Sluiten

Openbare besluitenlijst 21 september 2017

Jeroen van Bommel

Convenant samenwerking Brabantse Wal

Het college heeft ingestemd met het convenant samenwerking Brabantse Wal. In het convenant wordt de visie op (veer)krachtig bestuur in de Brabantse Wal verder geregeld en vastgelegd.

Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Arjan van der Weegen

Financiering plaatsing beschermd wonen buiten de regio

Het college heeft besloten toestemming te geven voor de bekostiging van een plaatsing Beschermd Wonen buiten de regio West-Brabant.

Portefeuillehouders wethouder Yvonne Kammeijer

Ledenraadpleging principeakkoord CAO-gemeenten

Het college van burgemeester en wethouders heeft in het kader van de ledenraadpleging van de VNG ingestemd met het gesloten principeakkoord CAO gemeenten (looptijd van 1 mei 2017 tot januari 2019).

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Deelname Brede Impuls combinatiefuncties 2018

B en W hebben besloten de intentieverklaring ‘Deelname Brede Impuls combinatiefuncties 2018’ te ondertekenen. De Brede Impuls combinatiefuncties bestaat sinds 2012 en is een vervolg op de Impuls brede scholen, sport en cultuur van 2018. In het kader van de Impuls kunnen zowel combinatiefuncties voor onderwijs, sport en cultuur worden ingezet als specifieke combinatiefuncties zoals buurtsportcoaches die een verbinding leggen tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Handhavend optreden tegen een illegale seksinrichting

Het college heeft besloten de eigenaar van een woning waar een illegale seksinrichting is/was gevestigd een last onder dwangsom op te leggen. Per overtreding wordt een dwangsom verbeurd van € 1000,- met een maximum van € 15.000,-.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Langs de Lijn

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Langs de Lijn’ gewijzigd vast te stellen. Het plangebied ligt ten zuiden van het stadscentrum van Bergen op Zoom en maakt deel uit van het westelijk deel van de nieuwbouwwijk De Markiezaten.

Het plangebied wordt globaal begrensd door De Verlenging in het westen, Buitenspel in het oosten, de locatie van het Aventurijncollege in het noorden en Langs de Lijn in het zuiden. Er is een ambtshalve aanpassing doorgevoerd. In de regels is het begrip woonwagenwoning toegevoegd en is een andere regeling voor het realiseren van een kap overgenomen. Daarnaast heeft het college de hogere grenswaarden voor geluid vastgesteld.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Huisvesting Statushouders 2016

Het college van B&W stuurt een brief aan de Provincie over de manier waarop de gemeente Bergen op Zoom de achterstand uit 2016 in het huisvesten van statushouders zal wegwerken. In de brief geeft het college aan een uiterste inspanning te verrichten om binnen 4 halfjaarlijkse taakstellingsperioden de achterstand uit 2016 weg te werken. Als ingangsdatum wil Bergen op Zoom daarvoor graag 1 juli 2017 zien.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Krediet centrale huisvesting Bergse carnavalsbouwclubs en Stichting Vastenavend

Het college heeft besloten een krediet van 5 miljoen beschikbaar te stellen dat hoort bij het raadsvoorstel Krediet centrale huisvesting Bergse carnavalsbouwers en Stichting Vastenavend. Na goedkeuring door de gemeenteraad kunnen de bouwactiviteiten voor de nieuwe onderkomens van de bouwclubs starten. Alle bouwclubs, inclusief de Stichting Vastenavend, worden in de Geertruidapolder gehuisvest. Daarbij heeft de huisvesting van de kinderclubs de eerste prioriteit, omdat de bovenverdieping van de Stadsschuur niet meer veilig door hen gebruikt kan worden. De huidige locaties Stadsschuur en Halwana en een deel van het huidige Konterscherp worden herontwikkeld.

Portefeuillehouders wethouder Arjan van der Weegen

Krediet optimalisatie parkeergarage Achter de Grote Markt

Het college heeft ingestemd met een kredietaanvraag voor de aanpak van de parkeergarage Achter de Grote Markt. Bij de behandeling van het Beleidskader 2018 is door de gemeenteraad het ambitieniveau bepaald. Met de aanpak is het de bedoeling dat de parkeergarage weer optimaal kan worden gebruikt en wordt die tevens toekomstbestendig gemaakt.

Portefeuillehouders wethouder Patrick van der Velden en Yvonne Kammeijer

Vaststellen gebruiksvisie Fort de Roovere

Het college heeft een Gebruiksvisie en een daaraan gekoppeld uitvoeringskader vastgesteld voor fort de Roovere. Tevens heeft het college besloten om voor meer objecten en locaties een gebruiksvisie op te stellen, waarbij begonnen wordt met het opstellen van een visie voor het Markiezenhof en het Ravelijn. Het doel van de gebruiksvisie is om de randvoorwaarden te benoemen voor de activiteiten die op Fort de Roovere plaatsvinden. Enerzijds de herontwikkeling van de cultuurhistorie (fort) op het fort, de cultuurhistorische doelstellingen en evenementen en de natuurontwikkelings-doelstellingen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Uitgelicht

Zoeken