Sluiten

Commissie Stad en Ruimte d.d. 20 mei 2015

Orgaan:
Commissie Stad en Ruimte
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 20 mei 2015
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Presentatie Rekenkamer West-Brabant inzake onderzoek Evaluatie ISV-bestedingen Fort Zeekant en Borgvliet

Stukken

4.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

5.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Stad en Ruimte d.d. 15 april 2014 (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissiegriffier)

Stukken

6.

Gelegenheid tot het gebruik maken van het spreekrecht (n.b.: Een verzoek om in te spreken wordt tenminste 24 uur voor de vergadering ingediend bij de commissiegriffier, tel. nr.: 0164-277243, email: J.Mutsaers@bergenopzoom.nl, onder vermelding van het agendapunt waarop wordt ingesproken)

Stukken

7.

Te behandelen voorstellen:

Stukken

8.

Mededelingen/Ingekomen post:

9.

Raadsmededelingen ter bespreking:

Stukken

10.

Ter bespreking:

Stukken

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken