Sluiten

Concept besluitenlijst raadsvergadering d.d. 07 juni 2018

Wendy van Leersum

Besluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van Bergen op Zoom, gehouden op

7 juni 2018, aanvang 19.30 uur.


VOORZITTER: burgemeester dr. F.A. Petter.


AANWEZIG: de dames: E.A.H.M. de Kock, A.M. Rommens-Mathijssen, A.E.J. Govers-Gabriëls, C. Elion-Valter, S. Karar.


de heren: E.M.L. Weys, A. Akkaya, P.C.J. Schut, M.J.P. van Eekelen, S. Soutou, J.A. de Krom, J.A.A. Pals, D.P.E. Hopmans, M. van ’t Hof, A.J.F.M. Linssen,

drs. A.F.M. Siebelink, L.C.J. Wijten, M. Dam, E.C.M.M. Verbogt, S. Verheugt,

R.R.M. Krijnen, H.P. Verroen, Ö. Duman, L.H. van der Kallen, P.A. van den Ouden, A. Ahajaj, C. van den Aarsen, J.J.M. Voets.


AFWEZIG: P.M.M. Roosendaal J.G. Huismans, F. El-Khassim M. Dam.


WETHOUDERS: mw. drs. A.J.A.M. Stinenbosch- Kools en de heren: A.G.J. van der Weegen,

P.A.M. van der Velden, B. Jacobs M.Sc. en A. Harijgens.


GRIFFIER: de heer C.J.M. Terstappen.VAN DEZE VERGADERING IS EEN AUDIOVERSLAG BESCHIKBAAR VIA HET BESTUURLIJK INFORMATIE SYSTEEM 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering met de gebruikelijke openingstekst.

Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren Dam Huismans, Roosendaal en El Khassim.


2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


 1. Besluitenlijst

 1. Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 17 mei 2018

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.


 1. Algemeen


4a. RVB18-0049 Aanwijzing duo-burgerleden


Voorstel:

Aan te wijzen als duo-burgerlid:

De heer F.H.A. Lemmens


Besluit:

Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad in overeenstemming met het voorstel.4b. RVB18-0048 Benoemen voorzitters raadscommissies

Voorstel

Over te gaan tot het benoemen van de voorzitters van de raadscommissies en de algemeen plaatsvervangend voorzitters van de raadscommissies.Te benoemen tot voorzitter van:

 • De commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking: de heer drs. A.F.M. Siebelink.

 • De commissie Mens, Maatschappij en Vrije tijd: de heer A. Akkaya.

 • De commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie: de heer J.G. Huismans.


Te benoemen als algemeen plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissies:

 • Mevrouw C. Elion-Valter

 • De heer P.A. van den Ouden


Besluit:

Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad in overeenstemming met het voorstel. 1. A-stukken

5a. RVB18-0024 beslissing op bezwaar WVG Ster van Lepelstraat


Voorstel:

 1. Conform het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften het namens drie eigenaren ingediende bezwaarschrift gericht tegen het vestigen van een voorkeursrecht inzake de Ster van Lepelstraat niet-ontvankelijk en de overige bezwaren ongegrond te verklaren.

 2. Het bestreden besluit in stand te laten, met dien verstande dat het besluit tekstueel als volgt wordt aangepast: artikelen 24 tot en met 26 wordt gewijzigd in artikelen 24 en 26.


Besluit:

Zonder discussie volgt stemming door handopsteken. De fracties van Lijst Linssen en de BSD

stemmen tegen het voorstel. De overige fracties stemmen voor het voorstel, waarmee het voorstel is

aangenomen.


