Als u gaat bouwen, verbouwen of een andere ruimtelijke ontwikkeling ontplooid wordt van de perceelseigenaar verlangt dat deze zijn/haar verantwoordelijkheid neemt om wateroverlast te voorkomen. Met het Gemeentelijk Waterprogramma 2024-2027 en de Hemelwaterverordening speelt de gemeente in op de trends en ontwikkelingen binnen de gehele waterketen. Zo is er bijvoorbeeld sprake van extremer weer door klimaatverandering. In het beleid eisen we een waterberging zowel bij nieuwe ontwikkelingen als in bestaand bebouwd gebied. De omgevingsvergunning wordt getoetst aan deze waterbergingseis. 

Eeuwenlang hebben we het water en bodem aangepast, zodat we hier fijn kunnen wonen en leven. Door een veranderend klimaat lopen we steeds vaker tegen de grenzen van het water- en bodemsysteem aan en staat een veilig en gezonde leefomgeving onder druk. Bij ruimtelijke ontwikkelingen zetten we in op water en bodem als sturend element. We werken vanuit de randvoorwaarden die het water- en bodemsysteem stellen. Zo houden we publieke kosten voor risicomitigatie en schadelijk neveneffecten beperkt en passen we het principe ‘niet afwentelen’ toe. We willen keuzes niet afwentelen op de toekomstige generaties, andere gebieden of functies en van privaat naar publiek.

Waterbergingseis

We maken onderscheid in de grootte van het oppervlak van de ontwikkeling en/of toename ervan en hanteren we de bergingseisen zoals opgenomen in navolgende tabel:

Oppervlak  Nieuwe ontwikkelingen  Ontwikkelingen in bestaand bebouwd gebied  
<500m²  60 mm  10 mm  
>500m²  60 mm  60 mm  

Waarbij onderstaande toelichting en aanvullingen gelden:

 1. Het onderscheid tussen kleine (<500 m2) en grote (>500 m2) ontwikkelingen betreft het totale oppervlak van de ontwikkeling.
 2. Inbreidingen en herbouw na sloop worden beschouwd als nieuwe ontwikkelingen.
 3. Verbouwingen en herstructurering worden beschouwd als ontwikkelingen in bestaand bebouwd gebied.
 4. Het oppervlak waarover de bergingseis berekend wordt betreft het totale verhard oppervlak.
 5. De bergingseisen zijn van toepassing op ieder particulier terrein binnen een ontwikkeling.
 6. Bij een uitbreiding van het bebouwd oppervlak vanaf 500 m² komt de bergingseis terug in de eisen van het waterschap in de watertoets.

Voorkeursvolgorde verwerking van hemelwater

Voor de omgang met hemelwater is het vertrekpunt dat we willen voorkomen dat hemelwater wordt afgevoerd uit het gebied. We hanteren daarom de volgende voorkeursvolgorde:  

 1. Hergebruik van hemelwater, om zuiniger om te gaan met water en minder drinkwater te verspillen  
 2. Bergen en infiltreren op eigen terrein, niet afwentelen van privaat naar publiek, om kosten voor risicomitigatie te beperken  
 3. Tijdelijke opslag in openbaar gebied met uitloop naar groen, bij voorkeur bovengrondse opslag  
 4. Afvoeren op bovengrondse hemelwatervoorzieningen, af te voeren water slim verdelen door waar het kan te lozen op bovengrondse hemelwatervoorzieningen  
 5. Afvoeren op een ondergrondse hemelwatervoorziening  
 6. Afvoeren op een gemengd rioolstelsel richting de rioolwaterzuivering

Gemeentelijk Waterprogramma 2024-2027

Dit programma geeft invulling aan de wettelijke gemeentelijke watertaken betreffende stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. Dit programma is opgesteld voor de planperiode 2024-2027 en volgt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van 2020-20223 op. 

Hemelwaterverordening omgevingswet gemeente Bergen op Zoom

Het hemelwaterbeleid is juridisch verankerd in deze verordening. De verordening geeft de gemeente, naast informeren en stimuleren, mogelijkheden voor het juridisch afdwingen van een meer duurzame omgang met hemelwater bij (her)ontwikkeling.

Verordening van de gemeenteraad van Bergen op Zoom inhoudende Hemelwaterverordening gemeente Bergen op Zoom | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)(externe link)