Veelgestelde vragen

Waarom komen er vluchtelingen naar Nederland?

Op veel plaatsen in de wereld zijn conflicten gaande. Inwoners vluchten voor oorlog, geweld of vervolging en zoeken veiligheid en bescherming in andere landen. Ook kan men gevlucht zijn uit angst voor vervolging vanwege ras, godsdienst, nationaliteit, geaardheid, politieke overtuiging en of het behoren tot een bepaalde sociale groep.  Deze landen, zo ook Nederland, worden geconfronteerd met een groeiend aantal vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan de vraag niet meer alleen aan en vraagt daarom naar opvanglocaties buiten de reguliere opvang.

Wat is crisisnoodopvang?

Bij crisisnoodopvang worden vluchtelingen voor een korte periode opgevangen. Zij zijn in afwachting van de uitslag van hun asielaanvraag. (Nood)opvang bestaat uit het bieden van een slaapvoorziening, sanitaire faciliteiten en eten.

Waar worden de vluchtelingen opgevangen in Bergen op Zoom?

Zij worden opgevangen in de Stoelemat.

Waarom worden er vluchtelingen opgevangen in Bergen op Zoom?

Er is landelijk een tekort aan opvangvlekken voor vluchtelingen. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) kan zijn wettelijke taak niet meer uitvoeren en daarom is men overgegaan op crisisnoodopvang. In dat kader is er vanuit de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant opdracht gekomen voor het tijdelijk opvangen van vluchtelingen. De gemeente Woensdrecht en Bergen op Zoom nemen samen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en geven gezamenlijk uitvoering aan deze opdracht.

Hoeveel vluchtelingen komen er naar Woensdrecht en Bergen op Zoom?

Er worden in totaal 85 personen opgevangen. Eerst in de gemeente Woensdrecht, daarna in de gemeente Bergen op Zoom.

Hoe lang worden de vluchtelingen opgevangen?

In de gemeente Woensdrecht worden de mensen opgevangen van 1 t/m 28 augustus in MFC Kloosterhof te Hoogerheide. Op 28 augustus komen de mensen naar Bergen op Zoom, daar blijven ze tot 1 oktober. Het is nog niet bekend waar de vluchtelingen aansluitend naartoe gaan. 

Hoeveel geld gaat deze opvang de gemeente kosten?

Het COA heeft toegezegd alle kosten die we maken te vergoeden, binnen de kaders van redelijkheid.

Kan ik bezwaar maken?

Nee, er kan geen bezwaar aangetekend worden tegen de beslissing om tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Elke veiligheidsregio in Nederland heeft de opdracht gekregen om 225 plekken voor crisisnoodopvang te organiseren. De gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de komende maanden en bieden onderdak aan 85 personen. De overige vluchtelingen worden elders in onze veiligheidsregio opgevangen. Heeft u vooraf vragen of zorgen, dan gaan we graag met u in gesprek.

Wat doet de gemeente voor omwonenden?

Voor direct omwonenden en ondernemers die in de buurt van de Stoelemat gevestigd zijn, hebben we extra aandacht. Zij hebben een bewonersbrief ontvangen. Deze brief is onderaan deze pagina te vinden.

Hoe verloopt de communicatie?

Via deze webpagina. Hier zijn nieuwsberichten en veel gestelde vragen + antwoorden te vinden. Kunt u het antwoord op uw vraag hier niet vinden, dan kunt u bellen met onze servicelijn: telefoonnummer 140164.

Wat voor vluchtelingen komen er naar Bergen op Zoom?

Op dit moment hebben we nog geen inzicht in de samenstelling van de groep mensen die komt. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) bepaalt welke mensen er komen. We hebben hier geen invloed op en horen dit pas kort van te voren.

Zitten er mensen bij die uitgeprocedeerd zijn?

Nee, er komen geen uitgeprocedeerde vluchtelingen. Het gaat bij deze crisisnoodopvang om mensen die aan het begin staan van de asielprocedure. Wel zijn ze al gescreend door het COA en hebben ze een gezondheidstest gehad.