5b. RVB18-0017 Paraplubestemmingsplan verleggen stikstof- en zuurstofleiding


Voorstel:

1. De zienswijzen genoemd in de nota van commentaar onder a, d, e, f en g gedeeltelijk

gegrond te verklaren conform het bij de zienswijze gegeven commentaar weergegeven in de

bijbehorende bijlage A;

2. De zienswijzen genoemd in de nota van commentaar onder ben c ongegrond te verklaren

conform het bij de zienswijze gegeven commentaar weergegeven in de bijbehorende

bijlage A;

3. In te stemmen met de ambtshalve wijzigingen, zoals weergegeven in Bijlage B;

4. Met inachtneming van de wijzigingen die voortvloeien uit de zienswijzen en de ambtelijke

wijzigingen, het paraplubestemmingsplan 'Verleggen stikstof- en zuurstofleiding' zoals vervat

in de bestandenset met plan identificatie NL.IMR0.07 48 .BP0241-0301 , gewijzigd vast te

stellen;

5. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke

ordening;

6. Gedeputeerde Staten van Noord Brabant verzoeken te verklaren geen bezwaar te hebben

tegen eerdere bekendmaking.Besluit:

Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad in overeenstemming met het

voorstel.


5c. RVB18-0026 Jaarafsluiting grondbedrijf 2017


Voorstel:

1. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding op de

bijlage 1 bij dit raadsvoorstel, genaamd 'Projectinformatie verslag bouwgrondexploitaties

2017’, inclusief meerjarenprogramma grondbedrijf, op grond van het belang genoemd in

artikel 10, lid 2, onder b en g van de Wet Openbaarheid van bestuur te bekrachtigen;

2. Het verslag bouwgrondexploitaties 2017 vast te stellen, inclusief meerjarenprogramma

grondbedrijf en de herziening van de grondexploitaties 2018 en verder, betreffende:

a. ScheldeVesting bestaande uit de exploitaties:

- Nieuwe Vesting Noord

- Nieuwe Vesting Zuid Oost

- Nieuwe Vesting Zuid West

- Kijk in de Pot Noord

- Kijk in de Pot Zuid (Zeeland)

- Kijk in de Pot Zuid

- Havenplein/Hollandhaven

- Havendijk

- de beide exploitaties Havenplein/Hollandhaven en Havendijk bovendien

samen te voegen tot 1 exploitatie, genaamd ‘Havenplein en Dijk’.

b. Markiezaten bestaande uit de exploitaties:

- Meander 1

- Terpen 1

- Wal 1

- Klaverwei/Brug

c. Groene Gordijn

d. Bergs Licht

e. Stationsgebied

f. Oude Molen

g. Wouwseweg e.o.

h. Noordland

i. Bloemendaal.

3. Het resultaat van de bouwgrondexploitaties 2017 van € 10.919.000 toe te voegen aan de

Algemene reserve.

4. Ten aanzien van de (biįgestelde) jaarkredieten 2018:

a. Voor ScheldeVesting de volgende kredieten 2018 in te trekken:

- Nieuwe Vesting Noord € 3.966.000

- Nieuwe Vesting Zuid Oost € 889.000

- Nieuwe Vesting Zuid West € 740.000

- Kijk in de Pot Noord € 646.000

- Kijk in de Pot Zuid € 234.000

- Havenplein/Hollandhaven € 257.000

- Havendijk € 682.000


en vervolgens voor 2018 de volgende kredieten vast te stellen:

- Nieuwe Vesting Noord € 4.200.000

- Nieuwe Vesting Zuid Oost € 342.000

- Nieuwe Vesting Zuid West € 583.000

- Kijk in de Pot Noord € 449.000

- Kijk in de Pot Zuid (Zeeland) € 195.000

- Kijk in de Pot Zuid € 252.000

- Havenplein en Dijk € 679.000.


b. Voor Markiezaten de volgende kredieten 2018 in te trekken:

- Meander 1 € 416.000

- Terpen 1 € 439.000

-Wall € 129.000

- Klaverwei/Brug € 924.000

en vervolgens voor 2018 de volgende kredieten vast te stellen:

- Meander 1 € 383.000

- Terpen 1 € 185.000

-Wall € 305.000

- Klaverwei/Brug € 537.000.


c. Voor Groene Gordijn het krediet 2018 ad € 421.000 in te trekken en vervolgens

voor 2018 het krediet van 6 486.000 vast te stellen.

d. Voor Bloemendaal het krediet 2018 ad € 45.000 in te trekken en vervolgens voor

2018 het krediet van € 334.000 vast te stellen.

e. Voor Bergs Licht het krediet 2018 ad € 373.000 in te trekken en vervolgens voor

2018 het krediet van 6€417.000 vastte stellen.

f. Voor Stationsgebied het krediet 2018 ad € 427.000 en vervolgens voor 2018 het

krediet van € 830.000 vast te stellen.

g. Voor Oude Molen het krediet 2018 ad € 493.000 in te trekken en vervolgens voor

2018 het krediet van € 48.000 vast te stellen.

h. Voor Wouwseweg e.o. het krediet 2018 ad € 166.000 in te trekken en vervolgens

het krediet voor 2018 van € 173.000 vast te stellen.

i. Voor Noordland het krediet 2018 ad € 1.972.000 in te trekken en vervolgens het

krediet voor 2018 van € 2.879.000 vast te stellen.

5. De begroting conform bijgaande begrotingswijziging te wijzigen.


Besluit:

Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad in overeenstemming met het

voorstel. 1. B-stukken


6 a. RVB18-0050 renovatie Zwembad De Schelp (uitsluitend ter bekrachtiging van de geheimhouding)


Voorstel:

 1. De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 1 genaamd haalbaarheidsonderzoek zwembad de Schelp incl. de bijlagen 1.2 (kostenraming De Kok Bouwgroep) en 1.3 (overzichtstabel onderhoud, duurzaamheid en beleving) op grond van het belang genoemd in artikel 10, lid 2, onder b en g van de wet Openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.

 2. Te kiezen voor de optie om de noodzakelijke werkzaamheden voor het vervangen van de rvsbevestigingsmiddelen te combineren met het uitvoeren van onderhoud wat komende 4 jaar op de planning staat, verduurzaming en verbetering van de beleving van zwembad de Schelp (scenario 3).

 3. Een krediet ter beschikking te stellen van € 2.325.000 voor de totale schade in verband met de sluiting van zwembad de Schelp. Dit bedrag bestaat uit middelen voor het vervangen van de rvsbevestigingsmiddelen en het dekken van het exploitatieverlies van het zwembad. Dit krediet te dekken vanuit de algemene reserve.

 4. Een krediet ter beschikking stellen van € 429.000 voor onderhoudsuitgaven die kunnen worden gecombineerd met de vervanging van het rvs en niet uit de voorziening onderhoud gebouwen kunnen worden gedekt. Dit krediet te dekken vanuit de algemene reserve. Het overige deel aan voorgenomen onderhoudsuitgaven kan worden gedekt uit reeds beschikbare middelen uit de voorziening onderhoud gebouwen.

 5. Een krediet ter beschikking te stellen van € 938.000 voor rendabele investeringen in duurzaamheid en het verhogen van de beleving van zwembad de Schelp die niet uit de voorziening onderhoud gebouwen kunnen worden gedekt. Dit krediet te dekken vanuit een verlaging van de exploitatiebijdrage aan zwembad de Schelp in verband met lagere energielasten en hogere exploitatie inkomsten.

 6. De gemeentebegroting te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging.


Besluit:

Na discussie volgt stemming door handopsteken. De fracties van GBWP, VVD, CDA, D66, Groen Links en Steunpunt Bergen op Zoom stemmen voor beslispunt 1 van het voorstel. De overige fracties stemmen tegen beslispunt 1 van het voorstel, waarmee beslispunt 1 van het voorstel is aangenomen.6b. RVB18-0018 Gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan woonwerkkavels Holland haven-Calandweg


Voorstel:

 1. De zienswijze, genoemd in de nota van commentaar, gegrond te verklaren conform het bij de zienswijze gegeven commentaar weergegeven in de bijbehorende bijlage A van het raadsvoorstel;

 2. Met inachtneming van de wijzigingen voortvloeiend uit de nota van commentaar het bestemmingsplan 'Woon-werkkavels Hollandhaven-Calandweg', als vervat in de bestandenset met plan identificatie NL.IMR0.0748 .BP0234-0301, gewijzigd vast te stellen;

 3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;

 4. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken te verklaren geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking.De fracties van de VVD, Steunpunt Bergen op Zoom, D66 en GBWP hebben het volgende amendement ingediend.


