Wilt u een horecagelegenheid starten? Denk er dan aan dat u de juiste vergunningen aanvraagt en ons een aantal formulieren opstuurt. Zoals een terrasvergunning, exploitatievergunning, alcoholwetvergunning, BIBOB-formulier en sluitingstijdontheffing.

Bekijk hier wat er nodig is als u een evenement wilt organiseren.

Op deze pagina kunt u alle formulieren vinden.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over deze formulieren kunt u deze mailen naar: drankenhoreca@bergenopzoom.nl

Exploitatievergunning

Als u een horecagelegenheid wilt exploiteren in Bergen op Zoom heeft u een exploitatievergunning nodig. De voorwaarden voor een exploitatievergunning staan in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze vergunning kunt u aanvragen via het verzoekformulier Exploitatievergunning.

Artikel 2:28 APV: Exploitatie openbare inrichting

 1. Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 weigert de burgemeester de vergunning als de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit en geen medewerking is of zal worden verleend aan het afwijken middels een omgevingsvergunning. De burgemeester kan de vergunning als bedoeld in het eerste lid eveneens weigeren als de exploitant of leidinggevende in enig opzicht van slecht levensgedrag is.
 3. In afwijking op het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning geheel of gedeeltelijk weigeren als naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- of leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.
 4. Het is verboden een openbare inrichting voor het publiek geopend te houden indien in de inrichting geen leidinggevende aanwezig is die vermeld staat op een vergunning of verleende vrijstelling met betrekking tot die inrichting.
 5. Een vergunninghouder doet een melding aan de burgemeester indien:
  a. een leidinggevende op de vergunning dient te worden bijgeschreven;
  b. een leidinggevende van de vergunning dient te worden verwijderd als deze geen bemoeienis meer heeft met de bedrijfsvoering of de exploitatie van de openbare inrichting.
 6. Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting die zich bevindt in een:
  a. winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit;
  b. zorginstelling;
  c. museum; of
  d. bedrijfskantine of – restaurant.
 7. De burgemeester verleent op verzoek of ambtshalve vrijstelling van het verbod aan openbare inrichtingen die horecabedrijf zijn als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet, als
  a. zich in de zes maanden voorafgaand aan de datum van de inwerkingtreding van deze verordening een vergunning als bedoeld in het eerste lid als er geen incidenten gepaard gaande met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en -handel hebben voorgedaan in of bij de inrichting of,
  b. de inrichting zich nieuw in de gemeente vestigt en er zich geen weigeringsgronden voordoen als bedoeld in artikel 1:8 of 2:28, tweede of derde lid.
 8. De vrijstelling wordt ingetrokken wanneer zich een incident heeft voorgedaan als bedoeld in het zevende lid onder a.

Alcoholwetvergunning

Wilt u in uw horecagelegenheid alcoholische dranken schenken? Dan moet een Alcoholwetvergunning aanvragen. Dat kan via het aanvraagformulier model A Drank- en Horecawet

Dit formulier moet ingevuld worden door de horecaondernemer van de onderneming. Bij een VOF dienen beide vennoten (eigenaren) op deze aanvraag te staan. Bij een BV alle bestuursleden van de BV.

Het meldingsformulier aanhangsel leidinggevenden moet ingevuld worden door de leidinggevenden. Ook de horecaondernemer zelf moet zo’n formulier invullen. Daarbij moet u de volgende bijlagen toevoegen:

 • Kopie identiteitsbewijs leidinggevende.
 • Kopie SVH-certificaat leidinggevende (bij een VOF dienen beiden vennoten in het bezit te zijn van een SVH-certificaat).
 • Arbeidscontract leidinggevende (bij werknemer).

Register Sociale Hygiëne

Zoals aangekondigd in de nieuwe Alcoholwet komt er een nieuw Register Sociale Hygiëne. Dit nieuwe register vervangt op 1 juli 2023 definitief het oude SVH-register.

Het nieuwe register wordt gevoerd door de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh). Ook zal Lcsh de erkenning van diploma’s Sociale Hygiëne vanaf dat moment verzorgen. Bestaande erkenningen (van LEC-SVH) worden door Lcsh overgenomen. 

Registraties van voor 1 juli 2023 herbevestigen 
Iedereen die vóór 1 juli 2023 al geregistreerd stond in het register, moet deze registratie binnen 5 jaar herbevestigen. Aan deze herbevestiging zijn geen kosten verbonden.

Registratie per 1 juli 2023 in het nieuwe register 
Iedereen die na 1 juli 2023 een diploma Sociale Hygiëne haalt, registreert zich in het nieuwe register. Registratie kost € 92.

Meer informatie is te vinden op de website van de Landelijke commissie sociale hygiëne.
Voor vragen/opmerkingen/suggesties kan je terecht via info@registersocialehygiene.nl.

Terrasvergunning

Als u bij uw horeca gelegenheid de mogelijkheid heeft om een terras te exploiteren dient u een terrasvergunning te hebben. Gebruik voor uw aanvraag het aanvraagformulier Terrasvergunning.

De voorwaarden voor een terrasvergunning staan in artikel 2:28c van de APV.
Ook kan uw terrasaanvraag getoetst worden op de huidige, geldende beleidsregels.

Artikel 2:28c APV Terrasvergunning

 1. Het is verboden om zonder vergunning van de burgemeester een terras in te richten, te exploiteren of in gebruik te geven op de openbare weg of op een voor publiek toegankelijk terrein.
 2. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt geweigerd indien:
  a. een terras niet is gesitueerd direct aangrenzend aan of in de directe nabijheid van de horeca-inrichting van de aanvrager;
  b. uit de aanvraag blijkt dat door de afmeting van het terras op een trottoir of voetgangersgedeelte niet tenminste 1,5 meter vrije doorgang voor het verkeer is gewaarborgd, tenzij de burgemeester van oordeel is dat vanuit verkeerstechnisch oogpunt een doorgang van minder dan 1,5 meter verantwoord is;
  c. uit de aanvraag blijkt dat het terras gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig beheer van de weg en daaraan niet door het verbinden van voorschriften aan de vergunning tegemoet kan worden gekomen;
  d. uit de aanvraag blijkt dat het terras breder is dan de gevelbreedte van de horeca-inrichting, tenzij de burgemeester van oordeel is dat, gelet op onder meer de belangen van eigenaren/gebruikers van belendende percelen een afwijkende breedtemaat vereist of aanvaardbaar is;
  e.de aanvraag betrekking heeft op een terras op een binnenplaats of binnenterrein, dat wil zeggen een plaats of een terrein dat omsloten is door woningen, tenzij de burgemeester van oordeel is dat door het verbinden van voorschriften aan de vergunning overlast voor eigenaren/gebruikers van belendende percelen kan worden voorkomen;
  f. voor het terras ook andere vergunningen zijn vereist welke krachtens de desbetreffende wettelijke bepalingen niet kunnen worden verleend.
 3. Bij de uitoefening van hun bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid kan de burgemeester nadere regels vaststellen, c.q. nadere voorschriften stellen ten aanzien van:
  a. het waarborgen van de verkeersveiligheid;
  b. de inrichting van terrassen, inclusief het voeren van reclame op terrassen;
  c. de voorkoming van overlast voor eigenaren/gebruikers van belendende percelen.
 4. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid kan voorts worden geweigerd indien het voorgenomen terras niet voldoet aan de nadere door de burgemeester vastgestelde regels als bedoeld in het derde lid.
 5. De burgemeester verbindt aan een terrasvergunning in elk geval voorschriften met betrekking tot de toegestane locatie en de toegestane omvang van het terras.
 6. Het verbod in het eerste lid geldt niet indien en voor zover de Wet Milieubeheer van toepassing is.

Sluitingstijdontheffing

Als u uw horecagelegenheid langer open wilt hebben dan volgens de geldende beleidsregels wordt toegestaan dan moet u een sluitingstijd-ontheffing aanvragen. Daarvoor kunt u het verzoekformulier sluitingsuur gebruiken.

BIBOB formulier

Binnen de gemeente Bergen op Zoom doen wij toetsingen die voortkomen uit de “Wet BIBOB”. Dit is de “wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.” Uit het Bibob aanvraagformulier moet het financiële plaatje van de onderneming blijken. 

Het formulier dient ingevuld te worden door de aanvrager. Deze moeten samen met de in het aanvraagformulier gemelde bijlagen (bij iedere vraag staat vermeld wat voor bijlagen erbij gevoegd moeten worden) ingeleverd worden bij de gemeente.

BIBOB formulier

Heeft deze informatie u geholpen?