Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Centrum Bergen op Zoom

  • Het meerjarenplan van STERCK over de uitvoering van een ondernemersfonds met begroting.
  • De statuten van STERCK. 
  • De tussen de gemeente en STERCK gesloten uitvoeringsovereenkomst. 
  • Het raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening Centrum Bergen op Zoom 2023-2025.