Amendement “aantal bedrijfswoningen per perceel”

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 7 juni 2018, beraadslagend over het raadsvoorstel “Gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan woonwerkkavels Hollandhaven-Calandweg” (RVB18-0018);

overwegende dat:

 • Het o.a. uit brandveiligheid overwegingen onwenselijk is dat per kavel meer dan één bedrijfswoning mogelijk is;

 • De tekst van de toelichting de indrukt wekt dat dit mogelijk is, terwijl in de voorwaarden hier uitdrukkelijk aangegeven is dat dit alleen mogelijk is als een kavel wordt gesplitst, waardoor de brandveiligheid o.a. via vigerende regelgeving beter is gewaarborgd.

 • Het uit hoofde van transparantie noodzakelijk is dat toelichting en de planregels dezelfde informatie verstrekken.

 

besluit:


Beslispunt 2 als volgt te wijzigen:


Met inachtneming van de wijzigingen voortvloeiend uit de nota van commentaar het bestemmingsplan 'Woon-werkkavels Hollandhaven-Calandweg', als vervat in de bestandenset met plan identificatie NL.IMR0.0748 .BP0234-0301, gewijzigd vast te stellen, met dien verstande dat naast de wijzigingen voortvloeiend uit de nota van commentaar de tekst in paragraaf 2.4, 3e bullet, van de toelichting als volgt komt te luiden: “Opnemen afwijkingsmogelijkheid voor het toestaan van een tweede bedrijfswoning op een bedrijfsperceel door middel van kavelsplitsing en met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in de planregels onder 3.3, sub b.en gaat over tot de orde van de vergadering,


Besluit:

Na discussie volgt stemming door handopsteken. Alle fracties stemmen voor het amendement, waarmee het amendement met algemene stemmen is aangenomen. Alle fracties stemmen voor het geamendeerde voorstel, waarmee het geamendeerde voorstel met algemene stemmen is aangenomen.


6c. RVB18-0031 Jaarstukken 2017


Voorstel:

 1. De jaarstukken 2017, bestaande uit het jaarverslag, de jaarrekening en het bijlagenboek, vast te stellen;

 2. Het voordelig rekeningsaldo ad € 24.166,- te storten in de algemene reserve;

 3. Voor de kredieten die nog niet in uitvoering zijn genomen, zoals benoemd in de paragraaf rechtmatigheid onder het kopje ‘kredieten' a tot en met I, de krediettermijn met 1 jaar te verlengen;

 4. De meerkosten van de kredieten A2100278 en A2100279 Randweg Zuidwest tracédeel 1 fase 2, zijnde € 169.000 en de meerkosten van het krediet A21000295 Noordsingel weg, zijnde € 139.000 ten laste van het product wegen te brengen. Deze kosten worden vanaf 2018 als extra kapitaallasten opgenomen in programma 3 Fysiek Domein;

 5. Kennis te nemen van de jaarverslagen:

a. Jaarverslag 2017 Algemene kamer voor de bezwaarschriften, kamer sociale

aangelegenheden;

b. Jaarverslag 2017 Algemene kamer vaste commissie van advies voor de

bezwaarschriftencommissie;

c. Jaarverslag 2017 Welstands-Monumentencommissie;

d. Evaluatieverslag uitvoeringsprogramma 2017 Handhaving.De fracties van D66, Lijst Linssen en Steunpunt Bergen op Zoom hebben de volgende motie

ingediend.


