Hulpinformatie

Wesly Snijders

Alleen door samenwerking vermindert de criminaliteit en drugsoverlast. Binnen Courage werken de gemeenten daarom samen met o.a. de politie (aanpak van drugscriminaliteit en overlast op straat), het Openbaar Ministerie (vervolging), de Belastingdienst (opleggen van aanslagen en het innen van belastingschulden) en het Veiligheidshuis (persoonsgebonden aanpak gericht op voorkomen van herhalingsgedrag). Maar ook is er via het convenant Aanpak drugsoverlast intensieve samenwerking met de woningstichtingen Aramis Allee Wonen, Stadlander en energiemaatschappij Enexis.

U als inwoner en ondernemer heeft een belangrijke rol. U ben de oren en ogen van de wijk waarin u woont of werkt.
Mocht u binnen uw eigen omgeving vragen hebben over drugsoverlast en willen weten waar u met uw vragen terecht kunt dan kunt u altijd bellen met de medewerkers van het team Courage (0800) 2255888.

Politie

In 2003 is een speciaal politieteam in het leven geroepen, dat zich richt op het aanpakken van drugscriminaliteit en overlast op straat.
De rol van de politie richt zich op:

 • De opsporing en aanhouding van drugsrunners, drugsdealers, drugstelers en drugstoeristen
 • Aanpak en opsporing van georganiseerde (drugsgerelateerde) misdaad

Het Districtelijk Interventie Team (DIT) spoort aan de hand van onder andere uw meldingen overlastgevende personen op. Naast straatcriminaliteit is er sprake van omvangrijke georganiseerde teelt en drugshandel. Hierbij spelen andere afdelingen van de politie een belangrijke rol zoals de unit misdaadanalyse en de divisierecherche.
Via convenanten zijn afspraken gemaakt over de samenwerking met de andere Couragepartners.

Joint Hit team

Vanaf juli 2005 werkt het politieteam nauw samen met het Joint Hit Team. Beide hebben de handen ineengeslagen om de drugshandel nog steviger aan te pakken. De acties richten zich op Franse en Belgische drugstoeristen die illegale verkooppunten in Roosendaal en Bergen op Zoom bezoeken en daar hun softdrugs of harddrugs kopen. Zodra zij weer richting huis gaan met hun aankopen worden ze aangehouden. Mede met behulp van de verklaringen van deze 'klanten' kunnen door de beide burgemeesters de illegale verkooppunten worden gesloten. Het Joint Hit Team heeft zijn thuisbasis in Roosendaal en maakt, samen met een team wat is gevestigd in Maastricht, deel uit van het Internationale Hazeldonk Project.

Gemeente Bergen op Zoom en gemeente Roosendaal

De rol van de gemeenten spitst zich toe op:

 • verzamelen en uitzetten van informatie bij partners over drugsrunners, drugsdealers, drugstelers en drugstoeristen
 • Sluiten illegale drugsverkooppunten
 • Aankopen van overlastgevende panden
 • Uitvoeren integrale handhavingacties
 • Maken van beleid, regels en vestigingsvoorwaarden om drugscriminaliteit en drugsoverlast tegen te gaan en te voorkomen

Openbaar Ministerie
De rol van het Openbaar Ministerie is:

 • Vervolgen van verdachten van drugscriminaliteit
 • Voeren van proefprocessen

Belastingdienst
Courage streeft een integrale aanpak van drugsoverlast en drugscriminaliteit na. Met de illegale teelt en handel in drugs wordt veel geld verdiend. Om de aanpak sluitend te maken is de Belastingdienst betrokken bij Courage. De Belastingdienst houdt zich bezig met:

 • Invorderen van belastingschulden bij dealer, runner, illegaal verkooppunt en teler
 • Opleggen van aanslagen en/of boete op basis van genoten inkomsten uit drugshandel

Enexis
Bij illegale teelt wordt met regelmaat illegaal stroom afgetapt. In een aantal gevallen levert dit (extreem) gevaarlijke situaties op. Daarnaast is het financieel gezien een schadepost voor Enexis als energieleverancier.
Enexis is betrokken bij Courage door:

 • Uitvoeren van netmetingen en warmtemetingen en melden van verdacht energiegebruik
 • Afsluiten van de energievoorziening bij constatering van diefstal energie
 • Doen van aangifte bij diefstal van elektriciteit

Veiligheidshuis
In Bergen op Zoom is sinds november 2006 het Veiligheidshuis district Bergen op Zoom officieel van start gegaan. Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband tussen 13 verschillende instanties op het gebied van zorg, veiligheid, welzijn en justitie. Deelnemende organisaties zijn: Bureau Halt, Bureau Jeugdzorg, de gemeenten uit het politiedistrict Bergen op Zoom, Novadic-Kentron, het Openbaar Ministerie Breda, de politie Midden- en West-Brabant, de Raad voor de kinderbescherming, Slachtofferhulp Nederland, Reclassering Nederland en de Zuidwester.
Het Veiligheidshuis richt zich op het voorkomen en aanpakken van crimineel gedrag, overlast en slachtoffers hiervan.
Door een persoonsgebonden aanpak van verdachten wordt ingezet op het verminderen van de recidive (herhalingsgedrag). Dit gebeurt door gepleegde misdrijven te bestraffen, maar ook door een aanpak te ontwikkelen waardoor toekomstig crimineel of overlast veroorzakend gedrag voorkomen wordt. Een goede samenwerking tussen alle instanties is hierbij essentieel.

