De boodschap uit de jaarstukken over 2020 is wel duidelijk: de gemeente Bergen op Zoom schrijft nog geen zwarte cijfers, maar dieprood zijn ze evenmin.  Het huidige college schrijft die enorme verbetering van de cijfers toe aan goed ingezette acties door het voorgaande college (bijvoorbeeld de uitgavenstop), doortastend handelen van de gemeenteraad, de totale politieke reset en de uitwerking van het Focusakkoord. Het ‘nieuwe’ college heeft die acties voortvarend doorgezet met als resultaat een aanmerkelijk kleiner negatief saldo. Werd er in het begin van het jaar nog rekening gehouden met een tekort van € 9,2 miljoen euro over dat jaar, aan het eind van 2020 blijft de teller steken op een tekort van € 597.000,-. Nog altijd een tekort dat uit de Algemene Reserve gehaald moet worden, maar de cijfers geven alle reden tot optimisme.

Ook de schuldpositie heeft een dalende lijn ingezet. Begin 2020 had de Markiezenstad € 262 miljoen aan schulden en er werd zelfs rekening gehouden met een groei van nog eens 10 miljoen euro. Onderaan de streep is de schuld eind 2020 uitgekomen op € 249 miljoen. Er moet nog veel gebeuren de komende jaren, maar de stad krijgt weer wat lucht.

Het resultaat van de jaarrekening komt onder andere positiever uit dan was voorzien vanwege het gunstiger uitvallen van een aantal grote posten binnen het sociaal domein. Het resultaat op de Wmo is € 1,3 miljoen gunstiger, op Jeugd € 1,1 miljoen en op Werk en Inkomen € 2,4 miljoen (totaal € 4,8 miljoen). Vanwege verkoop van gronden en hogere huurinkomsten is een voordeel behaald van € 891.000,-. Verder is er in totaal € 2,4 miljoen ontvangen (met name corona-gelden) die niet zijn uitgegeven in 2020. Daarvan wordt voorgesteld om die over te hevelen naar 2021.

Ondanks het feit dat het tekort van € 597.000,- ten laste van de Algemene Reserve moet worden gebracht en er € 2,4 miljoen euro wordt overgeheveld naar 2021, ziet Bergen op Zoom de Algemene Reserve over vorig jaar toch groeien met meer dan € 1,6 miljoen. Die groei is met name toe te rekenen aan het resultaat vanuit het Grondbedrijf. De stad is in trek als er gekeken wordt naar het bouwen van woningen. Vanuit de grondexploitaties, tussentijdse winstneming en het verkleinen van de verliesvoorziening, is voor 2020 een voordelig resultaat van € 4,6 miljoen op te tekenen.

Met de jaarstukken sluit Bergen op Zoom een in meerdere opzichten bijzonder jaar af, waarbij het college aangeeft trots te zijn, dat ondanks gewijzigde werkomstandigheden vanwege Covid-19, de dienstverlening doorgang heeft kunnen vinden. “Daarvoor is door velen een extra inspanning gepleegd en dat geeft ons vertrouwen dat we er gezamenlijk weer bovenop komen”.