Johan Rutten wordt in de gemeente Bergen op Zoom interim gemeentesecretaris/algemeen directeur. Hij vult daarmee tijdelijk de functie in na het vertrek van Theo Wingens, die zijn werk bij de gemeente Bergen op Zoom heeft neergelegd. De verwachting is dat Rutten tot halverwege dit jaar als gemeentesecretaris/algemeen directeur aan de slag zal blijven. In de tussentijd zal er een procedure worden gelopen om de functie vast in te vullen.

Vanaf mei vorig jaar werkt Johan Rutten al als directeur Financiën & Bedrijfsvoering a.i. bij de gemeente Bergen op Zoom. De ondertekenaars van het Focusakkoord hadden aangedrongen op zijn aanstelling om ervoor te zorgen dat Bergen op Zoom de financiën weer op orde krijgt. Dat moet gebeuren door meer grip op de financiën te krijgen en door drastische ombuigingen door te voeren. Op die manier ontstaat een meer dan sluitende exploitatie en krijgt de gemeente in financiële zin meer “vet op de botten”. Bijkomend voordeel is dat de schuldenlast, waarmee de gemeente te kampen heeft, reduceert. Bergen op Zoom heeft zo’n 10 jaar geleden een soortgelijk verbetertraject doorlopen onder leiding van Rutten.

Naast de financiën op orde, de gewenste cultuurverandering over de volle breedte en het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie, heeft de raad het college opdracht gegeven in mei een plan van aanpak te presenteren dat is gericht op vernieuwing en verbetering van de organisatie. Gezien de enorme urgentie en de complexe opgaven kiest het college voor Johan Rutten, die gezien zijn betrokkenheid tot nu toe immers geen inwerktijd nodig heeft. Hij heeft de afgelopen maanden blijk gegeven van kennis van de organisatie, een passend profiel en competenties bij de opgaven. Daarbij zijn met hem goede ervaringen opgedaan over de samenwerking met raad, college en organisatie.

In een eerste reactie geeft Johan aan blij te zijn met het vertrouwen dat het college met deze benoeming in hem heeft uitgesproken. “We staan met zijn allen voor zware opgaven. Het is dankzij de kwaliteit, betrokkenheid en inzet die ik afgelopen maanden bij medewerkers heb ervaren, dat we deze klus met elkaar gaan klaren. Bergen op Zoom gaat mij aan het hart. Laten we daarom gezamenlijk verder bouwen aan de nieuwe toekomst van onze mooie gemeente.”