De aanpak: Nieuwe speerpunten Courage

Marja vd Zee

Er zijn nieuwe speerpunten geformuleerd voor het project Courage: Courage is nog niet klaar!

In september 2009 is er veel veranderd in het cannabisbeleid in de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom. Met het stoppen van het gedoogbeleid rondom softdrugs, de vele zichtbare en onzichtbare acties van de handhavingpartners en de communicatieactiviteiten gericht op het ontmoedigen van de drugstoerist zijn goede stappen gezet in de aanpak van de drugsgerelateerde overlast en criminaliteit. Het aantal drugstoeristen is sterk verminderd en er is sprake van een afname van drugshandel en drugsoverlast. Er zijn nieuwe speerpunten geformuleerd voor Courage!

Courage is dus nog niet klaar!
 
De wijzigingen in de drugsmarkt en de adviezen van Onderzoeksbureau Beke leveren de volgende nieuwe speerpunten op voor Courage:

 • Het behouden en versterken van het vertrouwen van de burger(s) in het gevoerde beleid;
   
  Dit houdt onder andere in het continueren van de kwaliteitbewaking van het Meldpunt Drugsoverlast, de doorontwikkeling van de communicatiestrategie en het continueren van het verbeteren van de leefomgeving in het gebied waar de voormalige coffeeshops gevestigd waren (Credo en pleinenaanpak);
   
 • De aanpak van de resterende drugsoverlast;
   
  Dit houdt in het intensiveren van de aanpak en inzet op overlastmeldingen, het ontwikkelen van nieuwe methodieken in handhaving en opsporing in de aanpak van de doelgroepen, het herijken van de toolbox voor de aanpak van deze doelgroepen en de aanpak van de verwevenheid van jeugdcriminaliteit en de verwevenheid in handel in softdrugs.
   
 • De aanpak van de drugscriminaliteit (onder andere hennepteelt);
   
  Dit houdt in het versterken van de informatiepositie waardoor meer inzicht verkregen kan worden in de wijzigingen en onderliggende criminele netwerken in de lokale markt.
   
 • De aanpak van de verwevenheid tussen de onder- en de bovenwereld.
   
  Dit houdt in dat er een verdiepingslag wordt gemaakt in de opsporing en de aanpak van de criminele samenwerkingsverbanden met de bovenwereld (onder andere in vastgoed).
   


 
Beide gemeenten, politie en Openbaar Ministerie blijven zich de komende tijd inzetten voor deze speerpunten.

De volgende documenten zijn door u te downloaden: