Kent u iemand in de gemeente Bergen op Zoom die een Koninklijke onderscheiding (lintje) verdient? U kunt hem of haar voordragen via de gemeente.

Iedereen kent wel iemand die zich al jarenlang vrijwillig inzet voor allerlei doelen. Zonder eigenbelang en vaak in alle bescheidenheid. Iedereen die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving kan in aanmerking komen voor een lintje, of Koninklijke onderscheiding zoals de officiële naam luidt. Maar dan moet een ander ze daarvoor wel eerst voorstellen. U bijvoorbeeld. Hoe u dat kunt doen? Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over een Koninklijke onderscheiding.

Bij welke gelegenheid wordt een onderscheiding uitgereikt?

De meeste onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de Algemene gelegenheid, beter bekend als de lintjesregen. Deze feestelijke bijeenkomst vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag, dat ieder jaar op 27 april wordt gevierd.

Een onderscheiding kan ook worden uitgereikt tijdens een bijzondere gelegenheid. Bijvoorbeeld op het moment dat de kandidaat afscheid neemt van de functie waarin hij of zij zich verdienstelijk heeft gemaakt of bij een jubileum van de vereniging waarvoor de kandidaat zich heeft ingezet.

Voor wie kunt u een voorstel indienen?

In principe kan iedereen worden voorgesteld voor een Koninklijke onderscheiding. De voorsteller moet aantonen dat de kandidaat zich gedurende langere tijd belangeloos heeft ingezet voor de samenleving. Onder ‘langere tijd’ wordt een periode van minimaal 15 jaar verstaan. Het hoeft niet om één en dezelfde functie te gaan. Het kan ook gaan om een reeks van activiteiten die in een periode van minimaal 15 jaar opeenvolgend of gelijktijdig zijn verricht. Op het moment van indiening moet de kandidaat nog steeds actief zijn in één van de functies waarin hij of zij zich verdienstelijk heeft gemaakt.

Ook personen die bij de uitoefening van hun beroep bijzondere prestaties leveren, kunnen worden onderscheiden. Zulke verdiensten moeten aantoonbaar uitstijgen boven wat normaal gesproken van iemand in dezelfde functie mag worden verwacht. Het gaat dan om persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten en de mate waarin de samenleving baat heeft bij de geleverde inzet.

Wie mag een voorstel indienen?

Iedereen kan voor een andere persoon een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding indienen. Als een kandidaat zich voor de samenleving verdienstelijk heeft gemaakt in bijvoorbeeld verenigingsverband, dan ligt het voor de hand dat een bestuurder van deze vereniging het voorstel indient. Als het gaat om iemand die in zijn werk bijzondere prestaties levert, dan is de werkgever de meest aangewezen persoon om het voorstel in te dienen.

Waar moet een voorstel aan voldoen?

Het voorstel moet antwoord geven op de volgende vragen:

 • Wie wordt er voorgesteld? Geef het volgende aan ons door: naam, voornamen voluit, huidige adres, woonplaats en een korte levensbeschrijving.
 • Wat is de gewenste datum van uitreiking? Als het om een bijzondere gelegenheid gaat, welke is dat dan?
 • Wat is de motivering? Dit is het belangrijkste onderdeel van het voorstel.
  • Om welke activiteiten gaat het? Op welke manier heeft de kandidaat zich ingezet?
  • Waarom zijn de verdiensten bijzonder?
  • Wat is het belang voor de samenleving?
  • In welke perioden is de kandidaat actief geweest?
  • Hoeveel uur per week of per maand?
  • Is de kandidaat nog steeds actief in de functie waarin hij of zij zich verdienstelijk heeft gemaakt?
  • Tot hoever strekken de verdiensten? Lokaal, regionaal, landelijk of internationaal?
  • Hoe groot is de organisatie waarin/waarvoor de kandidaat actief is?
  • Als de decorandus in loondienst is, dient de werkgever schriftelijk te verklaren dat hij geen bezwaar heeft tegen decoratieverlening
  • Elke in het voorstel opgenomen activiteit moet worden ondersteund door derden en worden toegelicht in een ondersteuningsbrief. Een dergelijke brief moet zoveel mogelijk op logopapier en moet zijn ondertekend door bij voorkeur een lid van het bestuur.

Hoe kom ik aan een voorstelformulier?

U vindt het voorstelformulier op lintjes.nl . U kunt het ook opvragen bij kabinetszaken van de gemeente via: onderscheidingen@bergenopzoom.nl

Wanneer moet een voorstel compleet ingediend zijn?

Het aanvragen van een lintje vraagt veel tijd. De uitreiking van de Lintjesregen is eind april van ieder jaar. Een voorstel dient uiterlijk 1 juli van het voorafgaande jaar ingestuurd te worden bij de gemeente. Voor een tussentijdse bijzondere gelegenheid geldt een doorlooptijd van 6 maanden.

Wat is de verdere procedure?

Als het gaat om een kandidaat uit Bergen op Zoom dan brengt de burgemeester van Bergen op Zoom advies uit over het voorstel. Vervolgens oordeelt de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant en stuurt het voorstel door naar het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer ook de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend. De gemeente informeert de voorsteller enkele weken vóór de uitreiking over de uitkomst en maakt met de voorsteller afspraken over de uitreiking. De burgemeester reikt de onderscheiding uit.

Op de dag van uitreiking ontvangt de gedecoreerde naast het lintje ook een oorkonde. Daarin staat dat de Koning bij Koninklijk Besluit aan de gedecoreerde een bepaalde graad van onderscheiding in één van de Civiele Orden heeft verleend. De meeste gedecoreerden worden benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau.

Meer weten?

Voor meer informatie neemt u contact op via onderscheidingen@bergenopzoom.nl

Voor algemene informatie over koninklijke onderscheidingen kunt u terecht op lintjes.nl

Heeft deze informatie u geholpen?