In een biobased economy wordt biomassa (plantenresten en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie) gebruikt voor de productie van nieuwe materialen en producten.

Een belangrijke en noodzakelijke ontwikkeling voor de economie. Want consumenten en bedrijven stellen steeds vaker duurzaamheidseisen aan producten. Maar ook landelijke en internationale klimaatafspraken en het schaarser worden van fossiele grondstoffen maken dat een Biobased Economy het verdient om gestimuleerd te worden.

Daarom zet de gemeente Bergen op Zoom al enige jaren in op dit thema. Nu dus met een stimuleringsregeling voor het MKB (Midden- en kleinbedrijven) en startup-bedrijven. Een belangrijke spil, nodig voor het ‘slagen’ van die nieuwe economie. Deze bedrijven zijn vaak flexibel en wendbaar, kunnen op korte termijn innoveren en producten op de markt brengen.

Financiering is dan natuurlijk ontzettend belangrijk. Investeringen zijn nodig om van een laboratorium- en testfase over te kunnen stappen naar een productiefase. Waarbij het vaak lastig te voorspellen is of de markt het nieuwe biobased product wel wil omarmen. Het zijn kortom investeringen die een hoog risico kennen.

De financieringsmogelijkheden voor het MKB zijn complex en sluiten vaak niet aan bij de behoefte van deze bedrijven. De gemeentelijke Stimuleringsregeling Biobased Economy – Green Chemistry Campus voorziet in die behoefte. Met behulp van een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, stelt de gemeente Bergen op Zoom in samenwerking met de Green Chemistry Campus (externe link) € 1.187.500 beschikbaar voor Midden- en kleinbedrijven (MKB) die actief zijn in de Biobased Economy.

Van 1 september 2020 tot 1 juni 2023 kunt u een stimuleringsbijdrage aanvragen tot €95.000 (1x50K + 3x15K te stapelen tot één aanvraag). Deze bijdragen worden in de vorm van cofinanciering verstrekt. Dat betekent dat een onderneming eenzelfde bedrag als de stimuleringsbijdrage inbrengt.

De stimuleringsregeling zelf is te vinden op de website van Overheid.nl(externe link).

Wilt u een aanvraag stimuleringsbijdrage invullen? Vul dan het verkorte aanvraagformulier in, inclusief alle verplichte bijlagen:

  • uitgebreid aanvraagformulier (zie onder Formulieren)
  • MKB-verklaring (zie onder Formulieren)
  • De-minimisverklaring (zie onder Formulieren)
  • Projectplan
  • Sluitende begroting
  • Rechtsgeldige machtiging (indien van toepassing)

U kunt het verkorte aanvraagformulier, inclusief alle bijlagen, indienen op de volgende manieren:

  • Digitaal. Vul hiervoor eerst alle bovengenoemde bijlagen in en toe te voegen aan het verkorte aanvraagformulier.
  • Per e-mail: biobased@bergenopzoom.nl.
  • Per post. Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom o.v.v. Stimuleringsregeling Biobased Economy.

Heeft deze informatie u geholpen?