Sluiten

Openbare Besluitenlijst 31 oktober 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Principeverzoek Heerlesebaan

Burgemeester en wethouders hebben de principebereidheid uitgesproken om aan de Heerlesebaan 6  een Ruimte voor Ruimtewoning toe te staan. In ruil daarvoor worden de huidige bedrijfsopstallen gesloopt. Een planologische herziening van het bestemmingsplan is daarvoor nodig.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Vaststellen beleid en stippenplan brancheverdeling voor standplaatsen

Het college heeft het zogenoemde ‘stippenplan’ met branches voor de verdeling van standplaatsen vastgesteld. Tevens zijn nadere regels met betrekking tot het vergunnen, verdelen en innemen van standplaatsen vastgesteld.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Verzoek tot ontslag van gemeentesecretaris

Het college verleent de gemeentesecretaris en algemeen directeur Lidia Spindler per 1 januari 2018 eervol ontslag. Zoals bekend wordt Lidia Spindler per die datum gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Westland.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Gebruik pand Zuid Oostsingel 44 voor tijdelijke opvang van dak- en thuislozen

Het college heeft besloten om door middel van een gedoogbesluit toe te staan dat de eerste verdieping van het pand aan de Zuid-Oostsingel 44 tot 31 maart 2018 wordt gebruikt voor nachtopvang van daklozen. Volgens de gemaakte afspraken zorgt WijZijn Traversegroep ervoor dat dak- en thuislozen bij temperaturen onder het vriespunt de nacht niet buiten hoeven door te brengen. De bestaande capaciteit voor nachtopvang is onvoldoende. Daarom is er tijdelijk aanvullende capaciteit nodig. Vorig jaar is overigens ook al gebruik gemaakt van ditzelfde pand in de winterperiode.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

(Her-)benoeming voorzitter en leden van de algemene kamer van de adviescommissie voor de bezwaarschriften

Het college heeft besloten de volgende personen te herbenoemen als voorzitter en leden van de algemene kamer van de adviescommissie voor de bezwaarschriften:

Mr. H.H.M. van den Broek (voorzitter), mr. Verdonschot, mr. J. Mattijssen, mr. S. el Hankouri, mr. I.J.M. Rietbergen en mr. A.JA. de Bie.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Ontwerpbestemmingsplan woon-werkkavels Hollandhaven/Calandweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Woon-Werkkavels Hollandhaven-Calandweg’ in procedure te brengen. Doordat de verkaveling van de Hollandhaven en Calandweg en de wegenstructuur is aangepast zijn er circa drie kavels bijgekomen. Daarnaast is op het eind van de Zeelandhaven de kopkavel iets gewijzigd, waardoor er een extra kavel ontstaat.

In dit bestemmingsplan is de aanduiding om een bedrijfswoning te realiseren opgerekt, zodat op alle percelen aan de Hollandhaven en Calandweg een bedrijfswoning kan worden gerealiseerd. Daarnaast is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om onder voorwaarde een tweede bedrijfswoning mogelijk te maken. Het ontwerp ligt na publicatie zes weken voor een ieder ter inzage.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Plan van aanpak Dienstverlening 2017 e.v.

Het college heeft een plan van aanpak Dienstverlening vastgesteld.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Realisatie twee bruggen in Nieuwe Vesting

Het college heeft ingestemd met het ontwerpen van de bruggen Smitsvest en Bij de Ham inclusief de gekozen materialen en het bijbehorende onderhoudsregiem. B en W hebben ook ingestemd met de benodigde investering van € 600.000,- die ten laste komt van de grondexploitatie Nieuwe Vesting Noord.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Uitgelicht

Zoeken