Definitieve vaststelling nota cannabisbeleid 2009

Marja vd Zee

Met definitieve vaststelling nota cannabisbeleid 2009 eindigt het gedoogbeleid per 16 september 2009.

Na een inspraakperiode is op 3 maart 2009 de nota cannabisbeleid  2009 definitief vastgesteld door beide burgemeesters. Belangrijkste  beleidswijziging is het stoppen met het gedogen van de verkoop van  softdrugs per 16 september 2009. Hiermee willen de gemeenten  definitief een einde maken aan de grote toestroom van 25.000  drugstoeristen per week en de daarmee gepaard gaande drugsoverlast  en criminaliteit.

Belangrijkste beleidswijzigingen
 

 
Einde gedoogbeleid
 

 
Het maximumbeleid, waarbij een maximum van vier gedoogde coffeeshops wordt gehanteerd, wordt verlaten en vervangen door een nulbeleid, waarbij geen coffeeshops meer in de gemeenten worden gedoogd. Voor de bestaande coffeeshops geldt een overgangsperiode. Vanaf 16 september 2009 dienen zij de verkoop van softdrugs definitief te staken. Gelet op de termijn waarop de gedoogde coffeeshops de verkoop van softdrugs definitief moeten staken, wordt afgezien van de aanscherping van de gedoogvoorwaarden. Hierbij zou het maximale verkoopgewicht van 5 naar 2 gram en de maximale handelsvoorraad van gedoogde coffeeshops van 500 gram naar 300 gram teruggebracht worden. Door het voeren van een nulbeleid neemt het aantal drugstoeristen (25.000 per week voor Bergen op Zoom en Roosendaal) structureel af. De voornaamste beweegredenen om naar Bergen op Zoom en Roosendaal te komen, de kwaliteit en het gedoogd kopen, zijn dan niet meer aanwezig. Door de stroom drugstoeristen in te perken wordt ook de afzetmarkt voor de illegale handel verkleind.
 

 
Om de drugstoeristen, de overlast en de criminaliteit aan te pakken heeft de politie een integraal samenwerkingsplan ontwikkeld. Het plan betreft een complete handhavingstrategie met als doel:

  • actieve en zichtbare bestrijding van drugsoverlast in wijken
  • aanpak drugstoerisme door acties langs inkomende wegen en spoor
  • aanpak van drugsrunners en –dealers
  • aanpak illegale verkooppanden
  • bestrijden van hennepteelt
  • verrichten van opsporingsonderzoeken 

 

In april 2015 is binnen basisteam Bergen op Zoom het nieuwe Damoclesbeleid 2015 vastgesteld. In het nieuwe beleid wordt onderscheid gemaakt naar gelang er sprake is van een woning, een lokaal of soft- of harddrugs. De nieuwe beleidsregels creeren de mogelijkheid om slagvaardiger op te kunnen treden omdat nu na een eerste constatering van drugshandel in lokalen (alsmedein  woningen die niet voor bewoning gebruikt worden) direct zonder waarschuwing tot sluiting kan worden overgegeaan waarbij de sluitingsduur ten opzichte van het oude beleid in Bergen op Zoom 3 maanden wordt in plaats van 3 jaar.