Sluiten

Agenda commissie Mens en Maatschappij d.d. 17 januari 2012

Orgaan:
commissiemensenmaatschappij
Locatie:
Raadszaal
Datum:
dinsdag 17 januari 2012
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Gelegenheid tot het gebruik maken van het spreekrecht (n.b.: Een verzoek om in te spreken wordt tenminste 24 uur voor de vergadering ingediend bij de commissiegriffier, tel. nr.: 0164-277386, email: P.Vergouwen@bergenopzoom.nl, onder vermelding van het agendapunt waarop wordt ingesproken)

4.

Inventarisatie onderwerpen rondvraag

5.

Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij d.d. 13 december 2011 (n.b.: De leden dienen een voorstel tot verandering van het verslag tenminste 24 uur voor de vergadering in te dienen bij de commissiegriffier) Wordt nagezonden

Stukken

6.

Te behandelen voorstellen:

Stukken

7.

Mededelingen/Ingekomen post:

8.

Ter bespreking:

Stukken

9.

Raadsmededelingen ter bespreking:

10.

Ter Kennisneming:

Stukken

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken