Gevolgen maatregelen coronavirus voor lokale evenementen en activiteiten

Momenteel is er een verbod op het houden van evenementen en activiteiten. Het college overlegt met organisatoren over het verplaatsen of annuleren van deze evenementen. Ook kijken zij naar het advies van de hulpdiensten als het gaat over de openbare orde en veiligheid en de benodigde capaciteit.

Het besluit betekent voor de Subsidies Culturele Activiteiten, Evenementensubsidies Sport en Projectsubsidies Sport het volgende:

  1. Gaat uw evenement of activiteit vanwege de corona maatregelen niet door?
    En heeft uw organisatie al kosten gemaakt of moet u nog onontkoombare kosten maken vanwege verplichtingen die u voor de coronamaatregelen bent aangegaan? Dan zal dat deel van de subsidie niet worden teruggevorderd. Het meerdere van de subsidie wordt wel teruggevorderd.

  2. Gaat uw evenement of activiteit vanwege de corona maatregelen niet door? En heeft uw organisatie nog geen kosten gemaakt en hoeft u ook geen kosten meer te maken vanwege verplichtingen die u voor de coronamaatregelen bent aangegaan? Dan vordert de gemeente de subsidie terug.

  3. Wordt uw activiteit of evenement vanwege de corona maatregelen in overleg met gemeente en hulpdiensten verzet naar een ander moment in 2020 of doorgeschoven naar 2021?
    Dan blijft de reeds verleende/ beschikte subsidie in stand.

De beleidslijn is niet van toepassing op de voor het jaar 2020 verleende/beschikte culturele basissubsidies en de basis subsidie sport. Deze subsidies blijven ook ongewijzigd in stand.

Coulance- en steunregelingen

Regeling immaterieel erfgoed in stedelijke context

Deze regeling ondersteunt initiatieven van erfgoedgemeenschappen, -beoefenaars en andere groepen of (online) netwerken die mensen actief betrekken bij de beoefening van immaterieel erfgoed. Aanvragen kunnen tot en met 31 juli 2021, of totdat het subsidieplafond is bereikt worden ingediend. Meer informatie vindt u op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.


Het Kickstart Cultuurfonds

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren. Het Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds en heeft voor het jaar 2021 ruim 20 miljoen euro beschikbaar. Voor meer informatie kijkt u op de website van het Kickstart Cultuurfonds. Vanaf 11 januari kunt u meer informatie inwinnen bij de adviseurs van het fonds.

Podiumstartregeling

Het Fonds Podiumkunsten biedt de Regeling tijdelijke ondersteuning programmering middelgrote en kleine podia Fonds Podiumkunsten (Podiumstartregeling) (PSTARTNFPK). Doel van deze regeling is het verstrekken van programmeringssubsidies aan podiumorganisaties voor het programmeren van voorstellingen en concerten van Nederlandse artiesten, bands en gezelschappen om bij te dragen aan een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland, rekening houdend met de gevolgen van het COVID19-virus. Voor de periode 2020-2021 is een budget van € 6.320.000 beschikbaar. Meer informatie vindt u op de website van het Fonds Podiumkunsten

Het kabinet heeft, via het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, eerder een steunpakket beschikbaar gesteld aan de gehele culturele sector in Nederland.  Het fonds Podiumkunsten geeft, middels de regeling Podia COVID-19, uitvoering aan een van de steunmaatregelen.

Provincie Noord-Brabant

De provincie heeft, samen met de 5 grote steden een steunpakket ontwikkelt voor de regionale culturele infrastructuur in Brabant. Met dit plan kon een beroep worden gedaan op de aanvullende rijksmaatregelen voor de cultuursector.  Lees hierover meer op de website van de provincie Noord-Brabant

KKC-regeling: Klein Krediet Corona

De KKC is een maatregel gericht op de kleine ondernemer, waarbij de Nederlandse overheid voor 95% garant staat voor overbruggingskredieten met financieringsbehoefte van € 10.000 tot 50.000. Meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Mastboomhuis

De Mastboom-Brosens Stichting steunt initiatieven die zich richten op de (cultuur-)geschiedenis van West-Brabant en de Noorderkempen. De stichting stelt een noodfonds beschikbaar voor problemen die voortkomen uit de maatregelen rondom de coronacrisis.

Rijkscultuurfondsen

De zes fondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie) ondersteunen extra maatregelen voor makers en instellingen.

Voor meer informatie per fonds op:

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur stelt geld beschikbaar voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor creatieve les. Aanvragen kunnen door een intermediair,(leerkracht, schuldhulpverlener) via de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur worden ingediend.

Tot slot

Meer informatie kunt u vinden bij belangenorganisaties zoals Kunstloc Brabant Erfgoed Brabant en LKCA _ Cultuur voor iedereen in onderwijs, beleid, zorg en welzijn. 
Deze organisaties zijn dagelijks in overleg met de Provincie Noord-Brabant, de verschillende culturele organisaties en belangenorganisaties.

Heeft u nog vragen? Mail dan naar cultuur@bergenopzoom.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?