Sluiten

Openbare Besluitenlijst 8 augustus 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Handhavend optreden tegen eigenaar Slotweg 2A in Lepelstraat

Het college legt een last onder dwangsom op aan Thopol Pensioen BV, eigenaar van het perceel aan de Slotweg 2A in Lepelstraat omdat het de Wet milieubeheer, de woningwet en het bouwbesluit 2012 overtreedt. Als Thopol Pensioen BV niet binnen de gestelde termijn de overtredingen ongedaan maakt, moet het € 2.500,- per week betalen.

Op het perceel staat een loods met een afbladderend asbest afdak en er ligt een grote hoeveelheid rommel en brandbaar afval.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Geen tegemoetkoming planschade Acacialaan 9 Bergen op Zoom

Het college besluit geen tegemoetkoming planschade toe te kennen aan de eigenaar van het perceel Acacialaan 9 in Bergen op Zoom. Deze eigenaar verwachtte schade te ondervinden door woningbouw in het bestemmingsplan Gageldonk-West. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de (geringe) nadelen niet opwegen tegen de voordelen.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Gewijzigd besluit Huishoudelijke Hulp Toelage 2017

Het college besluit om het bedrag voor de Huishoudelijke Hulp Toelage-regeling 2017 uit te betalen aan de zorgaanbieders in plaats van aan de coördinerende gemeente Steenbergen. In 2015 en 2016 liep de betaling wel via Steenbergen. Vanwege deze wijziging moet het college nu een nieuw besluit nemen. Inhoudelijk en qua bedrag verandert er niets.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Visie op outsoursing van de GR ICT West-Brabant West

De gemeenschappelijk regeling ICT WBW stelt de gemeente in de gelegenheid om haar zienswijze te geven op de opgestelde concept visie op outsourcing.

Het college besluit deze visie te bespreken met de ICT raadswerkgroep en naar aanleiding van deze bespreking te besluiten of ze een zienswijze indient.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Vaststellen monitor Grote Projecten 1e helft 2017

Het college stelt de monitor Grote Projecten 1e helft 2017 vast en stuurt deze naar de auditcommissie.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Handhavend optreden tegen eigenaar Korenbeursplein 12 -14

Het college legt de eigenaar van een zwembad (Sportstudio Energy) aan het Korenbeursplein in Bergen op Zoom een last onder dwangsom op omdat deze geen veiligheidsrapport overlegt. De eigenaar heeft een onderzoeksplicht naar gevaarlijk roestvaststaal in zwembaden. Als de eigenaar niet binnen vier weken dit rapport overlegt, moet deze een dwangsom van € 5.000,- betalen.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Actualiseren Handboek Digitale Vervanging

Het college stelt het aangepaste Handboek Digitale Vervanging vast. Het handboek regelt o.a. de vervanging/digitaliseren van papieren archiefbescheiden. Het handboek voldoet nu aan de nieuwe landelijke richtlijnen en is ook van toepassing voor de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Tijdelijke voetgangersoversteek Van Konijnenburgweg - Wagenpleintje

Het college besluit tot de aanleg van een tijdelijk oversteekvoorziening op de kruising Van Konijnenburgweg – Wagenpleintje. De aanleg begint na de bouwvak/begin september. Het college informeert alle belanghebbenden zo spoedig mogelijk.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan RvR Fort Pinsenweg

Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan 'RvR Fort Pinsenweg' met inachtneming van de zienswijzen gewijzigd vast te stellen. Het plangebied van dit bestemmingsplan is een klein gedeelte van het plangebied van het bestemmingsplan 'Fort Pinsenweg e.o.' en ligt langs de Fort Pinsenweg. Het plan maakt een herverkaveling mogelijk. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn vier zienswijzen ingediend. De zienswijzen gaan met name over geluid en het ophogen van de schanskorf. Een zienswijze ging over de planregel voor aanhuisgebonden beroep/bedrijf. Deze planregel wordt gelijk aan die in andere bestemmingsplannen.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Coördinatiebesluit Windpark Halsteren – Bergen op Zoom

Het college stelt de gemeenteraad voor om een coördinatiebesluit te nemen voor het realiseren van het Windpark Halsteren – Bergen op Zoom. Dit coördinatiebesluit maakt het mogelijk om de benodigde uitvoeringsbesluiten, inclusief de omgevingsvergunningen op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), gelijktijdig met het vaststellen van het bestemmingsplan te nemen. Dit levert aanzienlijke tijdwinst op door het volgen van 1 procedure en 1 rechtsgang.
Het is de bedoeling om, in plaats van de bestaande 8 windturbines, in het zoekgebied van de Auvergnepolder nieuwe windturbines met maximaal 15 Megawatt te realiseren.

Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Yvonne Kammeijer-Luycks 

 

Uitgelicht

Zoeken