Sommigen vluchtelingen zijn goed gekleed en hebben een smartphone. Hoe komen ze daaraan?

Een politieke vluchteling is niet per definitie arm. Mensen kunnen in hun eigen land een hoge opleiding hebben gevolgd en een goede baan of goed draaiend bedrijf hebben gehad. Veel bezittingen kunnen ook zij niet meenemen. Ze kunnen ook lang niet altijd over hun geld in het land van herkomst beschikken.

Sommige vluchtelingen zie je winkelen in Nederlandse winkels. Hoe komen ze aan geld?

Vluchtelingen krijgen van de Nederlandse overheid (COA) een bescheiden leefbudget. Het kan zijn dat zij hiervan (gezamenlijk) bepaalde spullen kopen in Nederlandse winkels.

Moeten de vluchtelingen binnen het terrein van de crisisnoodopvang blijven?

De vluchtelingen zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij dienen zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte te houden en privéterrein van derden te respecteren. Het COA legt hen onze normen en waarden, manieren en gebruiken uit.We zetten in onze eigen huisregels dat men tussen 22.00 uur ‘s avonds en 07.00 uur ’s ochtends op het terrein moet zijn. De beveiliging houdt dat ook in de gaten.

Wat doen de vluchtelingen de hele dag?

Omdat de mensen nog maar net in Nederland zijn, mogen ze eerst tot rust komen. Ze hebben een lange reis achter de rug en bereiden zich, onder begeleiding van Vluchtelingenwerk, voor op hun asielaanvraag. We proberen -zeker voor de kinderen- activiteiten te organiseren.

Wat wordt er voor de vluchtelingen geregeld?

Bij crisisnoodopvang wordt er een slaapplaats, sanitaire voorzieningen en eten geregeld. Uiteraard is er ook aandacht voor zaken als toegang tot medische gezondheidszorg, het ophalen van vuilnis en toezicht. Daarnaast zullen we in ieder geval voor de kinderen proberen activiteiten te organiseren.

Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd?

Medewerkers van een beveiligingsbedrijf zijn elke dag, 24 uur per dag aanwezig. Zij houden toezicht op het komen en gaan van de vluchtelingen, medewerkers en de vrijwilligers. Iedereen die de noodopvanglocatie binnen wil moet zich aanmelden en identificeren bij de beveiliging. Beveiligingsmedewerkers zijn ook zichtbaar in de omgeving van de Stoelemat. Als het nodig is neemt de beveiliging contact op met de politie.

Kan ik de opvanglocatie bezoeken?

Bezoek aan de vluchtelingen is niet mogelijk, in verband met hun privacy (met uitzondering van leveranciers en vrijwilligers die hier toestemming voor gekregen hebben). Er is beveiliging aanwezig die dit controleert.

Hoe worden eventuele verstoringen van de openbare orde opgelost?

Bij aankomst op de opvanglocatie krijgen de vluchtelingen de huisregels uitgereikt en toegelicht. Daarbuiten hebben zij zich te houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft. En dus wordt hier ook op dezelfde manier op toegezien zoals bij Nederlanders. Een vluchteling heeft er ook belang bij zich goed te gedragen en geen overlast te veroorzaken, omdat dit consequenties kan hebben voor de asielprocedure.

Ik maak me zorgen of heb klachten. Bij wie kan ik terecht?

Bij vragen of wanneer er tijdens de opvangperiode klachten zijn, kunt u bellen naar onze servicelijn, telefoonnummer 14 0164.

Kan ik helpen?

Op dit moment zijn we nog volop in de voorbereidende fase en weten we nog niet hoe de samenstelling van de groep mensen is. Het is daarom moeilijk te zeggen of we goederen of diensten kunnen gebruiken. Mocht u als vrijwilliger aan de slag willen of iets kunnen betekenen, dan stellen we dit op prijs. U kunt zich melden via onze servicelijn, telefoonnummer: 140164 of per e-mail: info@bergenopzoom.nl onder vermelding van: crisisnoodopvang.

Nieuws over de crisisnoodopvang

Heeft deze informatie u geholpen?