Motie verlagen ziekteverzuim in gemeentelijke organisatie

De gemeenteraad van Bergen op Zoom, ter vergadering bijeen op 7 juni 2018, sprekend over Raadsvoorstel RVB18-0031 iz. Jaarstukken 2017,

Overwegende dat:

 1. Volgens de jaarstukken 2017 de gemeentelijke organisatie kampt met een hoog ziekteverzuim, te weten 6,5%, waarvan een deel langdurig verzuim betreft;

 2. Het verzuim hoger is dan het landelijk gemiddelde bij gemeentelijke organisaties (5,4%) en ruim hoger dan het landelijk gemiddelde arbeidsverzuim (rond de 3,9%);

 3. De gemeenteraad voor dit verzuim al regelmatig aandacht heeft gevraagd;

 4. Het gaat hier vooral om langdurig verzuim wat leidt tot kosten voor vervanging;

 5. Het beleid terzake (HR, verzuimprotocol, Arbo) formeel gesproken voldoet aan wat verwacht mag worden, maar de trend nog niet heeft kunnen ombuigen;

 6. Er niettemin andere gemeenten zijn die via een beleid gericht op continuïteit, pro-actieve aanpak en een cultuur van betrokkenheid het ziekteverzuim hebben doen dalen;

 7. Gezonde, gemotiveerde en veerkrachtige medewerkers van groot belang zijn voor de wens uit het coalitieakkoord tot netwerken en een open houding naar de samenleving;

Verzoekt het College om:

 1. Te streven naar een ombuiging van de trend van met name het langdurige ziekteverzuim in de richting van het gemiddelde percentage bij gemeenten;

 2. De raad aan het einde van dit kalenderjaar te rapporteren over het beleid en de ontwikkeling terzake;

En gaat over tot de orde van de vergadering.


De fracties van D66, Lijst Linssen en Steunpunt Bergen op Zoom hebben de volgende motie

ingediend.


Motie inzicht in investeringen


De gemeenteraad van Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 7 juni 2018, beraadslagend over RVB18-0031 inzake Jaarstukken 2017,


Overwegende dat:

 • De jaarstukken aangeven dat de schuldenlast van de gemeente gestegen is tot 225 miljoen, waarmee de schuldquote zich bevindt boven de VNG-norm van 90%;

 • Raad en college de wens delen tot een gezond en toekomstbestendig financieel beleid;

 • De toekomst de gemeente zal stellen voor de nodige financiële uitdagingen onder meer op het punt van energietransitie en klimaatadaptatie, de kwaliteit van de binnenstad en het sociaal beleid;

 • Er ook een investering aankomt in het zwembad die vele miljoenen bedraagt;

 • De raad een tijdig en degelijk inzicht moet hebben in de financiële mogelijkheden, voordat zij een besluit kan nemen over een aanzienlijke investering;

 

Draagt het college op om:

 • Voorafgaand aan de beslissing over het zwembad te komen met een outlook voor de komende vier jaar van de voorgenomen investeringen en de mogelijkheden tot vertraging daarvan;


 

En gaat over tot de orde van de vergadering,

 


Besluit:

Na discussie volgt stemming door handopsteken. De fractie van de BSD stemt tegen het voorstel. De

overige fracties stemmen voor het voorstel, waarmee het voorstel is aangenomen.


De fracties van GBWP, BSD, PvdA en Groen Links stemmen tegen de motie verlagen ziekteverzuim in gemeentelijke organisatie. De overige fracties stemmen voor de motie, waarmee de motie is aangenomen.


De fracties van Lijst Linssen, PvdA, D66, SP en Steunpunt Bergen op Zoom stemmen voor de motie inzicht in investeringen. De overige fracties stemmen tegen de motie, waarmee de motie is verworpen.


Toezeggingen

 • Het college zegt toe de raad uit te nodigen om mee te denken over een infografic over de begroting.

