De regio West-Brabant kreeg eind december een rijkssubsidie ter waarde van € 336.381 voor het uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen in de gemeenten Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen in het werkgebied van Waterschap Brabantse Delta. In de komende twee jaar (2022 en 2023) zal ook de gemeente Bergen op Zoom projecten indienen via de Waterkring West om gebruik te kunnen maken van deze impulsregeling klimaatadaptatie.

De effecten van klimaatverandering

De komende jaren krijgen we steeds vaker te maken met de effecten van klimaatverandering. Denk aan steeds langere en hevigere periodes van warmte en droogte. Maar ook perioden van hevige regenval nemen toe, zowel in de zomer als winter. Dit heeft direct effect op onze leefomgeving. De extreme wateroverlast die Limburg teisterde afgelopen zomer is hier een sprekend voorbeeld van.

Samenwerking Waterkring West

West-Brabant is al enkele jaren bezig met haar voorbereiding op de toenemende klimaatverandering. In het samenwerkingsverband Waterkring West werken de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Roosendaal en Woensdrecht, waterschap Brabantse Delta en drinkwaterbedrijven Brabant Water en Evides samen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de regio. Ook andere organisaties die hier een rol in kunnen spelen, worden hierbij betrokken. Denk daarbij aan de GGD, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en terreinbeheerders zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Brabants Landschap.

‘Klimaatreis’

In 2019 is Waterkring West gestart met een ‘klimaatreis’, waarin de betrokken gemeenten, drinkwaterbedrijven en het waterschap de klimaatcondities in de regio in kaart hebben gebracht. De resultaten van deze klimaatreis vormden het afgelopen jaar het vertrekpunt voor gesprekken met andere partijen en organisaties in de regio. Op basis van deze gesprekken is een regionale strategie opgesteld voor het klimaatbestendig maken van de regio. Ondertussen zijn de eerste stappen gezet voor de meest urgente thema’s. De doelstelling luidt: “In uiterlijk 2050 is de regio van West-Brabant voorbereid en ingericht om te kunnen omgaan met het steeds vaker voorkomend extreem weer waaronder: watertekorten, wateroverlast en een warmer klimaat.” 
Hier is ook een uitvoeringsagenda aan gekoppeld. Daarin staan concrete acties benoemd, waar alle samenwerkingspartners de komende jaren mee aan de slag gaan. In november 2021 zijn tijdens een regionaal, bestuurlijk overleg de strategie en uitvoeringsagenda officieel vastgesteld.

In de uitvoeringsagenda wordt aangegeven welke regionale acties en projecten de samenwerking Waterkring West in de periode tot en met 2027 wil gaan uitvoeren. De projecten en acties in de uitvoeringsagenda zijn gekoppeld aan vijf van elkaar te onderscheiden thema’s, namelijk:

  1. Productieve bedrijventerreinen en werklocaties
  2. Aangename kernen en koele dorpen en steden
  3. Robuuste bossen
  4. Hoge zandgronden: waterrijke beken en bronnen
  5. Kleigronden: wateropvang, verdeling en zuivering in en langs de rivieren en kreken

Inge Raaijmakers (wethouder van gemeente Roosendaal en bestuurlijk voorzitter van de Samenwerking Waterkring West) zegt hierover: “Onze regio kent veel bedrijventerreinen en werklocaties waar perioden van hitte een groot effect op hebben en snel wateroverlast kan ontstaan. Ook het aangenaam houden van de dorps- en stadskernen bij extreme weersomstandigheden heeft onze prioriteit. Daarnaast kent de regio prachtige natuur met robuuste bossen, hoge zandgronden en lager gelegen kleigronden. Waterkring West werkt ook aan het gezond en vitaal houden van deze gebieden. We zijn daarom erg blij met deze eerste financiële bijdrage vanuit de rijksoverheid.” 

Impulsregeling klimaatadaptatie (ministerie van I&W)

Vanaf 1 januari 2021 tot en met 2023 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland jaarlijks gebruikmaken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Via deze regeling kan een bijdrage van het Rijk worden gevraagd voor het uitvoeren van klimaatadaptatiemaatregelen. Met de regionale strategie en uitvoeringsagenda van de Waterkring West als inhoudelijke basis kan onze regio aanspraak maken op circa 3,5 miljoen euro. Het Rijk financiert maximaal 33% van de kosten. De overige 67% moet uit de regio komen.
In december 2021 is op basis van een gezamenlijk investeringsvoorstel uit de regio West-Brabant door de rijksoverheid een eerste beschikking gegeven ter waarde van € 336.381. Dit geld is bedoeld voor het uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen in de in de gemeenten Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en het Waterschap Brabantse Delta. Daarbij gaat het om maatregelen zoals:

  • Het verruimen en aanleggen van watergangen ten behoeve van de afvoer van (regen-)water;
  • Het afkoppelen van regenwater. Door regenpijpen bij gebouwen af te koppelen van het riool, wordt het rioolstelsel ontlast. Zo kan het regenwater wegzakken en het grondwater aanvullen;
  • Het ‘ontstenen’ van verhard oppervlak zodat water bij extreme regenbuien gemakkelijk in de grond kan infiltreren en daarmee ook de grondwatervoorraad aanvult voor tijden van droogte;
  • Het plaatsen van stuwen om hiermee het water in beken en sloten te kunnen regelen.

Inwoners kunnen zelf ook een steentje bijdragen om hun directe leefomgeving klimaatbestendiger te maken. Bijvoorbeeld door het vergroenen van de tuin, het creëren van veilige plekken voor dieren en insecten en het opvangen van regenwater. Kijk voor meer informatie en mogelijkheden op de website van de Brabantse Milieufederatie.