De gemeente Bergen op Zoom heeft een bedrijfskavel in de verkoop. Het is op dit kavel NIET mogelijk om een bedrijfswoning te realiseren. Het kavel is gelegen in een bedrijventerrein midden in de kern Halsteren en ten noorden van de kern Bergen op Zoom. Het ligt tussen woonbebouwing en de Steenbergseweg. Het bedrijventerrein ligt op 5 autominuten van de ontsluiting van de rijksweg A4 Bergen op Zoom – Antwerpen.

Overzicht kavel Wouwseweg 9
Overzicht kavel Wouwseweg 9

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Dhr. R. van Splunter, Team Economie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling
Tel.nr. 0164-277 428 / e-mail: R.vanSplunter@bergenopzoom.nl

Dhr. P.J. Kleppe, Team Economie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling
Tel.nr. 0164-277 611 / e-mail: P.J.Kleppe@bergenopzoom.nl

Status: Beschikbaar
Aantal beschikbaar: OPTIE
Aanvaarding: Per Datum

Soort bouw: Nieuwbouw

Oppervlakte: 590m2
Energielabel: A

Kosten: € 71.650 excl. BTW en k.k.

Bestemmingsplan

Dit perceel valt onder het bestemmingsplan ‘reparatieplan Wouwseweg 9 -11’ en heeft de bestemming ‘Bedrijf’. Deze gronden zijn bestemd voor bedrijven tot en met categorie 1, zoals opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten I of andere bedrijfsactiviteiten behorende tot maximaal deze categorie. Niet toegestaan is detailhandel, zelfstandige kantoren, geluidszonerings-plichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen. Uw bedrijf moet gebouwd worden binnen het aangegeven bebouwingsvlak en tenminste 3 meter uit de perceelsgrens.

Voor de verdere uitwerkingsregels verwijzen wij u naar het bestemmingsplan. Deze kunt u opvragen via www.ruimtelijkeplannen.nl. In de bijlage van deze brochure is een uitsnede van de plankaart en voorschriften opgenomen. Daarnaast is een kabelpaspoort opgenomen om aan te geven wat de mogelijkheden zijn.

Bodemonderzoek

De gemeente heeft een bodemonderzoek laten uitvoeren. In het rapport is de conclusie opgenomen dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de beoogde nieuwbouw op de locatie. Dit rapport wordt bij interesse ter beschikking gesteld.

Procedure

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de heer R. van Splunter of de heer P.J. Kleppe van het van het Team Economie, afdeling Stedelijke Ontwikkeling. Uw plannen kunnen dan besproken en getoetst worden, zodat u vooraf bekend bent met de (on)mogelijkheden. Ook is het mogelijk om uw bouwplan vooraf te laten toetsen door het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

Na uw schriftelijk verzoek tot het ontvangen van een verkoopaanbieding ontvangt u via het college van Burgemeester en Wethouders een verkoopaanbieding. In deze verkoopaanbieding wordt beschreven welke grond aan u te koop wordt aangeboden, onder verwijzing naar een daarbij behorende tekening, en voorts onder vermelding van de verkoopprijs en de van toepassing zijnde verkoopvoorwaarden.

Indien en voor zover sprake is van afwijking van deze verkoopvoorwaarden en/of van het stellen van nadere voorwaarden en bepalingen, wordt dat nadrukkelijk in de verkoopaanbieding aangegeven, waarbij de nadere voorwaarden en bepalingen als zodanig worden omschreven.

Deze aanbieding is geldig voor een periode van zes weken. Binnen deze periode moet u schriftelijk kenbaar maken of u akkoord gaat met de verkoopaanbieding en dat u besloten heeft om tot aankoop van de grond over te gaan. Gelijktijdig met uw akkoordverklaring dient u een waarborgsom aan ons te voldoen ter grootte van 10% van de koopsom exclusief omzetbelasting.

Na uw akkoordverklaring en ontvangst van de waarborgsom zullen wij een verkoopbesluit opstellen ten behoeve van de eigendomsoverdracht bij de door u gekozen notaris. Deze eigendomsoverdracht dient plaats te vinden binnen vier weken na ontvangst van het verkoopbesluit.

Na de eigendomsoverdracht en als de omgevingsvergunning is verleend kunt u starten met de bouw van uw bedrijfsruimte. De procedure voor de omgevingsvergunning kunt u eventueel op eigen risico eerder opstarten, zodat u direct na de eigendomsoverdracht aan de slag kunt.

Heeft deze informatie u geholpen?