 • Het college stelt aan de raad een overzicht beschikbaar van de aanvullende besluiten die zijn genomen na vaststelling van de begroting.6d RVB-0033 1e Concernbericht 2018


Voorstel:

 1. Het 1e Concernbericht 2018 vast te stellen;

 2. Het voordelig saldo van het 1e Concernbericht 2018 ad € 572.600,- te storten in de Algemene Reserve;

 3. De besluiten van het college over dekking via algemene reserve tot een bedrag van € 504.187,- te bekrachtigen;

 4. De storting in de algemene reserve van € 1.000.000,- zoals voorgesteld in het 1e Concernbericht 2018 te bekrachtigen.

 5. De bij het 1e Concernbericht 2018 behorende begrotingswijziging 2018 vast te stellen.


Besluit: Na discussie volgt stemming door handopsteken. Alle fracties stemmen in met het voorstel, waarmee het voorstel met algemene stemmen is

aangenomen.6 e. RVB18-0035 Ontwerpbegrotingen 2019 en jaarrekeningen 2017 Verbonden Partijen


Voorstel:

 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2019 van de GROGZ, RA V, GRVR, WVS, RWB, OMWB, ICT WBW, WBA, RBL, BWB en ISD.

 2. Zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de GROGZ, RAV, WVS, RWB, OMWB en BWB, conform respectievelijk de bij dit besluit behorende bijlagen 1, 2, 4, 5, 6 en 10.

 3. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting van de GRVR, ICT WBW, WBA, RBL en ISD.

 4. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2017 van de hiervoor genoemde verbonden partijen.De fracties van D66, Lijst Linssen, CDA, PvdA en Steunpunt Bergen op Zoom hebben het volgende amendement ingediend.


Amendement zienswijzen ontwerpbegroting 2019 en jaarrekening 2017 Verbonden Partijen inzake deBWB


De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 7 juni 2018, beraadslagend over RVB18-0035 Ontwerpbegrotingen 2019 en jaarrekeningen 2017 Verbonden Partijen,Overwegende:


 1. De BWB wil de schaalgrootte ophogen en samenwerken met meer partijen in de regio met het oog op efficiency, fraudebestrijding alsmede voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet;

 2. De omschakeling van m3 naar m2 als grondslag voor de taxatie, de mogelijke bezwaren die dit kan opleveren en de uitbreiding van de rechtsgang na afwijzing van bezwaar, alsmede voortgaande digitalisering vergen capaciteit en extra budget waarvan de omvang nog niet kan worden vastgesteld;

 3. Bovengenoemde ontwikkelingen alsmede de noodzaak tot inzet van flexibele krachten als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt leiden tot risico’s die nog niet becijferd zijn;

 4. De ambtelijke analyse van de jaarstukken en begroting het aandachtspunt oplevert dat de paragraaf ‘weerstandsvermogen en risicobeheersing’ vooral beschrijvend van aard is en een kwantitatieve inschatting van risico’s ontbeert, ondanks dat hierover al eerder een opmerking werd geplaatst;

 5. Ook een door de gemeenteraad op 13 juli 2017 aangenomen amendement hierop ziet;

 6. Dit amendement de zorg uitspreekt dat samenwerkingsverbanden eerder leiden tot vermeerdering van kosten dan tot afname daarvan;

 7. Het aandachtspunt uit de ambtelijke analyse ontbreekt in de door het college in te dienen zienswijze op de door de BWB aangeleverde stukken;Besluit:

Aan de zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van de BWB, welke onderdeel uitmaakt van het raadsvoorstel, toe te voegen:


De raad gaat ervan uit dat de paragraaf ‘weerstandsvermogen en risicobeheersing’ opgenomen wordt in de begroting 2019 en volgende jaren en in toekomstige jaarrekeningen conform de vereisten van het BBV.


en gaat over tot de orde van de vergadering,


Besluit: Na discussie volgt stemming door handopsteken. De fractie van de BSD stemt tegen het amendement. De overige fracties stemmen voor het amendement, waarmee het amendement is aangenomen.


De fractie van de BSD stemt tegen het geamendeerde voostel. De overige fracties stemmen voor het geamendeerde voorstel, waarmee het geamendeerde voorstel is aangenomen.


