Bent u een vertegenwoordiger van een instelling die zich bezighoudt met diverse sportactiviteiten? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een sportproject.

Wat u moet weten

 • Aanvragen voor deze subsidie kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.Uw vereniging of instelling vraagt zelf de subsidie aan.
 • Hier moet u aan voldoen:
  • Uw organisatie is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister en uit de daarin vastgestelde documenten blijkt dat er sprake is van deugdelijk bestuur en integere bedrijfsvoering.
  • Uw sportproject levert een aantoonbare bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen op dit gebied, te weten:
   • het bijdragen aan de gezondheid van de inwoners, de vorming van de jeugd en de sociale cohesie en leefbaarheid in de gemeente of wijk;
   • het realiseren van een samenhangend en divers sport- en beweegaanbod in de gemeente;
   • komen tot sterke sportverenigingen;
   • verbinding realiseren tussen breedtesport en topsport.
 • Subsidie kan alleen toegekend worden als de gemeente nog voldoende subsidiebudget heeft. Vraag dus op tijd aan!
 • Streeft uw organisatie winst na, dan moet u minimaal 50% van de projectkosten zelf financieren.
 • Een project wordt maximaal 3 jaar ondersteund.
 • Het project moet in overwegende mate toegankelijk zijn voor de inwoners van de gemeente.
 • Het project wordt uitgevoerd binnen de gemeente Bergen op Zoom.
 • Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd gelden de volgende verplichtingen:
  • De plicht om de gesubsidieerde activiteiten uit te voeren en hiervoor verantwoording af te leggen.
  • Meldplicht voor wijzigingen, beëindiging of annulering van gesubsidieerde activiteiten, inclusief ontbinding van de rechtspersoon.
 • Stuur een scan van een bankafschrift mee. Bij verlening van de subsidie wordt de subsidie overgemaakt naar dit bankrekeningnummer.
 • Stuur een projectbegroting mee.
 • Let op: incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Invulinstructie bij het aanvraagformulier

In het aanvraagformulier stellen we u eerst een aantal controlevragen. Vervolgens vragen we om informatie die een relatie heeft met de criteria voor de verstrekking van een subsidie voor een sportproject.

Alle met een *gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.

Controlevragen

Alleen als u ja invult kunt u verder.

Gegevens bedrijf

Een inschrijving in de kamer van koophandel is verplicht om subsidie te kunnen krijgen. Bij het veld telefoonnummer kunt u ook een mobiel nummer invullen. Het veld mobiel telefoonnummer hoeft u dan verder niet in te vullen.

Organisatie gegevens

Hier vragen we u om de rechtsvorm van uw organisatie aan te geven.

Sportproject

Hier vult u het subsidiebedrag in dat u wilt aanvragen. U geeft verder een korte omschrijving van het sportproject aan en de periode, dag en tijdstippen waarop dit plaatsvindt. Later in het formulier wordt u gevraagd het sportproject verder toe te lichten.

Bijdrage gemeentelijke doelstellingen

Een sportproject kan alleen in aanmerking komen voor subsidie, wanneer het bijdraagt aan de doelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid. Kies de meest passende doelstelling.

 1. Het sportproject draagt bij aan een divers sport en beweegaanbod. Verenigingen die zich willen (door)ontwikkelen tot sterke vereniging komen in aanmerking voor subsidie. Deze verenigingen richten zich niet alleen op de eigen leden, sponsoren en supporters, maar zien ook een maatschappelijke rol voor anderen. De sterke vereniging organiseert activiteiten voor mensen en organisaties die wat verder van de vereniging afstaan en/of wordt ontmoetingsplek. Sport wordt zo als middel verbonden met maatschappelijke vraagstukken in de stad of de wijk. Denk hierbij aan vorming en ontwikkeling van kinderen, tegengaan van overgewicht, stimuleren van integratie en ontmoeting etc. Organisaties, niet zijnde verenigingen, die met een vernieuwende aanpak komen om inwoners die weinig bewegen, actief te krijgen of met een aanpak komen waarbij sport effectief als middel wordt ingezet, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Sport draagt bij aan verminderen van overgewicht, sociale samenhang, ontwikkeling van kinderen (denk aan thema’s als weerbaarheid, pesten, respect, samenwerken) Het aanbod wordt nog niet aangeboden in Bergen op Zoom.
 2. Het project draagt bij aan het verbeteren van de infrastructuur voor talentontwikkeling. Club overstijgende initiatieven, die tot doel hebben talentontwikkeling binnen de gemeente naar een hoger plan te brengen, komen in aanmerking voor subsidie. Minimale vereisten zijn samenwerking tussen de sportverenigingen in die tak van sport, de sportbond en het onderwijs (bv Loot school), een regionale aantrekkingskracht (bv een regionaal talentencentrum) en een structureel karakter.