Novadic-Kentron

Novadic-Kentron is het expertisecentrum op het gebied van gebruik van middelen, verslaving en verslavingszorg. Novadic-Kentron draagt bij aan een gezonde en re├źle kijk op gebruik van genotmiddelen. Uiteindelijk is het vinden van een balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid hun streven. Wat doet Novadic-Kentron:

 • Novadic-Kentron biedt u informatie over alcoholen drugs. Hier kunt u eveneens terecht voor vragen over drugsgebruik van uw kind, partner, uzelf of een ander
 • Hulp bij het opzetten van schoolgezondheidsbeleid over het gebruik van genotmiddelen en alles wat hierbij komt te kijken
 • Samenwerken met gemeenten, politie, horecagelegenheden en coffee- en smartshops om uitgaan leuk en veilig te houden
 • Geven van voorlichtingen, cursussen en trainingen aan intermediairen, die met alcohol en drugs gebruikende jongeren te maken hebben
 • Adviseren van gemeenten en organisaties over het opzetten van een preventief beleid gericht op vermindering van de problemen rondom gebruik

Jeugdzorg
Alle kinderen, jongeren en ouders die advies of hulp nodig hebben (in welke vorm dan ook) kunnen terecht bij Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg kijkt wat er nodig is, geeft informatie en advies en biedt de route naar passende hulp. De jeugdbeschermingsmaatregelen voogdij, gezinsvoogdij en jeugdreclassering, voert Bureau Jeugdzorg zelf uit. Voor andere vormen van jeugdzorg regelt Bureau Jeugdzorg de toegang. Jeugdzorg kan in beeld komen als jeugdigen strafbare feiten hebben gepleegd, maar ook om te voorkomen dat jeugdigen in de toekomst voor overlast zorgen of crimineel gedrag ontplooien. Jeugdzorg biedt hulp en alternatieven om dit te voorkomen.

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor de rechten van het kind, van wie de ontwikkeling en opvoeding worden bedreigd. De Raad schept voorwaarden om die bedreiging op te heffen of te voorkomen. De Raad doet onderzoek, adviseert in juridische procedures en kan maatregelen of sancties voorstellen.
De drie belangrijkste taken van de Raad, de kerntaken zijn:

 • bescherming
 • scheiding en omgang
 • strafzaken waarin minderjarigen betrokken zijn

Daarnaast heeft de Raad ook een taak op andere terreinen waarbij de belangen van het kind in het spel zijn, zoals adoptie, het afstand doen van een kind en afstammingsvragen. U kunt op de website van de Raad voor Kinderbescherming uitgebreide (contact) informatie en antwoord op eventuele vragen terugvinden.

Reclassering

Reclassering Nederland is een zelfstandige stichting die bijna volledig wordt gesubsidieerd door het ministerie van Justitie. Binnen de strafrechtketen neemt Reclassering Nederland een unieke plaats in. De reclassering is als enige vanaf het moment van aanhouding tot en met zijn terugkeer in de maatschappij betrokken bij een dader/verdachte.
In dat hele proces heeft Reclassering Nederland verschillende taken, waaronder voorlichting geven aan bijvoorbeeld de rechterlijke macht, taakstraffen uitvoeren, maar ook vroeghulpbezoeken afleggen helemaal aan het begin van een traject, als een verdachte vastzit in de politiecel. Verder voert Reclassering Nederland ook een groot aantal zogenaamde reïntegratieprogramma`s uit om mensen voor te bereiden op een bestaan zonder criminaliteit. Om alle taken goed uit te kunnen voeren onderhoudt de reclassering goede contacten met al haar partners in de strafrechtketen.

Woningcorporaties

Courage heeft een convenant afgesloten met een aantal woningcorporaties die in Bergen op Zoom en Roosendaal woningen en/of bedrijfspanden verhuren. In het convenant zijn onder meer afspraken gemaakt over te ondernemen acties bij teelt of dealen uit huurpanden. Bij het handelen of telen van drugs wordt de woningcorporatie op de hoogte gesteld en wordt tot huisuitzetting overgegaan. De corporatie start hiertoe een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst. Indien sprake is van schade aan het pand wordt die verhaald op de huurder.