Sluiten

Commissie Mens en Maatschappij d.d. 9 december 2014

Orgaan:
commissiemensenmaatschappij
Locatie:
Raadszaal stadhuis, Grote Markt 1 te Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 09 december 2014
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

4.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij d.d. 18 november 2014 (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissiegriffier)Wordt nagezonden

Stukken

5.

Gelegenheid tot het gebruik maken van het spreekrecht (n.b.: Een verzoek om in te spreken wordt tenminste 24 uur voor de vergadering ingediend bij de commissiegriffier, tel. nr.: 0164-277386, email: P.Vergouwen@bergenopzoom.nl, onder vermelding van het agendapunt waarop wordt ingesproken)

6.

Te behandelen voorstellen:

Stukken

7.

Mededelingen/Ingekomen post: --

8.

Ter bespreking: --

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken