vervolg: Bestuursrechtelijke maatregelen

Marja vd Zee

Wat kan de gemeente nog meer?
De gemeenten mogen optreden op basis van de volgende wetten, regels of afspraken:

Cannabisnota
In maart 2009 is de vernieuwde nota Cannabisbeleid door het college van burgemeester en wethouders in Roosendaal en Bergen op Zoom vastgesteld.  Hierin staat opgenomen dat het gedoogbeleid per 16 september 2009 stopt.

Gedogen coffeeshops
Beide gemeenten kennen vanaf 16 september 2009 geen gedoogde coffeeshops meer.

Algemeen Plaatselijke Verordening

Door het invoeren van een APV krijgen de gemeenten meer mogelijkheden. Zij kunnen daardoor makkelijker optreden tegen criminele activiteiten. De belangrijkste bepalingen uit dit APV vergunningstelsel zijn:
  • De burgemeesters kunnen bepaalde straten aanwijzen waar het verboden is om met meer dan 4 personen bij elkaar te zijn (samenscholingsverbod).
  • De burgemeesters kan een drugsrunner een straatverbod opleggen. Dit betekent dat deze persoon 24 uur niet in die straat mag komen. Bij een nieuwe overtreding binnen 6 maanden mag deze persoon zich daar 14 dagen niet laten zien.
  • Het is verboden om rotzooi achter te laten zoals spuiten en naalden.

APV Vergunningstelsel
De gemeenteraden van Bergen op Zoom en Roosendaal hebben in juni 2005 besloten het vergunningstelsel in te voeren voor grow- en smartshops, belhuizen en internetcafés. Dit kan alleen in straten waar sprake is van overlast of waar in de nabije toekomst overlast verwacht wordt van deze shops. Shops die zich in deze straten willen vestigen moeten nu een vergunning aanvragen. Door middel van het vergunningstelsel worden criteria gesteld waar een exploitant of beheerder aan moet voldoen. Zo mag deze niet onder curatele staan of jonger zijn dan 21 jaar en dient er een stabiele, controleerbare financiële achtergrond te zijn. Iedere aanvraag wordt gecontroleerd! Door de invoering van het vergunningstelsel vallen smart- en growshops tevens onder de Wet Bevordering Integratiebeoordelingen door het Openbaar Bestuur (wet Bibob) en worden de mogelijkheden van de gemeente om ongewenste criminele activiteiten te voorkomen, verruimd.

Paraplubestemmingsplan
Om het woon- en leefklimaat beter te kunnen beschermen, is het paraplu-bestemmingsplan in Bergen op Zoom en Roosendaal vastgesteld. Het paraplubestemmingsplan regelt dat het aantal grow- en smartshops, internetcafés en belhuizen door de gemeente(n) onder controle wordt gehouden. Per pand is nu immers vastgelegd waar zo’n shop gevestigd mag zijn. Het aantal kan dus niet meer toenemen. De gemeente kan besluiten een vergunning of subsidie in te trekken of te weigeren als er een vermoeden bestaat dat deze gebruikt wordt voor het plegen van strafbare feiten of het benutten van voordeel dat afkomstig is van strafbare feiten (wet Bibob).