Sluiten

Openbare besluitenlijst 29 augustus 2017

Roks, M. (Marloes)

Handhavend optreden tegen een joblodge aan de Parallelweg wegens ondeugdelijke brandmeldinstallatie

In het afgelopen anderhalf jaar moest de brandweer 14 keer uitrukken voor een brandmelding in de joblodge aan de Parallelweg 54 in Bergen op Zoom. In alle gevallen was het loos alarm. Nodeloze uitrukken zijn voor de brandweer onwenselijk. De brandweerploeg is niet inzetbaar voor andere incidenten, er zijn kosten aan verbonden en omdat een brandalarm in een verblijfsaccommodatie als een joblodge een prio 1-melding is (zwaailicht en sirene), zijn er ook extra risico’s bij het ter plaatse gaan.

Daarom gelast het college de eigenaar en de gebruiker ervoor te zorgen dat de brandmeldinstallatie nog maar maximaal 2x per jaar een vals brandalarm geeft. Als er toch vaker een vals brandalarm in, dan moeten zij een dwangsom van € 500 betalen per vals brandalarmalarm.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Gewijzigd Convenant Beschermd Wonen 2017 vaststellen

Bergen op Zoom is sinds 2015 voor de 6 gemeenten in West-Brabant West centrumgemeente voor Beschermd Wonen. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant. In dat convenant zijn een paar technische aanpassingen gedaan en er zijn concretere afspraken gemaakt over informatieverstrekking, besluitvorming en het dekken van tekorten. Het college stemt in met het gewijzigde convenant op voorwaarde dat de andere colleges ook instemmen.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Verzoek tegemoetkoming planschade Zuid-Westsingel Bergen op Zoom

Het college van burgemeester en wethouders wijst het verzoek af tot tegemoetkoming planschade van de eigenaar van het perceel Zuid-Westsingel 248 in Bergen op Zoom. In het huidige bestemmingsplan mag er dichter bij zijn perceel een appartementencomplex komen dan in het vorige bestemmingsplan. De planschadebeoordelingscommissie oordeelt dat er weliswaar enig nadeel is, maar dat dit nadeel gezien het normaal maatschappelijk risico niet voor tegemoetkoming in aanmerking komt. Het college neemt dit advies over.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Convenant landelijk toegankelijkheid beschermd wonen

Het college tekent, als regionale centrumgemeente in West-Brabant West, het convenant landelijke toegankelijkheid beschermd wonen. De 43 centrumgemeenten maken in dit convenant afspraken over de landelijke toegankelijkheid van voorzieningen beschermd wonen. In de Wmo is landelijke toegankelijkheid opgenomen. Dat betekent dat iedere inwoner zich bij elke gemeente kan melden en een aanvraag voor ondersteuning kan indienen. Om te komen tot een eenduidige uitvoering van de landelijke toegankelijkheid is in overleg met de VNG een handreiking en een convenant opgesteld. Elke aanvraag dient in behandeling te worden genomen en onderzocht te worden.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Ongegrond bezwaarschrift tegen opgelegde dwangsom

In 2011 legde het college een dwangsom op aan de eigenaar van Rijkebuurtstraat 11a in Bergen op Zoom omdat hij het pand gebruikte in strijd met het bestemmingsplan. Het pand zou gebruikt worden door meer dan een huishouden, het zou als logies gebruikt worden en/of er zouden bewoners verblijven in ruimten waar geen daglicht toetreedt. Sindsdien bleek dat de eigenaar het pand nog steeds in strijd met het bestemmingsplan gebruikt. Op 19 april 2017 besloot het college om de verbeurde dwangsommen in te vorderen. Tegen dit besluit tekende de eigenaar bezwaar aan.

De bezwaarschriftencommissie constateert dat het college op de juiste gronden dit besluit heeft genomen en adviseert om het bezwaar ongegrond te verklaren. Het college neemt dit advies over en besluit dat het bezwaar ongegrond is.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Beëindiging centrumgemeentetaken in 2020

In 2020 komt er een einde aan de centrumgemeentefunctie van Bergen op Zoom voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Vanaf dat moment is elk van de 6 gemeente in West-Brabant zelf verantwoordelijk voor deze gebieden. Dit is een besluit van het ministerie van VWS. De portefeuillehouders van de zes gemeenten besloten om toch te blijven samenwerken op basis van het uitgangspunt ‘lokaal tenzij’. Ze stellen hiervoor een regionaal plan op. Eind 2017 nemen de zes gemeenteraden een besluit over dit plan. In 2018 en 2019 implementeren de gemeenten het regionale plan zodat het in 2020 operationeel is.

Het college informeert de raad nu met een brief over deze procedure.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

 

 

Uitgelicht

Zoeken