U kunt subsidie aanvragen voor een eenmalig of jaarlijks sportevenement dat publiek toegankelijk is.

Wat u moet weten

 • Met deze subsidie stimuleren we eenmalige of jaarlijkse sportactiviteiten, gericht op een bepaalde doelgroep, die publiek toegankelijk zijn.
 • Subsidieaanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.
 • De criteria waaraan u moet voldoen:
  • Uw organisatie is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister en uit de daarin vastgelegde documenten blijkt dat er sprake is van deugdelijk bestuur en een integere bedrijfsvoering.
  • Uw sportevenement levert een aantoonbare bijdrage aan de gemeentelijke doelstelling op dit gebied, te weten:
   • Het bijdragen aan de gezondheid van de inwoners, de vorming van de jeugd en de sociale cohesie en leefbaarheid in de gemeente of wijk;
   • Het realiseren van een samenhangend en divers sport- en beweegaanbod in de gemeente;
   • Komen tot sterke sportverenigingen;
   • Het realiseren van een verbinding tussen breedtesport en topsport.
 • Als uw organisatie winst nastreeft, moet u minimaal 50% van de evenementenkosten zelf financieren.
 • Subsidie kan alleen toegekend worden als de gemeente nog voldoende subsidiebudget heeft.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd gelden de volgende verplichtingen:
  • De plicht om de gesubsidieerde activiteiten uit te voeren en hierover verantwoording af te leggen; 
  • De meldplicht voor wijzigingen, beëindiging of annulering van gesubsidieerde activiteiten, inclusief ontbinding van de rechtspersoon.
 • Stuurt een scan van een bankafschrift mee. Bij verlening van de subsidie wordt de subsidie overgemaakt naar dit bankrekeningnummer.
 • Stuur een begroting mee.
 • Let op: Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Invulinstructie bij het aanvraagformulier

In het aanvraagformulier stellen we u eerst een aantal controlevragen. Vervolgens vragen we om informatie die een relatie heeft met de criteria voor de verstrekking van de subsidie. Tot slot stellen we vragen over het sportevenement dat u wilt organiseren.

Alle met een *gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.


Controlevragen


Alleen als u ja invult kunt u verder.


Gegevens bedrijf


Een inschrijving in de kamer van koophandel is verplicht om subsidie te kunnen krijgen.
Bij het veld telefoonnummer kunt u ook een mobiel nummer invullen. Het veld mobiel telefoonnummer hoeft u dan verder niet in te vullen.


Organisatie gegevens


Hier vragen we u om de rechtsvorm van uw organisatie aan te geven.


Sportevenement


Hier vult u het subsidiebedrag in dat u wilt aanvragen. U geeft verder een korte omschrijving van het sportevenement aan en de dag(en) waarop dit plaatsvindt. Later in het formulier wordt u gevraagd het sportevenement verder toe te lichten.


Bijdrage gemeentelijke doelstellingen


Een sportevenement kan alleen in aanmerking komen voor subsidie, wanneer het bijdraagt aan de doelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid. Kies de meest passende doelstelling.


Doelstelling motivatie


In dit veld wordt u gevraagd nader toe te lichten hoe het sportevenement bijdraagt aan de gekozen gemeentelijke doelstelling.


Beschrijving sportevenement


Geef een bondige omschrijving van het sportevenement en de gekozen locatie. Reguliere clubactiviteiten (o.a. activiteiten voor eigen leden, clubkampioenschappen, bestaande open toernooien en competities) vallen niet onder onze definitie van een sportevenement.
Geef aan wat uw bijdrage is aan het sportevenement en met wie u hierin samenwerkt. U dient het format voor de begroting te gebruiken (zie bijlage onderaan deze pagina, upload deze en stuur deze mee met de aanvraag). Als criterium wordt gesteld dat er een eigen bijdrage wordt geleverd aan het evenement. Deze bijdrage kan in de vorm van eigen financiële inbreng evt. van sponsoren, inbreng van
trainer/instructeur. De inbreng is minimaal 20% van de totale begroting. (commerciële partijen 50%).


Beschrijving doelgroepen sportevenement


Welke mensen wilt u aan het sportevenement laten deelnemen? Zowel actief als passief? Hier wordt u gevraagd één of meerdere doelgroepen te selecteren. Daarnaast dient u aan te geven of dit sportevenement al eerder door u is georganiseerd.
Wij vragen u aan te geven wat de vernieuwende elementen zijn in het betreffende sportevenement en hoe u het sportevenement gaat evalueren. Wat is er anders dan andere jaren of wat is er anders ten opzichte van vergelijkbare initiatieven?
Leg uit hoe u denkt een bijdrage te leveren aan de lokale economie en de promotie van Bergen op Zoom. Hoe worden bezoekers en deelnemers enthousiast gemaakt voor dit sportevenement? Graag een toelichting hierop.


Samenwerking met andere organisaties


Een sportevenement komt in aanmerking, wanneer er sprake is van een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties. Door met andere partijen samen op te trekken bereiken we meer en ontstaat er synergie. Hierbij wordt gedacht aan samenwerking met het onderwijs en of de sportverenigingen en of het culturele veld.Geef hier aan wie uw samenwerkingspartners zijn en op welke manier dit vorm wordt gegeven.


Rekeninggegevens


Vul hier het rekeningnummer in (IBAN) waar het subsidie bedrag op gestort moet worden als dit
wordt toegekend. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van deze gegevens.


Bijlagen


1. Scan van een bankafschrift. Dit is een bewijs dat het ingevoerde bankrekeningnummer de
organisatie toebehoort die de subsidie aanvraagt.
2. Begroting, zie format
Voegt u deze bijlagen bij: incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Heeft deze informatie u geholpen?