Wanneer u informatie wilt krijgen die in documenten staat, dan kunt u een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur en een Wob-verzoek indienen.

Voorwaarden

De voorwaarden om een verzoek om informatie te doen zijn:

  • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).

U mag geen stukken inzien:

  • die over de staatsveiligheid gaan.
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan.
  • waarin bijzondere informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • bescherming van de privacy van personen
  • financiële belangen van de gemeente
  • opsporing en vervolging van strafbare feiten

Het kan ook zijn dat de gemeente documenten alleen voor een deel openbaar maakt. Soms worden delen onleesbaar gemaakt. Bijvoorbeeld een paragraaf over toezicht door de gemeente of een bijlage met financiële informatie van de gemeente.

Indienen

Het Wob-verzoek kunt u per brief of mondeling bij de gemeente indienen. Dit kan ook bij een andere overheidsinstelling als daar de informatie beschikbaar is.

Geef door:

  • waarover u informatie wil.
  • welke documenten u wil zien en over welke periode.
  • hoe u de informatie wil zien of ontvangen.

Digitale Wob-verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Termijn

U krijgt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek bericht van de gemeente. Deze periode mag de gemeente eenmaal verlengen.

Mogelijk brengt het verstrekken van de informatie kosten met zich mee (kopie € 0,23 per pagina).

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Recente Wob-verzoeken

Recente stukken die voortkwamen uit een Wob-verzoek kunt u vinden op de oude website van de gemeente Bergen op Zoom via Archiefweb. Selecteert u eerst de datum van 2 april 2020, zodat u op de vorige website terechtkomt. Vervolgens kunt u de informatie vinden via 'Bestuur', 'Bekendmakingen' en 'Wob-verzoeken'.

Heeft deze informatie u geholpen?