 1. Moties vreemd aan de orde van de dag


7a. Motie Stadsspeeltuin Van Glymes


De fracties van Lijst Linssen, PvdA en Steunpunt Bergen op Zoom hebben de volgende motie ingediend.


MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG STADSSPEELTUIN VAN GLYMES

De gemeenteraad van Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 7 juni 2018,


Overwegende dat:

 • De gemeenteraad in 2005 een initiatiefvoorstel heeft aangenomen in aansluiting op een persoonlijk initiatief van een aantal enthousiaste inwoners om een Stadsspeeltuin te starten;

 • Aan de opening van de Stadsspeeltuin enkele duidelijke grondslagen ten doel lagen, zoals:

- Een veilig, schoon afgebakend terrein zijn zodat kinderen en ouders zonder zorgen kunnen

recreëren en ontspannen;

- Een veelzijdig, gevarieerd aanbod van speeltoestellen bevatten voor een zo breed mogelijke

ontwikkeling;

- Alle leeftijden van 0 tot minimaal 12 uitdagen tot spelen; voor gehandicapten diverse

mogelijkheden bevatten om, binnen hun kunnen, te spelen;

- Een ander assortiment van speeltoestellen bevatten dan de buurtspeelplaatsen en de

speeltuinen in de directe omgeving;

- Een gezellige en zowel letterlijk als figuurlijk laagdrempelige entree krijgen, toegankelijk voor

iedereen, ook voor mindervaliden en mensen met een smalle beurs.


 • De Stadsspeeltuin bewezen heeft te voldoen aan een belangrijke maatschappelijke behoefte, met name voor gezinnen met een kleinere beurs;

 • Het in Roosendaal wel mogelijk is gebleken om een levensvatbare en betaalbare stadsspeeltuin in stand te houden:

 • De gemeenteraad de inspanningen van wethouder v.d. Velden waardeert om de Stadsspeeltuin in ieder geval tot en met de herfstvakantie open te houden;

 • De wethouder tevens heeft aangegeven om middels een notitie aan de gemeenteraad input van de gemeenteraad op te willen halen en daarin tevens een ( financieel ) afwegingskader wil meegeven;

 • De gemeenteraad meerdere mogelijkheden tot openhouden wil onderzoeken en in dit stadium nog niet wil overgaan tot openbare aanbesteding;

 • Door middel van goede begeleiding ( financieel en organisatorisch) en mogelijke crowdfunding, breed gespreid aandeelhouderschap etc. het mogelijk moet zijn om een levensvatbare stadsspeeltuin in stand te houden.


Verzoekt het college:

- Zo spoedig mogelijk in contact te treden met de Stichting Stadsspeeltuin van Glymes om te bezien welke mogelijkheden er zijn om de Stadsspeeltuin open te houden;

- Daarnaast meerdere mogelijkheden, alternatieven en suggesties te onderzoeken om de

Stadsspeeltuin open te houden, zoals hierboven genoemd maar uiteraard ook open te staan voor alternatieve exploitatiemogelijkheden om de stadsspeeltuin open te houden. Uitgangspunt daarbij is wel dat de entreekosten zodanig moeten zijn dat de Stadsspeeltuin voor mensen met een relatief lager inkomen betaalbaar is en blijft;

- E.e.a. te verwerken in de notitie die het college wil bespreken met de gemeenteraad.


En gaat over tot de orde van de dag.


Besluit: Na discussie volgt stemming door handopsteken. De fracties van Lijst Linssen, PvdA, BSD, SP en Steunpunt Bergen op Zoom stemmen voor de motie. De overige fracties stemmen tegen de motie, waarmee de motie is verworpen.
7b. Motie inzake storytelling


De fracties van Lijst Linssen en Steunpunt Bergen op Zoom hebben de volgende motie ingediend.


MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG INZAKE STORYTELLING

De gemeenteraad van Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 7 juni 2018


Overwegende dat:


 • Het toeristisch beleid van de gemeente gebaseerd moet zijn op positieve, heldere en duidelijke boodschappen aan de potentiële toeristen;

 • De gemeente Bergen op Zoom zelf in eerste instantie verantwoordelijk is voor het toeristisch beleid en daarvoor de kaders bepaalt;

 • De commotie rond het ‘ ingemetselde ’ boek in het Markiezenhof, in het kader van ‘storytelling’, tot bijzonder veel negatieve publiciteit heeft geleid in de lokale, regionale en landelijke pers;

 • Wie nu googelt op het Markiezenhof helaas te veel negatieve berichten ontdekt;

 • De actie rond het ‘ingemetselde’ boek, zo blijkt uit gesprekken en discussies geen impulsief actiemoment is geweest maar een weloverwogen keuze in het kader van storytelling;

 • Bergen op Zoom op dit moment behoefte heeft aan een positief toeristische uitstraling zonder ‘gedoe ‘ ;

 • Het Markiezenhof als laatmiddeleeuws stadspaleis een uniek gebouw is met een bijzondere collectie en we dit positieve beeld moeten versterken;

 • Ook andere monumenten in onze gemeente het verdienen om met een positieve uitstraling onder de aandacht van de potentiële bezoeker te komen;

 • Aan het concept ‘storytelling ‘ momenteel een zodanig negatief imago kleeft, dat continuering daarvan op dit moment geen positieve bijdrage levert aan het toeristisch imago van onze gemeente;

 • De gemeenteraad behoefte heeft aan herbezinning van het concept ‘storytelling’.


Draagt het college van B&W op:


 • Tot nader order alle activiteiten in het kader van ‘storytelling’ op te schorten;

 • Aan de hand van een brede notitie met de gemeenteraad te spreken over verschillende (onderscheidende) mogelijkheden om het toeristisch beleid van onze gemeente, in het bijzonder onze monumenten, vorm te geven; daarbij de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden duidelijk in beeld te brengen;

 • Deze notitie binnen zes maanden aan de gemeenteraad ter bespreking en besluitvorming voor te leggen;


En gaat over tot de orde van de dag.


Besluit: Na discussie volgt stemming door handopsteken. De fracties van Lijst Linssen en SP stemmen voor de motie. De overige fracties stemmen tegen de motie, waarmee de motie is verworpen.
7c. Motie inzake Zweedse woningen Halsteren


De fracties van de PvdA, SP, Lijst Linssen en Steunpunt Bergen op Zoom hebben de volgende motie

ingediend.


MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG ZWEEDSE WONINGEN HALSTEREN


De gemeenteraad van Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 7 juni 2018


Overwegende dat:

 • De noodwoningen ten tijde van de Watersnoodramp zijn geschonken door de Zweedse regering.

 • De noodwoningen in de Zweedsestraat samen met de stroomgaten en het Watersnoodmonument een zwarte bladzijde markeren in de Halsterse geschiedenis.

 • De Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed adviseert om de Zweedse noodwoningen op te nemen op de gemeentelijke monumentenlijst.

 • In den landen al veel Zweedse, Noorse en Oostenrijkse woningen zijn verdwenen waardoor het verhaal achter de Watersnoodramp vertroebelt.

 • Het college de bevoegdheid heeft om de panden indien die daarvoor in aanmerkingen komen aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Draagt het college op:


 • In gesprek te gaan met Stadlander met als insteek om alle Zweedse noodwoningen voor Halsteren te behouden

 • Te onderzoeken of de Zweedse woningen aan te wijzen zijn als gemeentelijk monument

 • De raad over het gesprek met Stadlander en het onderzoek uiterlijk op 1 oktober2018 te rapporteren


En gaat over tot de orde van de dag.


Besluit: Na discussie volgt stemming door handopsteken. De fracties van Lijst Linssen, PvdA, BSD, SP en Steunpunt Bergen op Zoom stemmen voor de motie. De overige fracties stemmen tegen de motie, waarmee de motie is verworpen.8. Sluiting


De voorzitter sluit de vergadering om c.a. 21:40 uur.


Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juli 2018.De griffier, De voorzitter,C.J.M. Terstappen

14


Uitgelicht

Zoeken