Doelstelling motivatie

In dit veld wordt u gevraagd nader toe te lichten hoe het sportproject bijdraagt aan de gekozen gemeentelijke doelstelling.

Beschrijving sportproject

Geef een bondige omschrijving van het sportproject en de gekozen locatie. Reguliere clubactiviteiten (o.a. activiteiten voor eigen leden, clubkampioenschappen, bestaande open toernooien en competities) vallen niet onder onze definitie van een project. Geef aan wat uw bijdrage is aan het sportproject en met wie u hierin samenwerkt. U dient het format voor de begroting te gebruiken, (zie bijlage, upload deze en stuur deze mee met de aanvraag) Als criterium wordt gesteld dat er een eigen bijdrage wordt geleverd aan het sportproject. Deze bijdrage kan in de vorm van eigen financiële inbreng, eventueel van sponsoren, inbreng van trainer/instructeur. De inbreng is minimaal 20% van de totale begroting. (commerciële partijen 50%).

Beschrijving sportproject doelgroepen en voorbeeldprojecten

Een project definiëren we als meerdere activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van het beweeggedrag van inwoners. Het sportproject vindt plaats in Bergen op Zoom en sluit aan bij een of meerdere van onze sportdoelstellingen (denk aan de realisatie van beweegaanbod, de ontwikkeling van sterke verenigingen of een verbinding tussen breedte en topsport). In het project wordt samengewerkt met andere partijen en het project heeft voor deze partijen een vernieuwend karakter. Een eenmalige activiteit of een reguliere clubactiviteit (o.a. activiteiten voor eigen leden, clubkampioenschappen, bestaande open toernooien en competities) valt niet onder onze definitie van een project. Fysieke aanpassingen aan de accommodaties vallen niet onder de definitie van een project.

Voorbeeld sportprojecten:

 • Kennismakingsprogramma/clinics voor kinderen/jongeren met het doel ze te laten bewegen en het enthousiasme te vergroten voor de sport. De activiteiten worden terugkerend en structureel aangeboden op en voor scholen, kinderopvang, BSO of naschools in de wijk.
 • Activiteiten voor kwetsbare groepen: jongeren uit de jeugdzorg, mensen met een beperking, dagbesteding ouderen, in samenwerking met zorgsector.
 • Programma voor mensen met overgewicht in samenwerking met zorg, voedingsdeskundige etc.
 • Project waarin geëxperimenteerd wordt met nieuwe soorten sport om bv. jongeren of 40+enthousiast te krijgen en te binden. Aanbod dat inspeelt op hun behoeften, nieuwe trends. Voorbeelden zijn freerunning en beach-tennis, gaming en bewegen.
 • Jongerenparticipatie: Inzet van jongeren, evt. via stages, om nieuwe soorten sportactiviteiten te bedenken en te organiseren.
 • Parkmanagement: door een parkmanager wordt samenwerking tussen gebruikers gestimuleerd en worden nieuwe maatschappelijke initiatieven naar een sportpark gehaald. Dit alles leidt tot ledenbinding, -behoud en of -groei, meer ‘reuring’ op de club. Het park wordt multifunctioneel gebruikt. Denk aan sportdagen scholen, structurele sportactiviteiten scholen/BSO, activiteiten voor ouderen op het park en in clubhuis, kinderopvang.
 • Landelijk zijn er veel voorbeelden van goede manieren waarop verenigingen de maatschappelijke rol invulling geven.
 • Maak gebruik van de best practices.

Voorbeeld Sportprojecten:

Samenwerking met andere organisaties

Een sportproject komt in aanmerking, wanneer er sprake is van een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties. Door met andere partijen samen op te trekken bereiken we meer en ontstaat er synergie. Hierdoor wordt het beter mogelijk om de sportparticipatie te verhogen, het beweeggedrag te verbeteren en sport te laten bijdragen aan andere maatschappelijke doelen. De sterke vereniging is naar buiten gericht, gericht op samenwerking en zoekt de verbinding met andere sectoren, voorbeelden zijn de zorgsector als het gaat om gezondheid en overgewicht, de welzijnssector als het gaat om sociale samenhang en integratie, het onderwijs als het gaat om ontwikkeling van kinderen.

Rekeninggegevens

Vul hier het rekeningnummer in (IBAN) waar het subsidie bedrag op gestort moet worden als dit wordt toegekend. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van deze gegevens.

Bijlagen

1. Scan van een bankafschrift. Dit is een bewijs dat het ingevoerde bankrekeningnummer de organisatie toebehoort die de subsidie aanvraagt.
2. Begroting, zie format.

Voegt u deze bijlagen bij: incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Heeft deze informatie u geholpen?