Sluiten

Openbare Besluitenlijst 4 juli 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Kwartaalrapportage project Brede Aanpak Binnenstad

De gemeenteraad is via een brief en een bijeenkomst in het Binnenstadslab geïnformeerd over de kwartaalrapportage (april-juni) van het project Brede Aanpak binnenstad 2017.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Last onder dwangsom

Het college heeft aan een pizza-afhaalrestaurant aan de Antwerpsestraat een last onder dwangsom opgelegd om een einde te maken aan overtredingen van artikel 2 van de winkeltijdenwet. Het afhaalrestaurant bleef te laat open en veroorzaakte daarmee overlast in de woonomgeving.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Protocol Huisbezoek ISD Brabantse Wal

Het college heeft het protocol Huisbezoek ISD Brabantse Wal en drie formulieren voor toestemming huisbezoek vastgesteld. Op basis van jurisprudentie kan gesteld worden dat een huisbezoek een noodzakelijk en adequaat controle-instrument is in het kader van handhaving van de Participatiewet en andere gemeentelijke sociale zekerheidsregelingen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen

Ter vermindering van het aantal kinderen dat maatschappelijk niet meedoet, is er voor de minima de Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen. Het doel hiervan is voorkoming van sociale uitsluiting van kinderen door hen de gelegenheid te bieden deel te nemen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en welzijn alsmede die welke verband houden met school. Per kind bestaat recht op subsidie in de vorm van een voorziening in natura naar eigen keuze per kalenderjaar. Activiteiten die hieronder vallen zijn: lidmaatschap van een jeugd-, sport- of ontspanningsvereniging, scouting, deelneming aan muziek- dans- of zwemonderwijs, abonnement zwembad, deelname aan schoolreisjes, excursies en andere door school georganiseerde activiteiten.

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2017/2018 is de regeling uitgebreid. Zo is de regeling ook opengesteld voor ouders met een inkomen boven 120% van het sociaal minimum die in een problematische schuldensituatie verkeren. Hun netto besteedbaar inkomen is uiteindelijk ook op of onder het sociaal minimum. Zaken die nu ook in de regeling zijn opgenomen zijn bijvoorbeeld extra kosten die aan zogenaamde themaklassen in het middelbaar onderwijs zijn verbonden, zoals een sportklas of een technasium. Maar bijvoorbeeld ook noodzakelijke aanvullende studiebegeleiding (bijles).

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Convenant uitvoering woonplaatsbeginsel Jeugdwet
Het college heeft ingestemd met het ondertekenen van het convenant woonplaatsbeginsel Jeugdwet. Daarin wordt aangegeven welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp of het uitvoeren van een maatregel jeugdbescherming of -reclassering. Het woonplaatsbeginsel stelt dat de gemeente waar de ouder met gezag woont verantwoordelijk is voor een kind dat jeugdhulp nodig heeft. Bij de uitvoering hiervan is echter een aantal knelpunten geconstateerd. Om te zorgen dat deze knelpunten het verlenen van jeugdhulp zo min mogelijk belemmeren, is een convenant opgesteld. Met de ondertekening van dit convenant maken gemeenten onderling afspraken over de praktische toepassing van het woonplaatsbeginsel.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks 

Verkoop grond aan Cubicco in het Groene Gordijn

Het college heeft besloten om ruim 1400 m2 grond te verkopen aan Cubicco voor de realisatie van 8 duurzame wooneenheden in het Groene Gordijn. De betreffende wooneenheden zullen worden ingezet voor verhuur aan personen die voor een internationale organisatie langere tijd in het buitenland wonen en werken (expats).

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en  Patrick van der Velden 

 

 

Uitgelicht

Zoeken