soorten verjaring: bevrijdende en verkrijgende verjaring.

1. Bevrijdende verjaring

• Toon aan dat er sprake is van ‘bezit’.

• Toon het ‘bezit’ over een periode van 20 jaar aan.

Bezit

Bezit betekent dat de strook gemeentegrond aan één stuk door onderdeel is (geweest) van uw tuin. Het moet ook duidelijk zijn dat u de grond gebruikt en niemand anders. Of er sprake kan zijn van bezit hangt af van de inrichting van uw tuin inclusief strook gemeentegrond. Staat er een hoge ondoordringbare heg omheen? Of staat er een garage op? Dan kan er sprake zijn van bezit.

Maait u het gras, staat er alleen lage beplanting of liggen er tegels? Dan is er geen sprake van bezit.

Bezit is verder uitgewerkt in de rechtspraak. Iedere beroep op verjaring toetst de gemeente aan die rechtelijke uitspraken.

2. Verkrijgende verjaring

• Toon aan dat er sprake is van ‘bezit’.
• U bent ‘te goeder trouw’.
• Toon het ‘bezit’ over een periode van 10 jaar aan.

Te goeder trouw

Handelen te goeder trouw betekent dat u niet wist én niet kon weten dat de strook gemeentegrond niet bij uw perceel hoort. Dit kunt u aantonen als er een fout is gemaakt bij het Kadaster of in de eigendomsakte van de notaris. U handelt dan juridisch gezien ‘te goeder trouw’. Als er geen fout is gemaakt, dan had u kunnen weten dat de strook grond niet bij uw perceel hoort. Ook al wist u dat misschien zelf niet. Juridisch gezien is er dan geen sprake van handelen ‘te goeder trouw’.

Bewijs

U moet zelf aantonen dat u de grond 20, dan wel 10 jaar in bezit heeft. Daarvoor kunt u gedateerde foto’s, video’s of ander beeldmateriaal naar de gemeente sturen. Getuigenverklaringen kunnen het beeldmateriaal ondersteunen, maar zijn geen opzichzelfstaand bewijs.

Let op! 
U kunt geen beroep doen op verjaring als u een huur- of bruikleenovereenkomst heeft gesloten. U wist in dat geval dat de grond niet bij uw perceel hoorde.

Schadevergoeding bij verjaring

Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan voor gevallen waarin het eigendom door verjaring overgaat op een ander. Soms kan de oorspronkelijke eigenaar schadevergoeding eisen van de nieuwe eigenaar. Daarnaast vermeldt de Hoge Raad met deze uitspraak opnieuw dat bezit niet zomaar wordt aangenomen.

Beroep doen op verjaring

U kunt uw beroep op verjaring inclusief bewijsmateriaal mailen naar snippergrond@bergenopzoom.nl of opsturen naar de gemeente Bergen op Zoom, afdeling Vastgoed en Grondzaken t.a.v. Project Snippergrond, Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom.

Als er sprake is van verjaring dan is dit nog niet officieel vastgelegd bij de notaris en het Kadaster. De gemeente werkt mee aan het vastleggen van de verjaring in de openbare registers. De kosten hiervan komen voor uw rekening. 

Indien de gemeente uw beroep op verjaring afwijst, dan krijgt u te horen waarom de gemeente tot dat oordeel is gekomen. In dat geval maakt de gemeente graag andere afspraken met u over de in gebruik genomen strook gemeentegrond.

Reactieformulier

Heeft u een brief ontvangen waarin u wordt verzocht om een reactieformulier in te vullen? Dat kan via onderstaande knop.

Reactieformulier

Vragen

Als u vragen heeft over het project kunt u contact opnemen met het projectteam Snippergrond via telefoonnummer 14 0164. U kunt ook een e-mail sturen naar snippergrond@bergenopzoom.nl

Heeft deze informatie u geholpen?