Sluiten

Commissie Stad en Ruimte d.d. 14 mei 2014

Orgaan:
commissiestadenruimte
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 te Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 14 mei 2014
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Gelegenheid tot het gebruik maken van het spreekrecht (n.b.: Een verzoek om in te spreken wordt tenminste 24 uur voor de vergadering ingediend bij de commissiegriffier, tel. nr.: 0164-277243, email: J.Mutsaers@bergenopzoom.nl, onder vermelding van het agendapunt waarop wordt ingesproken)

5.

Te behandelen voorstellen:

Stukken

6.

Mededelingen/Ingekomen post:

Stukken

7.

Ter bespreking:

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken