Sluiten

Openbare besluitenlijst 3 juni 2013

Roks, M.

Concept-Ontwikkelvisie en Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Vogelenzang Halsteren

Het college heeft ingestemd met de Concept-Ontwikkelvisie en Concept-Samenwerkingsovereenkomst Vogelenzang zoals overeengekomen met Woningstichting Stadlander en Plus Vastgoed en gaat hierover in gesprek met alle belanghebbenden. Na weging van de meningen zal de aangepaste visie ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Attracties met dieren op kermissen

Het college heeft besloten in het belang van welzijn voor dieren voortaan op kermissen in de gemeente geen attracties toe te laten die voor de aard van hun bedrijfsvoering geheel of deels afhankelijk zijn van levende dieren.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Sociaal akkoord en brief hervorming langdurige zorg

Het college gaat de gemeenteraad via een brief informeren over de gevolgen van het sociaal akkoord en over de kamerbrief ‘hervorming langdurige zorg’.
Op 11 april is tussen sociale partners en het kabinet een sociaal akkoord gesloten. In dit akkoord zijn afspraken vastgelegd over een aantal onderwerpen met betrekking tot sociale zaken. Er is nog steeds veel onduidelijk voor de gemeente omdat de concrete uitwerking van het akkoord nog op zich laat wachten.
De staatssecretaris heeft wel aangekondigd nog voor de zomer met een zogenaamde ‘hoofdlijnen’-brief  te komen. Daarnaast heeft op 25 april de staatssecretaris van VWS de kamerbrief ‘hervorming langdurige zorg’ verstuurd. Hierin staan met name maatregelen die betrekking hebben op de ABWZ en de Wmo. Deze brief, die ook wel wordt aangehaald als het zorgakkoord, is een uitwerking van de in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen.
De gemeenteraad wordt met een brief geïnformeerd over de belangrijkste punten uit het sociaal akkoord en de kamerbrief ‘hervorming langdurige zorg’.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Verzoeken tot tegemoetkoming in (plan)schade Augustalaan en Hof van de Paltz

Het college heeft besloten het verzoek tot tegemoetkoming in (plan)schade voor het perceel Augustalaan 66 in Bergen op Zoom af te wijzen. Het verzoek heeft betrekking op het bestemmingsplan ‘Zuidelijke Stadsrand’en het 1e wijzigings- c.q. uitwerkingsplan ‘Klaverwei’. De termijn om voor deze plannen een (plan)schadeverzoek in te dienen is verjaard.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Verzoek vestigen zonnebankstudio

Het college verleent geen medewerking aan de vestiging van een zonnebankstudio in een pand aan de Kloosterstraat in Bergen op Zoom. Reden is dat de Kloosterstraat gezien wordt als een woonstraat en als zodanig ook in het bestemmingsplan ‘Binnenstad’ is opgenomen.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Weegen

Samenwerkingsovereenkomst regionale gebiedsopgave Waterpoort

Het college heeft onder voorwaarden ingestemd met het voortzetten van de samenwerking in de regionale gebiedsopgave Waterpoort. De samenwerking zal worden bekrachtigd door middel van een samenwerkingsovereenkomst die op 27 juni wordt ondertekend door wethouder Ad van der Wegen namens de gemeente Bergen op Zoom.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Illegale bewoning en afval

Het college heeft besloten om de eigenaar van een perceel aan de Wattweg een last onder dwangsom op te leggen tot het treffen van maatregelen om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Dit vanwege de vervuiling door de aanwezigheid van afval op het perceel. Het college heeft besloten de eigenaar en de bewoner van het terrein met een last onder bestuursdwang op te dragen de illegale bewoning van het perceel te beëindigen en beëindigd te houden.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Herziening bestemmingsplan ‘Fianestraat 2b’

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor een nieuw besluit te nemen tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Fianestraat 2b. De reden hiervoor is, dat in de gewijzigde bestemming de functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’ ontbreekt, terwijl deze essentieel is voor de agrarische bedrijfsvoering. Om misverstanden te voorkomen is het nodig een nieuw bestemmingsplan te laten vaststellen.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Financiering parkmanagement

Op basis van de door de bedrijvenverenigingen ingediende jaarplannen en begrotingen heeft het college besloten een gemeentelijke financiële bijdrage voor Parkmanagement te verstrekken. Samen met het georganiseerde bedrijfsleven wordt op die wijze ingezet op de verbetering van het vestigingsklimaat, bedrijfsomgeving en veiligheid op de bedrijventerreinen.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Masterplan Onderwijs en Krimp

Het college heeft het masterplan Onderwijs en Krimp voor de regio Bergen op Zoom vastgesteld en biedt deze aan de gemeenteraad aan. Bij de totstandkoming van het masterplan wordt samengewerkt door diverse partijen: de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht, de Stichting Calvijncollege, de Lowys Porquinstichting, Ons Middelbaar Onderwijs, de SKVOB e.o., de Stichting ROC West-Brabant en de Stichting RSG ’t Rijks.
In het masterplan wordt uitgegaan van een aantal belangrijke punten. Zo is het duidelijk en onvermijdelijk dat de bevolkingskrimp gevolgen zal hebben voor de onderwijsinfrastructuur in de regio. Prognosecijfers voor de regio laten zien dat het aantal leerlingen in de bovenbouw tot 2015 met circa 14% zal dalen. Ook is duidelijk dat het verzorgingsgebied nu al te klein is voor het aantal scholen. Wethouder Ad Coppens is aangewezen om het convenant namens de gemeente Bergen op Zoom te tekenen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten regio West-Brabant

Het college heeft ingestemd met de uitkomsten van een onderzoek naar de omvang en huisvesting van arbeidsmigranten in de regio. Het onderzoek is in opdracht van de Regio West-Brabant uitgevoerd. Het college heeft op basis van deze uitkomsten Regio West-Brabant inzicht verleend in de huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten voor de gemeente Bergen op Zoom. Deze huisvestingsopgave bedraagt 500 bedden in de periode 2013 t/m 2015.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt drie brieven van raadsfracties. Het gaat om een brief van D66 over de voetgangersbrug bij Noordgeest en twee brieven van de BSD over ongewenste effecten van Diftar en de inzameling van oud papier door vrijwilligersorganisaties.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen
Antwoord op brief van D66 over de voetgangersbrug bij Noordgeest
Antwoord op brief BSD over ongewenste effecten van Diftar
Antwoord op brief BSD over de inzameling van oud papier door vrijwilligersorganisaties

Uitgelicht

Zoeken