Sluiten

Commissie Stad en Ruimte d.d.10 december 2014

Orgaan:
commissiestadenruimte
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 te Bergen op Zoom
Datum:
woensdag 10 december 2014
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Stad en Ruimte d.d. 19 november 2014 (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissiegriffier)

5.

Gelegenheid tot het gebruik maken van het spreekrecht (n.b.: Een verzoek om in te spreken wordt tenminste 24 uur voor de vergadering ingediend bij de commissiegriffier, tel. nr.: 0164-277243, email: J.Mutsaers@bergenopzoom.nl, onder vermelding van het agendapunt waarop wordt ingesproken)

6.

Te behandelen voorstellen:

7.

Mededelingen/Ingekomen post:

8.

Raadsmededelingen ter bespreking:

9.

Ter bespreking:

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken