Bergen op Zoom dient subsidieaanvraag in voor Impulsaanpak winkelgebieden

De gemeente Bergen op Zoom heeft deze week een subsidieaanvraag ingediend voor de specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden (SPUK IW). De SPUK IW-subsidie is bedoeld om gemeenten te helpen binnenstedelijke winkelgebieden toekomstbestendig te maken. 

Wethouder Dominique Hopmans licht toe: “Om de leegstand in de Bergse binnenstad verder terug te dringen, willen we in samenwerking met verschillende partners graag gebruik maken van deze subsidie. Samen is er hard gewerkt aan het indienen van deze aanvraag. In het najaar horen we of de subsidie aan Bergen op Zoom wordt toegekend.”

Maatregelen
De aanvraag omvat in grote lijnen een aantal investeringen die de gemeente gaat doen in het openbaar gebied, de bereikbaarheid voor auto’s en langzaam verkeer en het toevoegen van maatschappelijke functies. Dit om de leefbaarheid en de kwaliteit van het centrum te verbeteren. Tevens scheppen we hiermee de mogelijkheid om leegstand te transformeren naar woningen, kantoren, horeca en overige functies.

Ontwikkeling binnenstad
Binnensteden in Nederland zijn steeds meer plekken om te ontmoeten, verblijven en beleven, in plaats van alleen winkelcentra. Bergen op Zoom heeft met zijn prachtige historische stad met veel monumenten, mooie pleinen en meanderende straatjes veel te bieden. Desondanks is ook hier de leegstand de laatste jaren toegenomen, wat ten koste gaat van de uitstraling en beleving. Op 2 februari 2023 heeft de gemeenteraad de Visie Binnenstad vastgesteld, met als doel de binnenstad weer vitaal te maken. Het netwerk Volle Straatjes BoZ, dat vorige week officieel van start is gegaan, zet hier samen de schouders onder. 

Voorwaarden en beoordelingscriteria
De voorwaarden en beoordelingscriteria voor de subsidieaanvraag zijn terug te lezen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/impulsaanpak-winkelgebieden.