Deze hoekkavel is gelegen op een zichtlocatie op het bedrijventerrein Oude Molen. Dit bedrijventerrein ligt net noorden van de kern Halsteren en heeft met de uitbreiding hiervan zichtlocaties tot aan de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Ook is het terrein direct ontsloten via deze A4. Vanwege deze uitstekende ligging is de belangstelling voor bedrijfsvestiging groot.

Vang 13
Vang 13

Bij de realisatie van dit project is bijzondere aandacht besteed aan inpassing van het bestaande bedrijventerrein, het creëren van een overgangszone naar het woongebied De Schans en de realisatie van een fraai bedrijven- en stadsfront direct aan de snelweg. Het totale bedrijventerrein is circa 41 hectare groot, is modern van karakter en overwegend kleinschalig. Op het bedrijventerrein bevindt zich ook een Spectrum-bedrijfsverzamelgebouw voor kleinschalige bedrijvigheid. De gevestigde bedrijven hebben een goede uitstraling.

Het terrein beschikt over goede telecomvoorzieningen, maar door het kleinschalige karakter is er geen behoefte aan spoor-, water of pijpleidingontsluiting. De nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit) zijn standaard aanwezig, evenals een bushalte aan de provinciale weg naar Steenbergen of Bergen op Zoom. Het bedrijventerrein is al enkel jaren KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) gecertificeerd. In het KVO maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer afspraken om overlast en criminaliteit te voorkomen. Ook onderhoud en beheer van het bedrijventerrein maakt hier onderdeel vanuit.

Status: Beschikbaar
Aantal beschikbaar:1
Aanvaarding: In overleg

Soort bouw: Nieuwbouw

Oppervlakte:3679m2
Energielabel: A

Kosten:€ 441.480 excl. btw en k.k.

Bestemmingsplan

Deze kavel valt onder het bestemmingsplan Oude Molen (gewijzigd vastgesteld op 30 juni 2011) en heeft de bestemming ‘Bedrijf’. Het is mogelijk om hier uw bedrijf te realiseren tot en met categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Detailhandel, zelfstandige kantoren, geluidszoneringsplichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan.

Uw bedrijf moet gebouwd worden binnen het aangegeven bebouwingsvlak. Voor deze kavel geldt dat dit bebouwingsvlak voor maximaal 80% bebouwd mag worden. Voor de verdere uitwerkingsregels verwijzen wij u naar het bestemmingsplan. Deze kunt u opvragen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ook is voor dit gebied een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Dit plan is eveneens verwerkt in het bestemmingsplan met als doel om de ruimtelijke kwaliteit van het te realiseren bedrijventerrein c.q. woongebied te bevorderen en een bepaalde basiskwaliteit te garanderen. 

Bodemonderzoek

In het rapport actualiserend bodemonderzoek ‘De Schans te Halsteren, perceel 6’ van juni 2003 heeft de conclusie dat de milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de beoogde nieuwbouw op de locatie. Dit rapport wordt bij interesse ter beschikking gesteld.

Procedure

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de heer R. van Splunter of de heer P.J. Kleppe van het Team Economie, afdeling Stedelijke Ontwikkeling. Uw plannen kunnen dan besproken en getoetst worden, zodat u vooraf bekend bent met de (on)mogelijkheden. Ook is het mogelijk om uw bouwplan vooraf te laten toetsen door onze afdeling Vergunningen.

Na uw schriftelijk verzoek tot het ontvangen van een verkoopaanbieding ontvangt u via het college van Burgemeester en Wethouders een verkoopaanbieding. Deze verkoopaanbieding beschrijft welke grond aan u te koop wordt aangeboden, onder verwijzing naar een daarbij behorende tekening, en voorts onder vermelding van de verkoopprijs en de van toepassing zijnde verkoopvoorwaarden.

Indien en voor zover sprake is van afwijking van deze verkoopvoorwaarden en/of van het stellen van nadere voorwaarden en bepalingen, wordt dat nadrukkelijk in de verkoopaanbieding aangegeven, waarbij de nadere voorwaarden en bepalingen als zodanig worden omschreven.

Deze aanbieding is geldig voor een periode van zes weken. Binnen deze periode moet u schriftelijk kenbaar maken of u akkoord gaat met de verkoopaanbieding en dat u besloten heeft om tot aankoop van de grond over te gaan. Gelijktijdig met uw akkoordverklaring dient u een waarborgsom aan ons te voldoen ter grootte van 10% van de koopsom exclusief omzetbelasting.

Na uw akkoordverklaring en ontvangst van de waarborgsom zullen wij een verkoopbesluit opstellen ten behoeve van de eigendomsoverdracht bij de door u gekozen notaris. Deze eigendomsoverdracht dient plaats te vinden binnen vier weken na ontvangst van het verkoopbesluit.
Na de eigendomsoverdracht en als de omgevingsvergunning is verleend kunt u starten met de bouw van uw bedrijfsruimte. De procedure voor de omgevingsvergunning kunt u eventueel op eigen risico eerder opstarten, zodat u direct na de eigendomsoverdracht aan de slag kunt.

Heeft deze informatie u geholpen?