De gevolgen van corona voor de samenleving zijn groot. Ook de cultuursector wordt hard geraakt. De gemeente stelt een steunpakket beschikbaar om de verliezen van non-profit organisaties in de culturele sector te compenseren. 

Dit steunpakket heet ‘Corona Noodfonds culturele organisaties Bergen op Zoom 2020-2022”.

Voor deze subsidieregeling komen in aanmerking:
culturele
organisatiesof instellingen, zonder winstoogmerk, die bijdragen aan het gemeentelijk cultuur- en erfgoedbeleiden culturele activiteiten of ondersteunende activiteiten bieden, op het gebied van kunst, cultuur of erfgoed.  

Als het voortbestaan van een organisatie in gevaar is, er sprake is van een negatief exploitatieresultaat 2020 en er inspanningen zijn gedaan om het verlies beperkt te houden, kunt u een aanvraag indienen.  

Uwaanvraagvoor het Noodfonds Corona voor het jaar 2020moet voor 15mei zijn ingediendenvoorzien vande volgende bijlagen:  

  • Jaarrekeningvan de boekjaren 2018 en 2019    
  • Jaarrekening vanhet jaar 2020, waarin het exploitatieverlieszichtbaar is.     

Behandeltermijn aanvraag  

Alle aanvragen worden tegelijk behandeld en getoetst. U krijgt uiterlijk 30 juni uitsluitsel of de aanvraag is gehonoreerd. 
  

Download en adressering aanvraagformulier 

Het aanvraagformulier onderaan deze pagina kunt u downloaden of aanvragen via cultuur@bergenopzoom.nl 
De ingevulde en ondertekende aanvraag, voorzien van eerdergenoemde bijlagen, kun je ook sturen naar cultuur@bergenopzoom.nl.   

Is de impact van corona op uw organisatie groot en heeft u ideeën hoe de middelen uit het steunpakket 2021 kunnen worden ingezet voor een toekomstbestendig cultuurveld, dan horen wij dat graag van u. Heeft u ideeën of vragen?  Stuur dan een bericht naar cultuur@bergenopzoom.nl. 

Heeft deze informatie u geholpen?