De gevolgen van Corona voor de samenleving zijn groot. Ook de cultuursector wordt hard geraakt.

Gevolgen maatregelen coronavirus voor lokale evenementen en activiteiten

Momenteel is er een verbod op het houden van evenementen en activiteiten. Het college overlegt met organisatoren over het verplaatsen of annuleren van deze evenementen. Ook kijken zij naar het advies van de hulpdiensten als het gaat over de openbare orde en veiligheid en de benodigde capaciteit.
 

Coulance- en steunregelingen

Subsidie ‘Corona Noodfonds Culturele organisaties Bergen op Zoom 2020-2022'  

De gemeente stelt per 21 april een steunpakket beschikbaar om de verliezen van non-profit organisaties in de culturele sector te compenseren.

Regeling immaterieel erfgoed in stedelijke context

Deze regeling ondersteunt initiatieven van erfgoedgemeenschappen, -beoefenaars en andere groepen of (online) netwerken die mensen actief betrekken bij de beoefening van immaterieel erfgoed. Aanvragen kunnen tot en met 31 juli 2021, of totdat het subsidieplafond is bereikt worden ingediend. Meer informatie vindt u op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Het Kickstart Cultuurfonds

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren. Het Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds en heeft voor het jaar 2021 ruim 20 miljoen euro beschikbaar. Voor meer informatie kijkt u op de website van het Kickstart Cultuurfonds. Vanaf 11 januari kunt u meer informatie inwinnen bij de adviseurs van het fonds.

Podiumstartregeling

Het Fonds Podiumkunsten biedt de Regeling tijdelijke ondersteuning programmering middelgrote en kleine podia Fonds Podiumkunsten (Podiumstartregeling) (PSTARTNFPK). Doel van deze regeling is het verstrekken van programmerings-subsidies aan podiumorganisaties voor het programmeren van voorstellingen en concerten van Nederlandse artiesten, bands en gezelschappen om bij te dragen aan een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland, rekening houdend met de gevolgen van het COVID19-virus. Voor de periode 2020-2021 is een budget van € 6.320.000 beschikbaar. Meer informatie vindt u op de website van het Fonds Podiumkunsten

Het kabinet heeft, via het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, eerder een steunpakket beschikbaar gesteld aan de gehele culturele sector in Nederland.  Het fonds Podiumkunsten geeft, middels de regeling Podia COVID-19, uitvoering aan een van de steunmaatregelen.

Provincie Noord-Brabant

De provincie heeft, samen met de 5 grote steden een steunpakket ontwikkeld voor de regionale culturele infrastructuur in Brabant. Met dit plan kon een beroep worden gedaan op aanvullende maatregelen voor de cultuursector.  Lees hierover meer op de website van de provincie Noord-Brabant

Klein Krediet Corona: KKC-regeling

De KKC is een maatregel gericht op de kleine ondernemer, waarbij de Nederlandse overheid voor 95% garant staat voor overbruggingskredieten met financieringsbehoefte van € 10.000 tot 50.000. Meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Rijkscultuurfondsen

De zes fondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie) ondersteunen extra maatregelen voor makers en instellingen.

Voor meer informatie per fonds op:

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur stelt geld beschikbaar voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor creatieve les. Aanvragen kunnen door een intermediair (leerkracht, schuldhulpverlener) via de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur worden ingediend.

Coronasteunpakket Kamer van Koophandel 

De overheid ondersteunt ondernemers tijdens de coronacrisis met regelingen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in loonkosten. Ook zijn er regelingen die het makkelijker maken om aan krediet te komen. Tot eind juni 2021 is het coronasteunpakket van kracht. Enkele regelingen lopen langer door.

Subsidieregeling evenementen

Wat zijn de voorwaarden van de regeling? Het gaat om evenementen tussen 1 juli en 31 december. Geplande evenementen mogen worden verschoven naar 1 juli of later. De regeling is alleen voor evenementen die bij de voorgaande twee edities een annuleringsverzekering hadden. 385 miljoen euro wordt over de verschillende aanvragen verdeeld en de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De regeling geldt als het evenement wordt verboden door de Rijksoverheid vanwege het epidemiologische beeld en de organisator als gevolg daarvan het evenement annuleert.

Platform Schakel025

Schakel025.in is een platform waar kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met u wordt gedeeld. 
Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen.

Tot slot

Meer informatie kunt u vinden bij belangenorganisaties zoals Kunstloc Brabant Erfgoed Brabant en LKCA _ Cultuur voor iedereen in onderwijs, beleid, zorg en welzijn. 
Deze organisaties zijn dagelijks in overleg met de Provincie Noord-Brabant, de verschillende culturele organisaties en belangenorganisaties.

Heeft u nog vragen? Mail dan naar cultuur@bergenopzoom.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?