Sluiten

Motie vreemd aan de orde van de dag inzake storytelling

Jose Smits-Adriaansen

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG INZAKE STORYTELLINGDe gemeenteraad van Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 7 juni 2018

Overwegende dat:

 • Het toeristisch beleid van de gemeente gebaseerd moet zijn op positieve, heldere en duidelijke boodschappen aan de potentiële toeristen;

 • De gemeente Bergen op Zoom zelf in eerste instantie verantwoordelijk is voor het toeristisch beleid en daarvoor de kaders bepaalt;

 • De commotie rond het ‘ ingemetselde ’ boek in het Markiezenhof, in het kader van ‘storytelling’, tot bijzonder veel negatieve publiciteit heeft geleid in de lokale, regionale en landelijke pers;

 • Wie nu googelt op het Markiezenhof helaas te veel negatieve berichten ontdekt;

 • De actie rond het ‘ingemetselde’ boek, zo blijkt uit gesprekken en discussies geen impulsief actiemoment is geweest maar een weloverwogen keuze in het kader van storytelling;

 • Bergen op Zoom op dit moment behoefte heeft aan een positief toeristische uitstraling zonder ‘gedoe ‘ ;

 • Het Markiezenhof als laatmiddeleeuws stadspaleis een uniek gebouw is met een bijzondere collectie en we dit positieve beeld moeten versterken;

 • Ook andere monumenten in onze gemeente het verdienen om met een positieve uitstraling onder de aandacht van de potentiële bezoeker te komen;

 • Aan het concept ‘storytelling ‘ momenteel een zodanig negatief imago kleeft, dat continuering daarvan op dit moment geen positieve bijdrage levert aan het toeristisch imago van onze gemeente;

 • De gemeenteraad behoefte heeft aan herbezinning van het concept ‘storytelling’.

Draagt het college van B&W op:

 • Tot nader order alle activiteiten in het kader van ‘storytelling’ op te schorten;

 • Aan de hand van een brede notitie met de gemeenteraad te spreken over verschillende (onderscheidende) mogelijkheden om het toeristisch beleid van onze gemeente, in het bijzonder onze monumenten, vorm te geven; daarbij de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden duidelijk in beeld te brengen;

 • Deze notitie binnen zes maanden aan de gemeenteraad ter bespreking en besluitvorming voor te leggen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Bergen op Zoom, 7 juni 2018

LIJST LINSSEN:

Uitgelicht

Zoeken