Sluiten

Commissie Mens en Maatschappij 1 juli 2014

Orgaan:
Gemeenteraad
Locatie:
Raadszaal stadhuis Grote Markt 1 te Bergen op Zoom
Datum:
dinsdag 01 juli 2014
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Beëdiging duo-burgerlid

3.

Vaststellen agenda

4.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

5.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij d.d. 13 mei 2014.(n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissiegriffier)

6.

Gelegenheid tot het gebruik maken van het spreekrecht(n.b.: Een verzoek om in te spreken wordt tenminste 24 uur voor de vergadering ingediend bij de commissiegriffier, tel. nr.: 0164-277386, email: P.Vergouwen@bergenopzoom.nl, onder vermelding van het agendapunt waarop wordt ingesproken)

7.

Te behandelen voorstellen:

8.

Mededelingen/Ingekomen post:

9.

Ter bespreking:

Stukken

10.

Raadsmededelingen ter bespreking:

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken