Heeft u een goed idee voor Bergen op Zoom? Denkt u weleens, daar zou de gemeente Bergen op Zoom eens iets aan moeten doen? Bijvoorbeeld een trapveldje in de buurt op een stuk braakliggend terrein of de fietsroute naar school veiliger maken. U mag het zeggen! Leg uw voorstel op tafel met het burgerinitiatief.

Het burgerinitiatief

Met het burgerinitiatief komt uw voorstel op de agenda van de gemeenteraad. Iedere kiesgerechtigde van Bergen op Zoom kan een burgerinitiatief indienen. Uw voorstel mag over bijna alles gaan, maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het kan gaan om een idee voor de buurt, wijk of zelfs de stad. Daarbij houdt u rekening met een aantal spelregels. De raad neemt uiteindelijk een beslissing en laat u weten wat er met uw voorstel gebeurt.

Spelregels

  • U bent kiesgerechtigde¬†van de gemeente Bergen op Zoom of u bent 16 jaar of ouder en voldoet aan de vereisten voor het kiesrecht.
  • Uw voorstel krijgt steun van minimaal 200 kiesgerechtigden.
  • Het burgerinitiatief gaat over een onderwerp waarover de gemeenteraad mag besluiten.
  • Het mag niet gaan over gemeentelijk beleid, over een onderwerp waarover in de afgelopen 24 maanden een besluit is genomen, een bezwaar tegen een besluit of klacht over het gedrag van het gemeentebestuur.
  • U geeft in uw voorstel duidelijk aan waarover de raad een besluit moet nemen.

Om uw voorstel in te dienen maakt u gebruik van het formulier burgerinitiatief. Dit formulier kunt u aanvragen per mail bij de raadsgriffie. 

Uw voorstel op tafel? En daarna?

De raad beslist in de eerstvolgende raadsvergadering of het burgerinitiatief op de agenda van de raad geplaatst wordt. Als de raad uw voorstel afwijst, kan de raad het eventueel met een advies doorzenden naar het college van B&W. Als de raad uw voorstel in behandeling neemt wordt u uitgenodigd voor de eerstvolgende raadsvergadering waarin de verzoeker of diens plaatsvervanger het voorstel mondeling toe mag lichten.

Zodra de raad een besluit heeft genomen wordt dit aan u bekendgemaakt en ter kennisgeving gepubliceerd in de Bergse Bode.

Vragen?

In de 'Verordening Burgerinitiatief' kunt u de uitgebreide informatie en alle voorwaarden rustig nalezen.

Heeft u vragen over het burgerinitiatief? Neem dan contact op met de raadsgriffie.

Heeft deze informatie u geholpen?