Sluiten

Openbare Besluitenlijst 10 oktober 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Traptoren ‘Hof van Asselbergs’ (fase 2)

Het college heeft kennisgenomen van de voortgang van het project bezoekersruimte Traptoren ‘Hof van Asselbergs’ en de stand van zaken omtrent mogelijke cofinanciering vanuit derden en heeft ingestemd met de vervolgopdracht aan Stadlander/NBU voor het uitvoeren van fase 2 (afbouwen kelder). De benodigde middelen zijn hiervoor beschikbaar gesteld. Tevens is opdracht gegeven om in het eerst kwartaal van 2018 een uitvoeringsvoorstel voor te leggen voor de inrichting (fase 3) en exploitatie (fase 4) van de bezoekersruimte.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Beantwoording brief Lijst Linssen over externe inhuur

Het college heeft antwoord gegeven op vragen van Lijst Linssen inzake de externe inhuur over de jaren 2015, 2016 en 2017.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Herverdeling Statushouders 2016

Het college informeert de gemeenteraad per brief over de stand van zaken van Statushouders. Verder is per brief antwoord gegeven op de vragen die de fractie van Lijst Linssen heeft gesteld over de huisvesting, integratie en participatie van statushouders.

Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Yvonne Kammeijer-Luycks 

Inzetten LOP-gelden voor grondaankopen t.b.v. Kraggeloop

Het college heeft besloten het project Kraggeloop uit te voeren en gaat over tot aankoop van de gronden die daarvoor nodig zijn. Tevens wordt ingezet op samenwerking met het Waterschap Brabantse Delta.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Septembercirculaire
Het college heeft kennisgenomen van de septembercirculaire en het effect hiervan voor de gemeente Bergen op Zoom. De gemeenteraad wordt via een brief over de circulaire geïnformeerd.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Windturbines

Voor het opwaarderen van windturbines in Bergen op Zoom vraagt het college op grond van de Electriciteitswet om de coördinatieregeling voor het oprichten van windturbines tussen de 5 en 100MW en het opwaarderen van windturbines in Bergen op Zoom niet toe te passen. Dat houdt in dat de besluitvorming over het bestemmingsplan en de benodigde omgevingsvergunningen bij het gemeentebestuur van de gemeente Bergen op Zoom berust.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Motie Tiny Housing

Naar aanleiding van de door de gemeenteraad aangenomen motie Tiny Houses, heeft het college de raad schriftelijk geïnformeerd over hoe hier mee om wordt gegaan. In de brief meldt het college dat:

  • Er een positieve grondhouding wordt aangenomen bij initiatieven voor duurzaam kleiner wonen en waar mogelijk wordt medewerking verleend;
  • Het ontwikkelen van vormen van duurzaam kleiner wonen onderwerp van gesprek is bij de gemeentelijke ontwikkellocaties.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Principeverzoek uitbreiding camping Bergse Hoeve

Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan de uitbreiding van camping De Bergse Hoeve.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Veilig Thuis West-Brabant

Het college heeft kennisgenomen van de notitie ‘Meerjarenopdracht aan Veilig Thuis West-Brabant’. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Veilig Thuis is een organisatie waar burgers en professionals advies kunnen vragen of een melding kunnen doen als er zorgen zijn over ‘mogelijk’ huiselijk geweld. Om wachtlijsten te voorkomen en alle meldingen af te kunnen handelen is er een verhoging van het budget nodig. Het college heeft ingestemd met de verhoging van het budget voor de komende 4 jaar.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

 

 

Uitgelicht

Zoeken