Het tweede Concernbericht dat deze week naar de gemeenteraad is gestuurd laat een voordeel van meer dan een miljoen zien. Om precies te zijn gaat het om een bedrag van € 1.042.140. Die positieve uitkomst wordt vooral veroorzaakt door de uitkomst van de septembercirculaire (geld dat verkregen wordt vanuit het Rijk). Daarin is namelijk een voordeel becijferd van € 908.000. 
 

Het tekort waarop Bergen op Zoom afstevende voor 2020 wordt daardoor iets verzacht, maar bedraagt nog altijd meer dan 5 miljoen euro. Aanvankelijk leek het uit te komen op een negatief resultaat tussen de 8 en 9 miljoen euro. Mede door de Uitgavenstop die door college en gemeenteraad werd afgekondigd, staat er nu onder de streep een negatief bedrag van 
€ 5.033.128.   

Jaarlijks geeft het college van burgemeester en wethouders tweemaal een overzicht van de actuele financiële situatie van de gemeente. Dat wordt het Concernbericht genoemd. Toen begin dit jaar het eerste Concernbericht verscheen zag het er bepaald niet rooskleurig uit voor Bergen op Zoom. Het begrotingsjaar was al gestart met een tekort van 2 miljoen negatief en daar bovenop liet dat Concernbericht nog eens meer dan 7 miljoen aan rode cijfers zien. Het college greep hierop meteen in en stelde de gemeenteraad een uitgavenstop voor. Kort gezegd betekent zo’n uitgavenstop dat er geen geld meer wordt uitgegeven tenzij er contracten onder liggen of dat een uitgave juist geld op kan leveren. Dankzij die ingreep en dankzij een positieve bijstelling vanwege de Septembercirculaire (opgeteld meer dan 4 miljoen euro) komt het tekort nu uit op ruim 5 miljoen euro. Zoals bekend wordt er op dit moment gewerkt aan de uitwerking van voorstellen om voor de komende begrotingsjaren de inkomsten en uitgaven met elkaar in overeenstemming te brengen. Daarvoor zal er structureel 15 miljoen euro gevonden moeten worden.

Het tweede Concernbericht kijkt terug op de eerste acht maanden en geeft een doorkijk naar het einde van 2020. Een bijzonder jaar met een focusakkoord, uitgavenstop en coronacrisis. Er is ook nog altijd een aantal onzekerheden. De financiële effecten van Corona worden nauwgezet gevolgd, waarbij er van wordt uitgegaan dat de compensatie vanuit het Rijk de kosten en verminderde inkomsten dekken. In het sociaal domein zit een aantal posten die het resultaat negatief beïnvloeden. Een deel daarvan kan gerelateerd worden aan Corona. Zo wordt er in het tweede Concernbericht uitgegaan van een fors tekort op de Algemene Bijstand/BUIG vanwege de gewijzigde economische omstandigheden. Ook voor de maatschappelijke opvang/verslavingszorg zijn extra kosten ingeschat. In het fysiek domein zijn er vanwege de Coronacrisis ook tegenvallers. Zo zijn er veel minder parkeeropbrengsten en is er bijvoorbeeld ook extra geld uitgegeven voor het bestrijden van de eikenprocessierupsen. Daar tegenover staan ook positieve berichten zoals extra grondopbrengsten bij Schans 5 en een hogere opbrengst van leges voor Omgevingsvergunningen.   

In het 2de concernbericht wordt ook een aantal investeringen vanuit de zogenoemde Moederkredieten verwerkt. Aanstaande donderdag, 16 oktober, staat het 2de Concernbericht geagendeerd voor de Algemene Commissie.