Sluiten

Openbare Besluitenlijst 18 oktober 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Gladheidsbestrijdingsplan

Het college van B&W heeft het Gladheidsbestrijdingsplan 2016-2017 vastgesteld. De gemeente heeft als wegbeheerder de taak ervoor te zorgen dat het de weggebruiker duidelijk is wat wel en wat niet wordt gedaan om de gladheid te bestrijden Daarom stelt de gemeente een gladheidsbestrijdigsplan op waarin de organisatie en werkwijze van de gladheidsbestrijding is vastgelegd.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Benoeming nieuwe leden voor adviescommissie voor bezwaarschriften

Het college heeft ingestemd met de benoeming van drie nieuwe leden voor de commissie voor de bezwaarschriften voor sociale aangelegenheden. Aan de vertrekkende leden is eervol ontslag verleend.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Managementrapportages en uittreksels zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP)

Het college heeft kennisgenomen van de resultaten van de controles die zijn uitgevoerd op de Basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten (reisdocumenten en rijbewijzen). .

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Septembercirculaire 2016 Gemeentefonds en BUIG

Het college heeft kennisgenomen van de Hoofdlijnen financiële gevolgen Algemene Uitkering septembercirculaire 2016 en BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten).

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Voorstel Stadlander scheiding werkzaamheden

Het college heeft besloten een positieve zienswijze te geven op het voorstel van woningstichting Stadlander voor een administratieve scheiding van haar sociale en commerciële activiteiten en de overheveling van een beperkt aantal woningen, haar parkeerplaatsen en overig vastgoed naar het geliberaliseerde segment. Datzelfde geldt voor woningcorporatie Mooiland die 66 huurwoningen in het sociale segment heeft in de wijk Noordgeest.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

 

 

Uitgelicht

Zoeken